Chính sách Doanh nghiệp có hiệu lực vào tháng 7/2015

29/06/2015 10:38 AM

Vào tháng 7/2015, một số chính sách trong lĩnh vực doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực. Nổi bật như sau:

1. Từ 01/7/2015, doanh nghiệp được quyền tự quyết định con dấu

Cụ thể, doanh nghiệp được quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu.

Nội dung con dấu phải đảm bảo đủ thông tin tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung này được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

2. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

Nhà nước sẽ đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau:

- Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội.

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên.

- Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế.

Đó là nội dung được đề cập tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

3. Hướng dẫn xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn Nhà nước

Thông tư 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp sở hữu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và thay thế Thông tư 38/2006/TT-BTC.

Theo đó, Công ty Mua bán nợ xử lý nợ và tài sản tiếp nhận như sau:

- Hình thức xử lý nợ và tài sản tiếp nhận thực hiện theo Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty. Tài sản là quyền sử dụng đất thì xử lý theo pháp luật đất đai.

- Trường hợp tài sản có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

   + Lớn hơn 100 triệu thì thuê thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá.

   + Nhỏ hơn 100 triệu thì lựa chọn đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường.

Trường hợp tài sản không có giao dịch trên thị trường thì tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản.

- Đối với lô tài sản của một Doanh nghiệp tại một địa chỉ:

   + Trường hợp không bao gồm tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì đấu giá hoặc thỏa thuận giá không thấp hơn giá thị trường.

  + Trường hợp có tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán từ 100 triệu trở lên thì thuê thẩm định giá. Kết quả thẩm định lớn hơn 100 triệu thì bán đấu giá; dưới 100 triệu thì chọn bán đấu giá hoặc thỏa thuận.

4. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính 2015

Theo Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 14/7/2015, thì việc lập báo cáo tài chính trong năm 2015 được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc theo Thông tư 200.

- Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo Thông tư 200.

5. 31/12/2015: Hạn chót điều chỉnh tỷ lệ cổ phần vượt giới hạn

Cụ thể, chậm nhất 31/12/2015, tổ chức tín dụng phối hợp với cổ đông, hay nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt quá giới hạn phải lập Kế hoạch khắc phục trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép hay được xử lý theo Phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Kế hoạch khắc phục tối thiểu phải có các nội dung:

- Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

- Biện pháp và lộ trình khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn.

- Cam kết của tổ chức tín dụng về việc phối hợp, đôn đốc cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn thực hiện việc khắc phục theo đúng lộ trình nêu trên.

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn theo Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày 01/01/2011, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2015.

Trúc Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 20,408

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn