Bãi bỏ 46 văn bản QPPL về danh mục bí mật nhà nước

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/02/2021 10:59 AM

Ngày 18/02/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.

Bãi bỏ 46 văn bản QPPL về danh mục bí mật nhà nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, bãi bỏ 46 văn bản QPPL về danh mục bí mật nhà nước sau đây:

1. Quyết định 15/2003/QĐ-TTg ngày 20/1/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng.

2. Quyết định 41/2003/QĐ-TTg ngày 26/3/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc phạm vi Quốc phòng.

3. Quyết định 220/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

4. Quyết định 244/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Đối ngoại Trung ương.

5. Quyết định 01/2004/QĐ-TTg ngày 05/01/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Tòa án nhân dân.

6. Quyết định 45/2004/QĐ-TTg ngày 07/01/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Tổ chức Trung ương.

7. Quyết định 18/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

8. Quyết định 21/2004/QĐ-TTg ngày 25/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Thông tấn xã Việt Nam.

9, Quyết định 88/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Kiểm sát.

10. Quyết định 89/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Cơ yếu.

11. Quyết định 123/2004/QĐ-TTg ngày 07/7/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

12, Quyết định 154/2004/QĐ-TTg ngày 19/8/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

13. Quyết định 156/2004/QĐ-TTg ngày 25/8/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

14. Quyết định 181/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

15. Quyết định 193/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Đài Tiếng nói Việt Nam.

16. Quyết định 27/2005/QĐ-TTg ngày 31/01/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng.

17. Quyết định 83/2005/QĐ-TTg ngày 19/4/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

18. Quyết định 211/2005/QĐ-TTg ngày 25/8/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tổi mật của Văn phòng Chủ tịch nước.

19, Quyết định 306/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Quản lý Lăng Hồ Chí Minh.

20. Quyết định 21/2006/QĐ-TTg ngày 23/9/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

21. Quyết định 71/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Kiểm toán nhà nước.

22. Quyết định 91/2006/QĐ-TTg ngày 24/4/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban Dân tộc.

23. Quyết định 143/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

24. Quyết định 244/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

25. Quyết định 268/2006/QĐ-TTg ngày 24/11/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia.

26. Quyết định 67/2007/QĐ-TTg ngày 15/5/2007 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

27. Quyết định 106/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật trong ngành Công thương.

28. Quyết định 130/2008/QĐ-TTg ngày 25/9/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ban Dân vận Trung ương.

29. Quyết định 73/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của  Ban Tuyên giáo Trung ương.

30. Quyết định 128/2009/QĐ-TTg ngày 27/10/2009 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

31. Quyết định 13/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong lực lượng Công an nhân dân.

32. Quyết định 27/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

33. Quyết định 18/2012/QĐ-TTg ngày 03/4/2012 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nội vụ.

34. Quyết định 22/2012/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

35. Quyết định 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

36. Quyết định 59/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính.

37. Quyết định 81/2013/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương.

38. Quyết định 07/2014/QĐ-TTg ngày 22/ 01/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

39. Quyết định 17/2014/QĐ-TTg ngày 25/02/2014 về danh mục bí mật nhà nước dộ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao.

40. Quyết định 49/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương.

41. Quyết định 52/2014/QĐ-TTg ngày 16/9/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

42. Quyết định 56/2015/QĐ-TTg ngày 19/1/2015 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt nhật và Tối mật của ngành Y tế.

43. Quyết định 59/2016/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

44. Quyết định 03/2017/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương.

45. Quyết định 07/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

46. Quyết định 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Thông tin và Truyền thông.

Quyết định 06/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/4/2021.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,955

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn