Đẩy mạnh thực hiện chính sách kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

09/06/2016 08:45 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 9/11/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 về việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhằm nâng cao nhận thức về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các cấp, các ngành và toàn dân.

Đồng thời, xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và thời gian thực hiện để các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và địa phương chủ động phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhằm phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Gắn kết chặt chẽ kinh tế đất liền, biển đảo với bảo vệ chủ quyền

Theo Kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương sẽ triển khai thông tin, tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Cùng với đó là kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh để nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các quốc gia phục vụ phát triển kinh tế.

Để phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh theo hướng thể chế hóa quan hệ giữa phát triển kinh tế- xã hội với xây dựng tiềm lực, củng cố quốc phòng, an ninh tạo điều kiện, cơ sở để giữ vững ổn định kinh tế; đẩy mạnh xây dựng các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức phát triển kinh tế (doanh nghiệp, cộng đồng) gắn với quốc phòng, an ninh nhất là ở các địa bàn trọng yếu, dọc biên giới, bờ biển và hải đảo; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế trên đất liền, biển đảo với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia...

Phương Nhi

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,816

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn