Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty không đóng BHXH cho nhân viên có đúng luật?

14:43 11/05/20

"Công ty tôi vận động nhân viên nghỉ không lương, nhưng trong tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên có đúng luật hay không?" - Đây là câu hỏi của bạn Kim Thoa (Email: Kimthoa****@gmail.com)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản."

Do đó, đối với trường hợp nhân viên nghỉ việc không lương, có thể có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp thứ nhất, nếu tổng số ngày nhân viên nghỉ không lương là từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì công ty và nhân viên không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó.

- Trường hợp thứ hai, nếu tổng số ngày nhân viên nghỉ không lương dưới 14 ngày làm việc thì công ty và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Thanh Lợi

276