Biểu mẫu 08/06/2024 15:12 PM

Tải mẫu Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
08/06/2024 15:12 PM

Mẫu Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện mới nhất sẽ được thực hiện theo mẫu ban hành tại Quyết định 143-QĐ/TW năm 2024.

Tải mẫu Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện mới nhất

Tải mẫu Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện mới nhất (Hình từ Internet)

Ngày 03/5/2024, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 143-QĐ/TW về Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện.

Tải mẫu Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện mới nhất

Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện (gồm huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy) mới nhất sẽ thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 143-QĐ/TW ngày 03/5/2024.

Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện

Mẫu Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện mới nhất sẽ có gồm 05 chương và 25 điều, cụ thể như sau:

- Chương I - Nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành đảng bộ huyện

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của ban thường vụ huyện ủy

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực huyện ủy

- Chương II - Nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên ban chấp hành đảng bộ

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên ban thường vụ huyện ủy

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư huyện ủy

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư thường trực huyện ủy

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư huyện ủy - chủ tịch ủy ban nhân dân huyện

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư hoặc phó bí thư thường trực hoặc ủy viên ban thường vụ là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện

- Chương III – Mối quan hệ công tác

+ Quan hệ với tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy

+ Quan hệ với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh

+ Quan hệ với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện

+ Quan hệ với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy

+ Quan hệ với ban chỉ huy quân sự, công an, viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân huyện

+ Quan hệ công tác trong nội bộ thường trực huyện ủy

+ Các mối quan hệ khác

- Chương IV – Nguyên tắc làm việc

+ Nguyên tắc làm việc

+ Thực hiện chương trình công tác

+ Chế độ hội nghị của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy

+ Chế độ thông tin, báo cáo học tập và bảo mật

+ Chế độ ban hành, quản lý văn bản

+ Thực hiện chế độ tự phê bình, phê bình và chất vấn

+ Chế độ đi công tác cơ sở, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân

+ Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên và của huyện ủy

- Chương V – Điều khoản thi hành

Nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cấp huyện theo Quy định 202-QĐ/TW

Cụ thể tại Điều 4 Quy định 202-QĐ/TW năm 2022 về nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy cấp huyện như sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Quyết định chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp mình.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp mình; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm các chủ trương, mô hình mới theo chỉ đạo của cấp trên.

- Định hướng hoặc quyết định theo thẩm quyền những vấn đề về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng:

+ Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bịa đặt.

+ Lãnh đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

+ Lãnh đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, hợp nhất các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền và theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

+ Căn cứ chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập đại hội đảng bộ cấp huyện, hội nghị giữa nhiệm kỳ (nếu có); thông qua dự thảo các văn kiện trình đại hội; chuẩn bị và giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới.

+ Lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục, thẩm quyền. Căn cứ quy định, hướng dẫn của cấp trên, thảo luận, quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra; bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy. Trình ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp mình. Xem xét, giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân để Hội đồng nhân dân bầu; tham gia ý kiến về nhân sự phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân trước khi ban thường vụ cấp ủy quyết định giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu.

+ Thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm của ban thường vụ. Lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

+ Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, vấn đề đảng tịch theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Định hướng những vấn đề quan trọng để Hội đồng nhân dân quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và dài hạn; định kỳ xem xét, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng nhiệm vụ tiếp theo.

Cho ý kiến về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy hoạch chung của tỉnh và của Trung ương. Lãnh đạo thực hiện quy trình, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo chủ trương của cấp trên và quy định của pháp luật.

Bàn chủ trương, biện pháp triển khai, tổ chức thực hiện những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm về kinh tế - xã hội, ngân sách, nội chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các chương trình, dự án quan trọng của địa phương.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội. Lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định của Bộ Chính trị.

- Quyết định theo thẩm quyền các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; xem xét, cho ý kiến về công tác tài chính đảng hằng năm và cuối nhiệm kỳ.

- Xem xét, cho ý kiến về những công việc ban thường vụ đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị cấp ủy; quyết định những vấn đề quan trọng do ban thường vụ cấp ủy trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 808

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn