Chính sách có hiệu lực trong tháng 03 về Đầu tư – Xây dựng

17/03/2014 10:17 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số chính sách nổi bật trong lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng - Đô Thị có hiệu lực trong tháng 3 này như sau:

Hoàng Hiệp
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Theo Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg, các Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư với các nội dung:

- Cung cấp các thông tin về đầu tư
- Hướng dẫn thủ tục đầu tư;
- Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư;
- Tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư;
- Thành lập tổ công tác để hỗ trợ trong quá trình: xúc tiến đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hỗ trợ triển khai dự án đầu tư (trong trường hợp cần thiết)

Quyết định có hiệu lực từ 01/03/2014.

Thẩm quyền thanh tra lại kết luận thanh tra

Theo Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chánh Thanh tra Bộ KH-ĐT có quyền thanh tra lại các kết luận của:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
- Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Chậm nhất trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi quyết định thanh tra lại cho người đã ký kết luận thanh tra và đối tượng thanh tra lại.

Kết luận thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ KH-ĐT được gửi tới Bộ trưởng Bộ KH-ĐT và Thanh tra Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực từ 01/03/2014.

Quy chế Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo Quyết định 04/2014/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thì cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (cơ quan bị kiện), Bộ tư pháp, tài chính có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung sau:

+ Giải quyết khiếu nại, tham vấn, thương lượng, hòa giải bất dồng mâu thuẫn với NĐT nước ngoài
+ Xây dựng, thực hiện chiến lược, kế hoạch giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
+ Cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp
+ Cử người đủ năng lực tham gia giải quyết tranh chấp khi được yêu cầu.
+ Thực hiện, phối hợp xử lý các nội dung liên quan đế thi hành phán quyết, quyết định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/03/2014.

Đưa thị trấn Vĩnh Điện vào danh mục nâng loại đô thị toàn quốc

Theo Công văn 1363/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý:

- Đưa Thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015 của Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.
- Bộ Xây dựng tổ chức việc công nhận loại đô thị của thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn) theo quy định hiện hành

Hướng dẫn thuê nhà ở công vụ

Theo Thông tư 01/2014/TT-BXD thì đối tượng được thuê nhà ở công vụ được quy định theo Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP được thuê nhà với các điều kiện:

- Đối với cán bộ thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh;
- Đối với người thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm b, c, d, đ Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại địa phương nơi người đó đến công tác
+ Chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương nơi người đó đến công tác.

Việc cho thuê nhà ở công vụ phải được lập thành Hợp đồng (theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 03). Trình tự, thủ tục thuê nhà được quy định cụ thể tại thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06 tháng 03 năm 2014.

Mẫu Hồ sơ yêu cầu và Hồ sơ mời thầu khai thác bến cảng, cầu cảng

Thông tư 01/2014/TT-BGTVT quy định mẫu hồ sơ yêu cầu và mẫu hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước:

Mẫu hồ sơ yêu cầu (Phụ lục I)
- Phần thứ nhất : Chỉ dẫn đối với nhà thầu;
- Phần thứ hai : Điều kiện và mẫu hợp đồng (Phụ lục III)

Mẫu hồ sơ mời thầu (Phụ lục II)
- Phần thứ nhất : Chỉ dẫn đối với nhà thầu
- Phần thứ hai: Điều kiện và mẫu hợp đồng  (Phụ lục III)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014

Thực hiện Chương trình bố trí dân cư các giai đoạn 2013-2015

Thông tư 03/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn Quyết định số 1776/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020” về :

- Các dự án của trương trình và đối tượng thực hiện
- Lập quy hoạch tổng thể về bố trí khu dân cư, dự án đầu tư bố trí  ổn định dân cư, phương án bố trí ổn định dân cư xen kẽ và kế hoạch bố trí ổn định dân cư
- Chính sách hỗ trợ, nguồn vốn đầu tư và quy trình thực hiện bố trí khu dân cư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2014

Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên giai đoạn 2014 – 2020

Thủ tướng đã có Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây nguyên giai đoạn 2014 – 2020 với tổng mức đầu tư là gần 325 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Đề án: 07 năm, từ năm 2014 đến năm 2020, trong đó:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2014 thực hiện 12 dự án; năm 2015 thực hiện 10 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án.
- Giai đoạn thực hiện: Năm 2015 thực hiện 12 dự án; năm 2016 thực hiện 10 dự án; năm 2017 thực hiện 10 dự án.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững

Thông tư 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo

Nôi dung trong thông tư bao gồm:
- Nguyên tắc lồng ghép
- Đối tượng hỗ trợ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp
- Các nguồn vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp và quy trình lồng ghép lồng ghép các nguồn vốn
- Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BKH-BTC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,535

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:22 | 10/12/2022 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:20 | 10/12/2022 Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
  • 14:40 | 09/12/2022 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
  • 14:00 | 09/12/2022 Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 07:50 | 09/12/2022 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn