Sửa đổi quy định về trường hợp hoàn trả BHXH do đóng trùng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
06/04/2023 15:21 PM

Sửa đổi quy định về trường hợp hoàn trả BHXH do đóng trùng là nội dung tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023.

Sửa đổi quy định về trường hợp hoàn trả BHXH do đóng trùng

Sửa đổi quy định về trường hợp hoàn trả BHXH do đóng trùng (Hình từ Internet)

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và sửa đổi Quyết định 505/QĐ-BHXH.

1. Sửa đổi quy định về trường hợp hoàn trả BHXH do đóng trùng

Theo đó, tại khoản 3 Điều 3 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 sửa đổi quy định về trường hợp hoàn trả BHXH do đóng trùng tại điểm e khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (sửa đổi tại Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020) như sau:

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau theo hướng dẫn tại Công văn 25/LĐTBXH-BHXH ngày 01/01/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoàn trả tiền đóng BHXH, BHTN thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả và cấp lại sổ BHXH cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Trước đây tại điểm e khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (sửa đổi tại Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020) quy định về hoàn trả do đóng trùng BHXH như sau:

Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi. 

Cơ quan BHXH quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

2. Thay thế một số cụm từ tại Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH

Theo đó, tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 đã thay thế một số cụm từ tại Quyết định 595/QĐ-BHXHQuyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

- Thay thế cụm từ "Đại lý thu” thành cụm từ “Tổ chức dịch vụ”.

- Thay thế cụm từ “Nhà trường” thành cụm từ “Cơ sở giáo dục”.

- Thay thế cụm từ “Ban Thu”, “Ban Sổ - Thẻ” thành cụm từ “Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ”.

- Thay thế cụm từ “Phòng/Tổ quản lý thu”, “Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ” thành cụm từ “Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ”.

- Thay thế cụm từ “Phòng quản lý thu”, “Phòng cấp sổ, thẻ” thành cụm từ “Phòng Quản lý Thu -Sổ, Thẻ”.

- Thay thế từ “nợ” thành cụm từ “chậm đóng”.

3. Sửa đổi khái niệm về truy thu BHXH

Theo đó, tại Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 sửa đổi khái niệm về truy thu tại điểm 2.4 khoản 2 Điêu 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

Truy thu: thực hiện thu các trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đây tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì khái niệm truy thu được định nghĩa như sau:

Truy thu là việc cơ quan BHXH thu khoản tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. 

Xem thêm Quyết định 490/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,473

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn