Đầu tư nâng cấp, sữa chữa tài sản cố định trong công ty TNHH một thành viên

I. Đầu tư nâng cấp TSCĐ

Đầu tư nâng cấp TSCĐ là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm nâng cao công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban đầu hoặc để kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ; hoặc đầu tư để đưa vào áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm chi phí hoạt động của TSCĐ so với trước.

Quản lý và hạch toán đầu tư nâng cấp TSCĐ: Các chi phí mà công ty chi ra để đầu tư nâng cấp TSCĐ được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

II. Đầu tư sửa chữa TSCĐ

Đầu tư sửa chữa TSCĐ là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của TSCĐ.

Quản lý và hạch toán đầu tư sửa chữa TSCĐ: Các chi phí sửa chữa TSCĐ không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những TSCĐ mà việc sửa chữa có tính chu kỳ thì công ty được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa đó lớn hơn số đã trích theo dự toán thì công ty được tính thêm vào chi phí hợp lý cho số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

Lưu ý: Các chi phí liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu mà được đánh giá một cách chắc chắn, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so với mức hoạt động ban đầu, thì được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ. Các chi phí khác liên quan đến TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,841
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: