Chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý CCVC

20/03/2014 08:24 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 07/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức (CCVC) và thi đua, khen thưởng.

Hiện nay, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng.

Để góp phần xây dựng đội ngũ CCVC có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và của đội ngũ CCVC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung quản lý CCVC gồm: Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và đãi ngộ, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định của pháp luật về CCVC và thi đua, khen thưởng; tập trung chỉ đạo xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển CCVC.

Thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm giải trình của CCVC; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức; nâng cao đạo đức công vụ của công chức. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp thông tin, tuyên truyền việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống để đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm gương mẫu và quản lý chặt chẽ quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của CCVC thuộc quyền quản lý.

Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý CCVC

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng; xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng theo quy định.

Các Bộ, ngành, địa phương ban hành quy định để bảo vệ, khen thưởng đối với CCVC phát hiện, tố cáo sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng.

Đồng thời tổ chức việc xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng thẩm quyền. Quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng đúng quy định. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng. Công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu và khen thưởng bậc cao trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đưa nội dung thanh tra công tác quản lý CCVC vào kế hoạch hàng năm

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm khẩn trương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định của pháp luật, làm cơ sở cho việc thực hiện tốt công tác tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Quy định rõ trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước theo thẩm quyền và quy định rõ về trình tự, thủ tục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất giữa quy định của Đảng và pháp luật về công tác này, tạo thuận lợi cho công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo được thực hiện thống nhất, hạn chế tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Nội vụ đôn đốc, rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh CCVC, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực của CCVC; hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để bảo đảm hiệu quả nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC. Khắc phục tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, nội dung đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ ban hành chính sách tinh giản biên chế để đưa những CCVC hạn chế về phẩm chất, trình độ, năng lực công tác không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi công vụ.

Cán bộ, CCVC trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng; phát hiện, tố cáo những tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng.

Phan Hiển

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,305

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn