Thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia với thẻ căn cước mới

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/06/2024 11:57 AM

Nội dung thỏa sử dụng ứng dụng định danh quốc gia với thẻ căn cước mới quy định tại Thông tư 17/2024/TT-BCA.

Quy định về thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia với thẻ căn cước mới

 

Thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia với thẻ căn cước mới (Hình từ internet)

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước.

Quy định về thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia với thẻ căn cước mới

Tại Điều 7 Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định về thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng định danh quốc gia có trách nhiệm:

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu về cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đồng ý sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

+ Không sử dụng tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử vào hoạt động, giao dịch trái quy định của pháp luật, xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

+ Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của ứng dụng định danh quốc gia;

+ Tuân thủ hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh quốc gia do cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an ban hành.

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an có trách nhiệm:

+ Áp dụng các biện pháp bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp trong quá trình phát triển, quản lý ứng dụng định danh quốc gia theo quy định của pháp luật;

+ Chỉ sử dụng dữ liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp khi sử dụng ứng dụng định danh quốc gia đúng với phạm vi, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao;

+ Thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng định danh quốc gia biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ứng dụng định danh quốc gia là ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(khoản 18 Điều 3 Luật Căn cước 2023)

Ứng dụng định danh quốc gia hiện nay chính là ứng dụng VneID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân, và từ ngày 01/7/2024 sẽ có thêm dữ liệu về thẻ Căn cước mới trên ứng dụng này.

Hình thức thể hiện căn cước điện tử

Theo Điều 3 Thông tư 17/2024/TT-BCA đã quy định về hình thức thể hiện căn cước điện tử như sau:

- Căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng hình ảnh thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực và thông tin khác được lưu trữ, tích hợp vào căn cước điện tử được thể hiện dưới dạng ký tự. Căn cước điện tử được cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an tạo lập ký hiệu riêng để xác thực bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cước điện tử được truy cập, sử dụng thông qua tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia; được cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin có liên quan đến việc cấp, quản lý, tích hợp thông tin trên thẻ căn cước.

Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

(khoản 17 Điều 3 Luật Căn cước 2023)

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử

- Căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.

(Điều 33 Luật Căn cước 2023)

Lê Nguyễn Anh Hào

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 395

Bài viết về

Thẻ căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn