Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức nghệ thuật khó khăn do Covid-19

09:39 20/07/21

Tôi nghe nói một số diễn viên, họa sĩ là viên chức gặp khó khăn do Covid-19 được hỗ trợ. Vậy hồ sơ, thủ tục như thế nào? – Bạn Trung An (TP.HCM).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức nghệ thuật khó khăn do Covid-19 như sau:

(1) Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (bao gồm cả đơn vị trực thuộc cơ quan trung ương) lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định 23/2021 (Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 23/2021) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nơi đặt trụ sở chính (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

(2) Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh tổng hợp, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(3) Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Châu Thanh

11