Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ trên cả nước

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
31/10/2023 17:04 PM

Cho tôi hỏi việc thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ trên cả nước của Bộ Tài chính được hướng dẫn thế nào? - Tường Vy (Cần Thơ)

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ trên cả nước

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ trên cả nước (Hình từ Internet)

Ngày 30/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11752/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ trên cả nước

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa như sau:

(1) Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ tỉnh Quảng Ninh):

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) ban hành quyết định kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn cấp tỉnh , trong đó nêu rõ một số nội dung sau:

- Mục đích kiểm tra: 

+ Tổng hợp, đánh giá việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử -văn hóa; 

+ Thông qua công tác kiểm tra giúp cho các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quản lý tiền công đức, tài trợ theo hướng minh bạch, rõ ràng để tạo niềm tin và đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đối tượng kiểm tra: Các di tích lịch sử - văn hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa

- Nội dung kiểm tra: Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; xem xét việc mở tài khoản, mở sổ sách ghi chép số thu, chi tiền công đức, tài trợ, nội dung sử dụng tiền công đức, tài trợ và giám sát việc tiếp nhận, kiểm đếm, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích.

- Thời kỳ kiểm tra: Năm 2023.

- Phân công trách nhiệm:

+ Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện 

kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn cấp tỉnh; tổng hợp kết quả kiểm tra trên địa bàn tỉnh (Mẫu số 03 và 04 đính kèm), trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký duyệt, gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024.  

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản kèm theo danh mục di tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa, gửi Sở Tài chính và các UBND cấp huyện để làm căn cứ kiểm tra.

+ Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn cấp huyện.

- Kinh phí cho hoạt động kiểm tra được bảo đảm theo chế độ quy định từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2024 của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện việc kiểm tra do địa phương quyết định.

(2) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện giao Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra , thành phần bao gồm: 

+ Trưởng đoàn kiểm tra là Trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

+ Các thành viên gồm đại diện Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện. 

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện có công văn kèm theo mẫu báo cáo gửi từng tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích trên địa bàn cấp huyện đề nghị báo cáo số thu, chi tiền công đức, tài trợ tại di tích (Mẫu số 01 và số 02 đính kèm). 

Để tránh thất lạc, việc gửi công văn đề nghị báo cáo và tiếp nhận báo cáo của các chủ thể quản lý di tích có thể thông qua UBND cấp xã (UBND cấp xã làm đầu mối tiếp nhận, chuyển công văn của UBND cấp huyện trực tiếp đến các chủ thể quản lý di tích trên địa bàn xã; tiếp nhận báo cáo của các chủ thể quản lý di tích trên địa bàn xã, chuyển về Phòng Tài chính-Kế hoạch). 

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra trực tiếp tại từng di tích theo đúng nội dung kiểm tra nêu trong quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trong phạm vi danh mục di tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp). 

- Kết thúc kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra (Mẫu số 03 và 04 đính kèm), trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt, gửi Sở Tài chính. Thời gian cấp huyện gửi báo cáo về cấp tỉnh do địa phương quyết định, bảo đảm kịp thời gian cấp tỉnh tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2024. 

(3) Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích về mục đích, đối tượng và nội dung kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, trong đó thể hiện rõ nội dung sau: 

- Nhà nước không quản lý tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội.

- Nguồn thu tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, phản ánh đầy đủ các khoản thu chi, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ UBND tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Xem thêm Công văn 11752/BTC-HCSN ban hành ngày 30/10/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 941

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn