Tổng hợp mức phạt hành chính trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
29/04/2022 14:26 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý khách hàng bảng tổng hợp mức phạt vi phạm hành chính trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tổng hợp mức phạt hành chính trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Tổng hợp mức phạt hành chính trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn (Ảnh minh họa)

1. Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn

Hành vi

Mức phạt tiền

Hình thức xử phạt bổ sung, Biện pháp khắc phục hậu quả

Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Buộc thu hồi văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

- Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức;

- Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;

- Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức;

- Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

 

Tẩy xóa, sửa chữa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung trong văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Buộc nộp lại văn bản chấp thuận đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp văn bản chấp thuận.

Không thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn khi đã có văn bản yêu cầu thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp

Không công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Buộc công bố công khai về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng.

Sử dụng danh hiệu, giải thưởng cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn sau khi bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Sử dụng người biểu diễn trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động biểu diễn để tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

- Biểu diễn nghệ thuật mà thực hiện hành vi không phù hợp với văn hóa truyền thống, lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật;

- Biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân;

 

- Biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 6 tháng đến 12 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận;

- Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn;

- Sử dụng văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn được cấp cho tổ chức, cá nhân khác;

Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Tái phạm một trong các hành vi quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 12 tháng đến 18 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 12 tháng đến 24 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 12 tháng đến 24 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

 

 

2. Vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu

Hành vi

Mức phạt tiền

Hình thức xử phạt bổ sung, Biện pháp khắc phục hậu quả

- Kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu;

- Kê khai không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài;

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Buộc thu hồi văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài trong trường hợp đã được cấp.

Thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

- Tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận;

- Không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

 

Không thu hồi danh hiệu đã trao cho cá nhân đạt giải cuộc thi người đẹp, người mẫu khi có văn bản yêu cầu thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Sử dụng danh hiệu của cá nhân đạt được tại cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

Không công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi người đẹp, người mẫu theo quy định.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Buộc công bố công khai về việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng.

- Buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng.

Sử dụng danh hiệu, giải thưởng cuộc thi người đẹp, người mẫu sau khi bị thu hồi hoặc có quyết định hủy kết quả cuộc thi, liên hoan.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Tham dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài mà không có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

 

Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tổ chức thi người đẹp, người mẫu có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu từ 6 tháng đến 12 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Tổ chức thi người đẹp, người mẫu có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu từ 6 tháng đến 12 tháng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

 

3. Vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

Hành vi

Mức phạt tiền

Biện pháp khắc phục hậu quả

- Lưu hành bản ghi âm, ghi hình mà không nộp lưu chiểu theo quy định;

- Lưu hành bản ghi âm, ghi hình không đúng với nội dung bản ghi âm, ghi hình đã nộp lưu chiểu.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

- Buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Lưu hành bản ghi âm, ghi hình đã có quyết định đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

 

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

- Buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

- Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

- Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

- Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.

Căn cứ pháp lý: Điều 11, 12, 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,262

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn