Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty chấm dứt hợp đồng do dịch bệnh mà không báo trước có phải nhận NLĐ trở lại làm việc?

11:19 11/05/20

Công ty chấm dứt hợp đồng do dịch bệnh mà không báo trước có phải nhận NLĐ trở lại làm việc? - Đây là thắc mắc của Chị Dung - Lâm Đồng.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: 

Khoản 1c Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 quy định Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp:

Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

- Lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây (Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP):

+ Do địch họa, dịch bệnh;

+ Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh nếu đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì người sử dụng lao động được quyền cho người lao động nghỉ việc.

Tuy nhiên, Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Nếu công ty chấm dứt hợp đồng mà không báo trước theo quy định trên thì công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Công ty có nghĩa vụ theo Điều 42 Bộ luật lao động 2012: 

Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động (Khoản 1 Điều 42). 

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Như vậy, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật (người lao động vẫn muốn làm việc tại công ty) thì công ty có trách nhiệm nhận người lao động quay trở lại làm việc.

Thùy An 

1,314