Hợp nhất các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp vào 01 văn bản

17/11/2016 09:17 AM

Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc theo dõi, áp dụng pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, nay THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất toàn bộ các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp vào 01 văn bản.

File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cụ thể THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất từ các văn bản nêu sau:

(i) Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(ii) Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính.

(iii) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

(iv) Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 (v) Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế của Bộ Tài chính.

 (vi) Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế của Bộ Tài chính.

 (vii) Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 37,621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn