Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Công bố hợp quy

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có trách nhiệm công bố sản phẩm của mình phù hợp với Quy chuẩn quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư 41/2018/TT–BYT.

Cơ sở phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

1. Các biện pháp công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

- Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là kết quả tự đánh giá);

- Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

- Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

Sau khi tự đánh giá hoặc được chứng nhận hợp quy, cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy như sau:

2. Thành phần hồ sơ công bố hợp quy

Công bố dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp

Công bố dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định

1. Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN);

2. Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

+ Tên doanh nghiệp; địa chỉ; điện thoại, fax;

+ Tên sản phẩm, hàng hóa;

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

+ Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của doanh nghiệp hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp người thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

1. Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN);

2. Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho doanh nghiệp.

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp người thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Nơi nộp hồ sơ: Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở

Hình từ Internet

3. Trình tự công bố hợp quy

Công bố dựa trên kết quả tự đánh giá

Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận

Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy nộp đến cơ quan chuyên ngành dựa trên kết quả tự đánh giá của doanh nghiệp

- Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, doanh nghiệp được phép lưu thông hàng hóa.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận;

- Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành, doanh nghiệp được phép lưu thông hàng hóa.

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ công bố hợp quy kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;

- Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, doanh nghiệp được phép lưu thông hàng hóa.

Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký công bố

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ, cơ sở được thông báo bằng Văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định;

Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Sở Y tế có quyền hủy việc xử lý đối với hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, cơ sở được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp hoặc có giá trị ba (03) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp quy (đối với trường hợp cơ sở tự đánh giá hợp quy).

Lưu ý:

Cơ sở đăng ký công bố có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

838
Công việc tương tự: