Tăng mức chi trong xây dựng văn bản QPPL

29/03/2012 16:59 PM

Để dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND, Liên bộ Tài chính - Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP vào ngày 16/3/2012.

Ms. Minh Nguyệt

Trong đó nêu rõ nguyên tắc: kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND là từ Ngân sách nhà nước và do Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Quy định chi tiết, đầy đủ 12 hoạt động trong quy trình xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND; 14 nội dung chi khác nhau từ việc chi cho công việc phục vụ trực tiếp cho các hoạt động xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND đến thi hành pháp luật.

Riêng mức chi cho các nội dung mang tính đặc thù nhất được xác định trên cơ sở các quy định hiện hành về các chế độ chi tiêu tài chính, song có tính đến hệ số trượt giá, lạm phát và mức tăng lương tối thiểu tính đến tháng 12/2011... Theo đó, các mức chi sẽ tăng từ 50 - 70% so với các mức chi được quy định tại TTLT số 09/2007/TTLT-BTP-BTC, cá biệt sẽ tăng gần 100%, như định mức phân bổ kinh phí cho việc xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh là 9 triệu đồng/dự thảo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,045

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn