Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hình từ Internet

Kể từ ngày 01/7/2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) khi sử dụng hóa đơn sẽ không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trừ các trường hợp dưới đây:

1. Các trường hợp phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong các trường hợp sau:

- Công ty mua hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in;

- Công ty sử dụng hóa đơn điện tử nhưng hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố và được cơ quan thuế bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in trong thời gian chưa khắc phục được sự cố. Công ty sử dụng sẽ phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế.

2. Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với công ty TNHH MTV

Hồ sơ cần chuẩn bị

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG;

- Bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ, riêng đối với trường hợp:

+ Công ty chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý: sử dụng theo Mẫu BK02/CĐĐ-HĐG;

+ Công ty chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: sử dụng Mẫu BK02/QT-HĐG.

(Các mẫu trên được quy định tại Phục lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Lưu ý: Không cần nộp Bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ trong các trường hợp sau:

- Trường hợp công ty TNHH MTV tạm thời sử dụng hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế trong thời gian chờ khắc phục sự cố của hệ thống cấp mã cho hóa đơn điện tử.

- Công ty không sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế trong kỳ.

Thời hạn nộp hồ sơ

Công ty nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn, cụ thể:

 

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Hạn nộp chậm nhất

Ngày 30/4

Ngày 31/7

Ngày 31/10

Ngày 31/1

Riêng đối với các trường hợp dưới đây thì thời hạn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được xác định như sau:

- Trường hợp công ty TNHH MTV bán hàng hóa, dịch vụ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước: thời hạn báo cáo cùng lúc với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

- Trường hợp công ty TNHH MTV chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì phải nộp hồ sơ báo cáo đến cơ quan thuế nơi chuyển đi.

- Trường hợp hệ thông cấp mã đã được khắc phục, cơ quan thuế thông báo để công ty tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thời hạn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.

Nơi nộp hồ sơ

Cục thuế/Chi cục thuế (nộp thông qua cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế)

Lưu ý:

- Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn giấy: công ty TNHH MTV nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

- Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn: công ty TNHH MTV không phải tiến hành thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,740
Bài viết liên quan: