Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bắt buộc ghi ngày đã vắc xin đã tiêm vắc xin trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin?

16:42 19/10/21

Theo quy định thì có quy định bắt buộc ghi ngày thực hiện việc tiêm vắc xin trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin? Mong sớm nhận hồi đáp từ TVPL.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 có quy định về mẫu Giấy xác nhận đã hoàn thành việc tiêm vắc xin như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19
(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)

Họ và tên/Name: .......................................................................................................................

Ngày sinh/Date of birth (day/month/year): ................................................................................

Số CCCD/CMT/hộ chiếu/ID: .....................................................................................................

Số điện thoại/Tel: ......................................................................................................................

Địa chỉ (Address): .......................................................................................................................

Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19 vaccine:

……………………………………………………………………………………

Mũi 1/First dose

Ngày/date ..............................

Loại vắc xin/Vaccine:

Mũi 2/Second dose

Ngày/date ............................

Loại vắc xin/Vaccine:

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit
Ký tên, đóng dấu
(Sign and Stamp)

 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit
Ký tên, đóng dấu
(Sign and Stamp)

 


=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì trên giấy xác nhận đã hoàn thành việc tiêm vắc xin bắt buộc phải có nội dung ngày thực hiện việc tiêm vắc xin.

64