Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền, nhượng quyền thương mại trong công ty TNHH một thành viên

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Hình từ Internet

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Trong đó:

Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển nhượng lại, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ, bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng lại.

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các hợp đồng nhượng quyền thương mại, bao gồm cả trường hợp nhượng lại quyền thương mại.

Thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền, nhượng quyền thương mại được xác định bằng công thức sau:

I. Đối với cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 5%

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập từ hợp đồng

-

10 triệu đồng

Thu nhập tính thuế không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

- Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ hoặc quyền thương mại nhưng việc chuyển quyền, chuyển giao, chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập từ tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng

-

10 triệu đồng

- Riêng đối với thu nhập từ tiền bản quyền, trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thuế suất: áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm trả tiền bản quyền, thanh tóan tiền nhượng quyền thương mại.

Lưu ý:

Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn thanh toán làm nhiều lần thì công ty thực hiện khấu trừ thuế như sau:

Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ lần đầu

=

(

Thu nhập từ lần đầu thanh toán

-

10 triệu đồng

)

x

Thuế suất 5%

Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ các lần sau

=

Tổng số tiền thanh toán của từng lần

x

Thuế suất 5%

II. Đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

(

Thu nhập theo từng hợp đồng

-

10 triệu đồng

)

x

Thuế suất 5%

1. Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: được xác định tương tự như đối với cá nhân cư trú ở trên.

2. Thuế suất: áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm trả tiền bản quyền, thanh tóan tiền nhượng quyền thương mại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,216
Câu hỏi thường gặp: