Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ

Vận hành thiết bị chiếu xạ là việc sử dụng máy gia tốc, thiết bị xạ trị hoặc thiết bị chiếu xạ khử trùng, đột biến và xử lý vật liệu.

Sử dụng thiết bị bức xạ là việc sử dụng thiết bị có gắn nguồn phóng xạ hoặc thiết bị phát tia X, nơtron, electron và hạt mang diện khác, không bao gồm vận hành thiết bị chiếu xạ.

Sử dụng nguồn phóng xạ là việc sử dụng nguồn phóng xạ hở, nguồn phóng xạ kín; không bao gồm nguồn phóng xạ gắn trong thiết bị bức xạ.

Doanh nghiệp tiến hành công việc vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ phải có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trừ các công việc liên quan đến:

- Thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép;

- Sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ.

Cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ

Hình từ Internet

1. Điều kiện để được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

- Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử 2008;

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép (như hướng dẫn bên dưới).

(Xem chi tiết các điều kiện tại Chương II Nghị định 142/2020/NĐ-CP)

2. Thực hiện khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ

- Doanh nghiệp có chất phóng xạ hoặc chất thải phóng xạ với hoạt động trên mức miễn trừ khai báo, thiết bị bức xạ có công suất trên mức miễn trừ khai báo phải khai báo với Cục An toàn bước xạ và hạt nhân về số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và các thông tin khác quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật năng lượng nguyên tử 2008:

- Việc khai báo phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ.

3. Thủ tục xin cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP);

(2) Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó;

(3) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo Mẫu số 01 Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ;

(5) Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở / thiết bị bức xạ / thiết bị chiếu xạ theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP, trường hợp thiết bị bức xạ có gắn nguồn phóng xạ thì khai báo theo Mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

(6) Bản sao tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở / thiết bị bức xạ / thiết bị chiếu xạ như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị.

(7) Báo cáo đánh giá an toàn đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại mục 1 (theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 06 Phụ lục V của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

(8) Bản sao Biên bản kiểm xạ.

(9) Kế hoạch ứng phó sự cố thực hiện theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Riêng đối với doanh nghiệp sử dụng chất phóng xạ, cần nộp thêm các giấy tờ sau:

(10) Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn;

(11) Bản sao văn bằng hoặc chứng nhận đào tạo về vật lý y khoa đối với nhân viên vật lý y khoa của cơ sở y học hạt nhân;

(12) Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị PET/CT, SPECT/CT đối với trường hợp nguồn phóng xạ hở kèm theo thiết bị.

Riêng đối với doanh nghiệp sử dụng thiết bị bức xạ cần nộp thêm các giấy tờ sau:

(10) Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ của doanh nghiệp

Riêng đối với doanh nghiệp vận hành thiết bị chiếu xạ cần nộp thêm các giấy tờ sau:

(10) Bản sao văn bằng hoặc chứng nhận đào tạo về vật lý y khoa đối với nhân viên vật lý y khoa của cơ sở xạ trị.

(11) Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ của doanh nghiệp

(12) Bản sao giấy chứng nhận kiểm định đối với các thiết bị chiếu xạ sử dụng trong y tế.

Lưu ý

- Trường hợp người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

- Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực ít nhất 45 ngày kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

- Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ cùng một thời điểm các thành phần hồ sơ giống nhau chỉ cần nộp 01 bản cho tất cả các loại công việc bức xạ.

Cơ quan giải quyết: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, trừ trường hợp xin cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ để khử trùng, tạo đột biến và xử lý vật liệu (sử dụng trong công nghiệp) thì phải nộp Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép trong thời hạn sau 45 ngày. Trường hợp không cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có thời hạn như sau:

- 05 năm đối với công việc vận hành thiết bị chiếu xạ.

- 03 năm đối với các công việc sử dụng thiết bị bức xạ, chất phóng xạ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,891
Công việc tương tự:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi thường gặp: