Một số điểm cần lưu ý về hóa đơn theo Thông tư 64

23/08/2013 13:47 PM

(TVPL) - Thông tư 64/2013/TT-BTC đã có hiệu lực từ ngày 01/7, tức gần 2 tháng, nhưng nhiều tổ chức cá nhân vẫn chưa nắm được những quy định mới của Thông tư này so với quy định cũ tại Thông tư 153/2010/TT-BTC

Vì vậy THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số quy định mới của Thông tư 64 này dựa trên hướng dẫn từ các cục Thuế để bạn đọc tiện theo dõi và áp dụng các quy định về hóa đơn hàng hóa, dịch vụ như sau:

1. Về hóa đơn tự in

Đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự in hóa đơn hoặc mua của cơ quan thuế.

Ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn dịch vụ thu phí tự in phải gửi thông báo phát hành kèm hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

2. Hóa đơn đối với với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu

Điểm mới quy định tại tiết c khoản 1 Điều 4 Thông tư 64 (mà Thông tư số 153/2010/TT-BTC trước đây không nêu) quy định về nội dung trên hoá đơn đã lập đối với các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan có thẩm quyền tạo, phát hành hoá đơn có từ 3 liên trở lên, trong đó giao cho người mua 2 liên: liên 2 “giao cho người mua” và một liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ…

Phải giao cho người mua 2 liên hóa đơn: 1 liên dùng để đăng ký quyền sở hữu, 1 liên dùng để hạch toán kế toán.

3. Quy định về đối tượng được tạo hoá đơn:

Theo quy định mới tại tiết a khoản 1 Điều 6 Thông tư 64 quy định:

Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ một (01) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn. (Quy định cũ tại Thông tư 153 thì Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ năm (05) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn).

Tại tiết b khoản 1 Điều 6 Thông tư 64 quy định mới nâng mức không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền vi phạm pháp luật về thuế dưới 50 triệu đồng (Thông tư 153 quy định là dưới 20 triệu đồng)

4. Quy định về phát hành hoá đơn.

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 64 bổ sung quy định về nội dung thông báo phát hành hoá đơn (Thông tư 153 chỉ quy định đối với trường hợp khi có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh) như sau:

Bổ sung nội dung: tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử).

...

Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

5. Quy định về lập hoá đơn đối với các siêu thị, trung tâm thương mại.

Điểm mới tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 64 (Thông tư số 153 chưa quy định) có nêu:

Các siêu thị, trung tâm thương mại thành lập theo quy định của pháp luật được lập chung một (01) hóa đơn GTGT cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng). Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn.

Trường hợp khách hàng mua hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại (không phân biệt tổng giá trị thanh toán trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) có yêu cầu xuất hóa đơn, các siêu thị, trung tâm thương mại phải lập hóa đơn GTGT cho từng khách hàng theo quy định.

Các siêu thị, trung tâm thương mại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu về hàng bán ra với doanh số lập hoá đơn và hàng tồn kho. Dữ liệu bán hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

6. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

Theo quy định tại tiết c khoản 2 Điều 14 Thông tư 64 hướng dẫn chi tiết cách lập một số tiêu thức rõ hơn Thông tư 153 như Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). 

Quy định về gạch chéo hóa đơn

Tại tiết b khoản 1 Điều 14 Thông tư 64 quy định rõ hơn đối với trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì phải gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không được sử dụng mực đỏ để gạch.

Năm in hóa đơn:

Đối với hóa đơn đặt in, 2 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Ví dụ: đặt in hóa đơn vào năm 2013 thì ký hiệu là AA/13P.

Mã hàng hóa và tên hàng hóa

Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, cung ứng dịch vụ để phục vụ cho công việc quản lý thì khi lập hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên của hàng hoá. Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hoá đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của loại hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

7. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Nếu Thông tư số 153 không quy định thời gian cụ thể ngày nộp chậm nhất, thì theo quy định tại Điều 25 của Thông tư 64 đã quy định: hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thời gian quy định như sau:

- Quý I thời gian nộp chậm nhất ngày 30/4;

- Quý II thời gian nộp chậm nhất ngày 30/7;

- Quý III thời gian nộp chậm nhất ngày 30/10;

- Quý IV thời gian nộp chậm nhất ngày 30/01 của năm sau.

8. Sử dụng loại hóa đơn:

Thông tư quy định rõ hoạt động vận tải quốc tế và xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp coi như xuất khẩu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng.

Hóa đơn xuất khẩu chỉ dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài và có thể sử dụng một ngôn ngữ là tiếng Anh.

Tiếp tục sử dụng hóa đơn khi có thay đổi tên, địa chỉ:

+ Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì thực hiện đóng dấu tên,địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên và địa chỉ in sẵn và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành đến cơ quan thuế (theo mẫu 3.13).

+ Trường hợp thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế thì đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẩu 3.10) và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hóa đơn mẫu sử dụng trong trường hợp này là số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên và địa chỉ mới, gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn vàđóng chữ “Mẫu” .

Các hóa đơn mẫu này không kê khai vào số lượng phát hành tại thông báo phát hành hóa đơn.

Thông báo phát hành hóa đơn

Kể từ ngày 1/7/2013, sau khi thông báo phát hành 5 ngày mới được sử dụng hóa đơn (Bỏ hiệu lực của công văn số 4271/BTC-TCT).

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phát hành, nếu phát hiện sai, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức, hộ cá nhân biết.

Khi cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu xác nhận hóa đơn đã phát hành, tổ chức, hộ cá nhân in, phát hành hóa đơn phải có nghĩa vụ trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu.

9. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Được nộp theo hồ sơ khai thuế hàng quý theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư .

Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hoá đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hoá đơn.

Các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước,điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

Cơ sở kinh doanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số lượng hoá đơn còn tồn đầu kỳ, tổng số đã sử dụng, tổng số xoá bỏ, mất, huỷ và phải đảm bảo cung cấp được số liệu hoá đơn chi tiết (từ số…đến số) khi cơ quan thuế yêu cầu.

Đình Phước

Tổng hợp 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 185,196

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn