Chính sách mới >> Tài chính 17/05/2024 19:00 PM

Đề xuất điều kiện tăng vốn đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
17/05/2024 19:00 PM

Cho tôi hỏi đề xuất điều kiện tăng vốn đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng như thế nào? - Quốc Bình (Thanh Hóa)

Đề xuất điều kiện tăng vốn đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng

Đề xuất điều kiện tăng vốn đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng (Hình từ internet)

Ngày 14/5/2024, Ngân hàng Nhà nước đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Đề xuất điều kiện tăng vốn đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng

Theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực vào ngày 01/7/2024) đã có một số nội dung thay đổi so với quy định trước đây như quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành thay vì quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Đối với vấn đề này, về bản chất, tổ chức tín dụng đều dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp nhưng phải đảm bảo việc thực hiện theo các quy định của pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần…trước và sau khi thực hiện.

Do đó, cần bổ sung vào nội dung Thông tư 51/2018/TT-NHNN trường hợp tổ chức tín dụng tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết.

Qua Dự thảo Thông tư đã đề xuất bổ sung Điều 6a về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng như sau:

* Điều kiện tăng vốn tại công ty con quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51/2018/TT-NHNN (trừ công ty con là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

- Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

(1) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(2) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(3) Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định;

(4) Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm thực hiện tăng vốn đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

(5) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn;

(6) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn;

(7) Đảm bảo có số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thực hiện tăng vốn.

- Đối với công ty con của tổ chức tín dụng:

+ Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liền kề trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty con có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính kể từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty con có thời gian hoạt động dưới 03 năm) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty con trong quá trình hoạt động.

* Điều kiện tăng vốn tại công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51/2018/TT-NHNN (trừ công ty liên kết là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

- Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

+ Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

+ Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

+ Các điều kiện quy định tại điểm (3), (4), (5), (6), (7).

- Đối với công ty liên kết của tổ chức tín dụng:

+ Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liền kề trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính kể từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết có thời gian hoạt động dưới 03 năm) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động.

* Điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản:

- Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

+ Điều kiện quy định tại điểm (3);

+ Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

+ Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

+ Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

- Đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng:

Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51/2018/TT-NHNN.

Nguyễn Hữu Hiệp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,640

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn