Các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục đích sử dụng mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
05/06/2024 15:00 PM

Việc chuyển mục sử dụng các công trình quốc phòng và khu quân sự được quy định tại Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

Các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục đích sử dụng mới nhất

Các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục đích sử dụng mới nhất (Hình từ internet)

1. Công trình quốc phòng và khu quân sự là gì?

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 thì:

- Công trình quốc phòng là công trình xây dựng, địa hình, địa vật tự nhiên được xác định, cải tạo do quân đội, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, bảo vệ để phục vụ cho hoạt động quân sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Công trình quốc phòng có thể nằm trong hoặc ngoài khu quân sự.

- Khu quân sự là khu vực có giới hạn được thiết lập trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không, xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự, quốc phòng.

2. Các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục đích sử dụng mới nhất

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 quy định về các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục đích sử dụng như sau:

- Việc chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự phải không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm bí mật nhà nước; phù hợp với quy hoạch hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển mục đích sử dụng, bao gồm:

+ Chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

+ Không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cần chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu dân sinh;

+ Còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhưng nằm trong phạm vi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Bộ Quốc phòng thống nhất bằng văn bản về chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

3. Thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo khoản 3 Điều 12 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 thì thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự được quy định như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự sang mục đích khác đối với trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023, đồng thời xem xét, chấp thuận việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với diện tích đất có công trình quốc phòng, khu quân sự được chuyển sang mục đích khác;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng, khu quân sự quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023.

4. Quy định về thống kê, kiểm kê công trình quốc phòng và khu quân sự

Theo Điều 14 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 thì thống kê, kiểm kê công trình quốc phòng và khu quân sự được quy định như sau:

- Đơn vị được giao quản lý, sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự thực hiện thống kê, kiểm kê, tổng kiểm kê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về thống kê và pháp luật có liên quan.

- Thời điểm thống kê, kiểm kê được quy định như sau:

+ Thống kê thường xuyên theo yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ;

+ Kiểm kê vào cuối kỳ kế toán năm;

+ Tổng kiểm kê theo định kỳ 05 năm hoặc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Võ Tấn Đại

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 377

Bài viết về

lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn