Thủ tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
02/07/2022 17:25 PM

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Đây là nội dung tại Quyết định 1032/QĐ-NHNN ngày 15/06/2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thực phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thủ tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp

Thủ tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay của doanh nghiệp (Hình từ internet)

Cụ thể, thủ tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như sau:

1. Trình tự thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp

+ Bước 1: Các ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả 02 năm 2022, 2023 và chi tiết từng năm theo quy định, gửi NHNNVN.

+ Bước 2: NHNNVN tổng hợp kế hoạch hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại, đảm bảo trong phạm vi tổng mức 40.000 tỷ đồng, chi tiết theo từng ngân hàng thương mại và theo từng năm, gửi BKH&ĐT, BTC.

+ Bước 3: BKH&ĐT chủ trì báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chỉ đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất trong năm 2022 và tổng hợp, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội quyết định.

+ Bước 4: Thủ tướng Chính phủ quyết định giao vốn ngân sách trung ương bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho NHNNVN. Việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện theo quy định hiện hành.

NHNNVN thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất cho các ngân hàng thương mại và gửi BTC, BKH&ĐT để phối hợp thực hiện.

+ Bước 5: Trước ngày 20 của tháng đầu tiên hãng quý, ngân hàng thương mại lập 02 bộ hồ sơ gửi đồng thời NHNNVN, BTC đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất theo quy định của quý trước liền kề; riêng hồ sơ của quý IV hằng năm gửi trước ngày 05 tháng 01 năm kế tiếp.

+ Bước 6: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại hằng quý, NHNNVN có ý kiến về danh mục hồ sơ, số tiền đề nghị thanh toán trước của ngân hàng thương mại không vượt hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo.

Gửi BTC để đề nghị thực hiện thanh toán trước cho ngân hàng thương mại. Riêng hồ sơ của quý IV hằng năm, NHNNVN có ý kiến gửi BTC trong vòng 05 ngày làm việc kê từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của ngân hàng thương mại.

+ Bước 7: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của NHNNVN, BTC thực hiện thanh toán trước cho ngân hàng thương mại số tiền đã hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP theo hình thức lệnh chi tiền và thông báo cho NHNNVN để phối hợp thực hiện.

+ Bước 8: Trong quá trình triển khai, NHNNVN xem xét điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại khi cần thiết, gửi BKH&ĐT, BTC để phối hợp thực hiện.

+ Bước 9: Trước ngày 10 tháng 02 năm 2023 (đối với các khoản hỗ trợ lãi suất năm 2022) và trước ngày 10 tháng 02 năm 2024 (đối với các khoản hỗ trợ lãi suất năm 2023), ngân hàng thương mại lập 03 bộ hồ sơ gửi NHNNVN quyết toán hỗ trợ lãi suất năm theo quy định.

+ Bước 10: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất năm của các ngân hàng thương mại, NHNNVN tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất chi tiết theo từng ngân hàng thương mại.

Theo quy định gửi Kiểm toán Nhà nước để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định tại Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

+ Bước 11: Kiểm toán nhà nước tổ chức kiểm toán việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định.

+ Bước 12: Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác hỗ trợ lãi suất liên ngành (gồm NHNNVN, BTC, BKH&ĐT, Bộ Xây dựng) thực hiện kiểm tra hồ sơ của khoản vay được hỗ trợ lãi suất.

+ Bước 13: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, căn cứ hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kết quả kiểm tra hồ sơ của Tổ công tác hỗ trợ lãi suất liên ngành.

NHNNVN tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất chi tiết theo từng ngân hàng thương mại (theo số liệu đã được kiểm toán) gửi BTC để thẩm định, đồng thời gửi các ngân hàng thương mại để biết.

+ Bước 14: Trước ngày 01 tháng 10 năm kế tiếp năm quyết toán, NHNNVN có văn bản đề nghị Bộ Tài chính thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất, kèm theo văn bản của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán việc thực hiện hỗ trợ lãi suất năm quyết toán, đồng thời gửi các ngân hàng thương mại để biết.

+ Bước 15: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất của NHNNVN, BTC thực hiện thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất.

+ Bước 16: Căn cứ kết quả thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất, BTC có thông báo thẩm định gửi NHNNVN và ngân hàng thương mại.

2. Cách thức thực hiện thủ tục hỗ trợ lãi suất 2%

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ để được hỗ trợ lãi suất 2%

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Hồ sơ đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất: Văn bản đăng ký.

+ Hồ sơ đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất hằng quý gồm có: Văn bản đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất, Báo cáo về tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng của ngân hàng thương mại, Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất trong quý.

+ Hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất năm gồm có: Công văn về việc quyết toán hỗ trợ lãi suất năm, Báo cáo số liệu đề nghị tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất, Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất trong năm quyết toán.

- Số lượng hồ sơ:

+ Hồ sơ đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất: 01 bộ.

+ Hồ sơ đề nghị thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất: 02 bộ.

+ Hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất năm: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ lãi suất 2%

+ Đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất: sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 và Thủ tướng Chính phủ quyết định giao vốn ngân sách trung ương bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Thanh toán trước số tiền đã hỗ trợ lãi suất hằng quý: 25 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được hồ sơ đề nghị của ngân hàng thương mại.

+ Quyết toán hỗ trợ lãi suất năm: 15 ngày làm việc sau ngày 01 tháng 10 năm kế tiếp năm quyết toán.

5. Đối tượng , cơ quan, kết quả thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ lãi suất 2%: 

- Đối tượng thực hiện thủ tục: Ngân hàng thương mại

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo thẩm định báo cáo tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất của Bộ Tài chính.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hỗ trợ lãi suất 2%

+ Đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất (theo mẫu tại Phụ lục 01 Nghị định 31/2022/NĐ-CP).

Mẫu số 01

+ Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng (theo mẫu tại Phụ lục 02 Nghị định 31/2022/NĐ-CP);

Mẫu số 02

+ Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất (theo mẫu tại Phụ lục 03 NNghị định 31/2022/NĐ-CP);

Mẫu số 3

+ Báo cáo số liệu đề nghị tổng hợp quyết toán hỗ trợ lãi suất (theo mẫu tại Phụ lục 04 Nghị định 31/2022/NĐ-CP);

Mẫu số 4

+ Bảng kê chứng từ chứng minh khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất (theo mẫu tại Phụ lục 05 Nghị định 31/2022/NĐ-CP);

Mẫu số 5

+ Tổng hợp báo cáo quyết toán hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại năm 2022/2023 (theo mẫu tại Phụ lục 06 Nghị định 31/2022/NĐ-CP);

Mẫu số 6

+ Báo cáo tổng hợp kết quả hỗ trợ lãi suất cả chương trình trong 02 năm 2022, 2023 (theo mẫu tại Phụ lục 07 Nghị định 31/2022/NĐ-CP).

Mẫu số 7

Xem thêm tại Quyết định 1032/QĐ-NHNN ngày 15/6/2022.

>>> Xem thêm: Mẫu đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp mới nhất năm 2022?

Hướng dẫn hồ sơ và các bước thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp từ 15/6/2022?

Lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như thế nào?

Chí Nhân

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,673

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn