Cập nhật mới nhất Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
11/06/2024 10:35 AM

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Thông tư 200.

Cập nhật mới nhất Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Cập nhật mới nhất Dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (lần 2).

dự thảo Thông tư (lần 2)

Theo đó. Thông tư này hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Ngân sách Nhà nước. Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán được phản ánh trên cơ sở các giao dịch kinh tế phát sinh và đã hoàn thành của doanh nghiệp. Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch kinh tế, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan.

Thông tư này chỉ hướng dẫn việc kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Trường hợp doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa được hướng dẫn kế toán tại Thông tư này, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung giao dịch phát sinh và các quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán và các nguyên tắc hướng dẫn tại Thông tư này để thực hiện.

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ) được lựa chọn áp dụng Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

** Tại Điều khoản chuyển tiếp hướng dẫn:

Doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh hồi tố theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót do thay đổi chính sách kế toán đối với các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp là doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện vay vốn để đầu tư xây dựng cơ bản, nếu đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà dự án đầu tư XDCB chưa hoàn thành và các doanh nghiệp là nhà đầu tư mua trái phiếu có phát sinh các khoản chiết khấu hoặc phụ trội trái phiếu đầu tư, nếu đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà trái phiếu chưa đến thời hạn thanh toán thì

- Các doanh nghiệp là doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện vay vốn bằng ngoại tệ để đầu tư xây dựng cơ bản, nếu đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà dự án đầu tư XDCB chưa hoàn thành để kế toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Các doanh nghiệp là nhà đầu tư mua trái phiếu có phát sinh các khoản chiết khấu hoặc phụ trội trái phiếu đầu tư, nếu đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà trái phiếu chưa đến thời hạn thanh toán để kế toán khoản chiết khấu, phụ trội khi mua trái phiếu theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Dự kiến Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2025. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,070

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn