Ban hành Giấy chứng nhận 09 cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

01/07/2020 16:22 PM

Thực hiện nhiệm vụ được giao, căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải vừa qua Vụ An toàn giao thông đã tiến hành thực hiện các quy trình để cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải (Giấy chứng nhận) cho các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.

Giấy chứng nhận của các đơn vị

Kết quả đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ký và ban hành Giấy chứng nhận cho 09 cơ sở đào tạo, huấn luyện sau:

Số TT

Cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Số GCN

Ngày cấp

1

Trường Cao đẳng Duyên Hải

03/GCN-BGTVT

Cấp ngày 22/01/2020

2

Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng

07/GCN-BGTVT

Cấp ngày 16/6/2020

3

Trường Cao đẳng Hàng hải I

48/GCN-BGTVT

Cấp ngày 31/12/2019

4

Trường Cao đẳng Hàng hải II

09/GCN-BGTVT

Cấp ngày 25/6/2020

5

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II

08/GCN-BGTVT

Cấp ngày 16/6/2020

6

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

01/GCN-BGTVT

Cấp ngày 21/01/2020

7

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Trung tâm Huấn luyện thuyền viên)

47/GCN-BGTVT

Cấp ngày 31/12/2019

8

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)

(Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam-Trung tâm Huấn luyện thuyền viên)

 

46/GCN-BGTVT

Cấp ngày 11/12/2019

06/GCN-BGTVT

Cấp ngày 16/6/2020

9

Công ty TNHH Đào tạo và Nguồn lực hàng hải

(Công ty liên doanh giữa Trường Đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh với Công ty STC-GROUP HOLLDING BV Hà Lan)

02/GCN-BGTVT

Cấp ngày 22/01/2020

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,194

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn