Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB

14/09/2016 08:18 AM

Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Toàn văn Thông tư 130/2016/TT-BTC

Theo đó, sửa đổi, bổ sung các quy định sau đây:

(i) Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC).

(ii) Thông tư 195/2015/TT-BTC.

(iii) Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC).

thông tư 130/2016/TT-BTC

(iv) Bổ sung khoản 10 vào Điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

(v) Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 90,739

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn