Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Do ảnh hưởng Covid-19, doanh nghiệp có được tự tuyên bố phá sản?

14:51 09/05/20

Doanh nghiệp của tôi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, hiện đã mất khả năng thanh toán và không vực dậy nổi nên muốn tự tuyên bố phá sản có được không?

Về vấn đề nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 thì phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Như vậy, để một doanh nghiệp được công nhận là phá sản thì cần phải đáp ửng đủ hai điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã bị mất khả năng thanh toán.

- Bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.

Trong đó, mất khả năng thanh toán là tình trạng doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, hiện đã mất khả năng thanh toán và không vực dậy nổi thì doanh nghiệp cũng không thể tự tuyên bố phá sản được.

Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khác trong doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Luật Phá sản 2014 phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án để tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp theo quy định.

Thanh Lợi

798