Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp được chậm trả lương cho nhân viên trong bao lâu?

11:05 04/05/20

"Công ty đang gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 không thể trả lương đúng hạn cho nhân viên thì được trả chậm tối đa trong bao lâu?" - Kim Hồng (hong****@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 96 Bộ luật lao động 2012 và Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn, trường hợp đặc biệt vì lý do bất khả kháng khác mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng.

Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

- Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

- Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 05 có quy định:

"2. Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Do địch họa, dịch bệnh;

b) Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 đã tìm mọi biện pháp khắc phục không thể trả lương đúng hạn cho nhân viên thì được trả chậm tối đa là 01 tháng và phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên theo quy định tại Điều 96 Bộ luật lao động 2012 và Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Thanh lợi

2,691