Những trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
13/06/2024 15:28 PM

Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022. Trong đó có quy định những trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Những trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Những trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (Hình từ Internet)

1. Những trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

- Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau đây:

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp đổi;

+ Cơ sở thay đổi mục đích hoạt động;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp không đúng quy định của pháp luật;

+ Cơ sở bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động;

+ Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cơ sở không hoạt động.

- Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình.

- Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

+ Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định 76/2023/NĐ-CP việc thu hồi được thực hiện khi cấp đổi hoặc cấp lại;

+ Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 30 Nghị định 76/2023/NĐ-CP được thu hồi ngay sau khi phát hiện;

+ Đối với trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều 30 Nghị định 76/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bị thu hồi sau 15 ngày kể từ ngày có biên bản kiểm tra phát hiện sai phạm mà cơ sở không giải trình được lý do. Trường hợp giải trình được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì trong thời gian 06 tháng cơ sở phải hoàn thành việc khắc phục sai phạm.

Việc thu hồi được lập thành văn bản theo Mẫu số 18 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý: Điều 30 Nghị định 76/2023/NĐ-CP

2. Quy định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình

Theo khoản 1 Điều 29 Nghị định 76/2023/NĐ-CP, quy định cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình có nội dung như sau:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình:

- Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị rách nát hoặc bị hư hỏng;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình gửi đơn đề nghị cấp lại bằng hình thức trực tiếp hoặc bưu chính hoặc điện tử đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP;

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ngay khi tiếp nhận trực tiếp. Đối với đơn đề nghị cấp lại được gửi bằng hình thức bưu chính hoặc điện tử, trong thời gian 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận phải có thông báo bằng văn bản cho người gửi hồ sơ để hoàn thiện;

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 17 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp lại giấy chứng nhận, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận được gửi trực tiếp hoặc bưu chính hoặc điện tử theo địa chỉ đăng ký của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Trường hợp gửi điện tử, giấy chứng nhận được định dạng PDF có ký số.

3. Quy định cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình:

- Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập trong các trường hợp sau: 

+ Thay đổi người đứng đầu; 

+ thay đổi địa chỉ; 

+ thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động;

- Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình gồm: 

+ Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu, hồ sơ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định 76/2023/NĐ-CP

+ đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP. Hình thức gửi trực tiếp hoặc bưu chính hoặc điện tử. Trường hợp gửi điện tử, thành phần hồ sơ như gửi trực tiếp được chụp (từ bản gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. Tên văn bản được đặt tương ứng với tên giấy tờ, tài liệu gửi kèm;

- Trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 76/2023/NĐ-CP. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình cấp đổi theo Mẫu số 17 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận được gửi trực tiếp hoặc bưu chính hoặc điện tử theo địa chỉ đăng ký của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận. Trường hợp gửi điện tử, giấy chứng nhận được định dạng PDF có ký số.

Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 29 Nghị định 76/2023/NĐ-CP

Nguyễn Kim Thúy Vi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 260

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn