Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đặt in của cơ quan thuế khi giải thể, phá sản trong Công ty Cổ Phần

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đặt in của cơ quan thuế khi giải thể, phá sản

Hình từ Internet

Đối với công ty cổ phần có sử dụng hóa đơn giấy đặt in đã mua của cơ quan thuế, trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản phải thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đặt in cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cụ thể công ty cổ phần tiến hành như sau:

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP);

- Bảng kê chi tiết hóa đơn của doanh nghiệp đến thời điểm quyết toán hóa đơn (theo Mẫu BK02/QT-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Thời hạn nộp hồ sơ: Công ty cổ phần nộp hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cùng thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

790
Bài viết liên quan: