Biểu mẫu 10/05/2024 14:10 PM

Tải về toàn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC (Phụ lục I)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
10/05/2024 14:10 PM

Cho tôi hỏi Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC có những biểu mẫu nào? – Phương Anh (Hậu Giang)

Tải về toàn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC (Phụ lục I)

Tải về toàn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC (Phụ lục I) (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tải về toàn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC (Phụ lục I)

Toàn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC (Phụ lục I) bao gồm:

Phụ lục I.1
Phụ lục I.2
Phụ lục I.3
Phụ lục I.4
Phụ lục I.5
Phụ lục I.6
Phụ lục I.7
Phụ lục I.8
Phụ lục I.9
Phụ lục I.10
Phụ lục I.11
Phụ lục I.12
Phụ lục I.13

Mẫu số

Tên mẫu biểu

1. Mẫu biểu hội đồng tư vấn thuế

07-1/HĐTV

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế

07-2/HĐTV

Biên bản họp Hội đồng tư vấn

07-3/HĐTV

Danh sách dự kiến về doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

07-4/HĐTV

Danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh điều chỉnh thông tin và tiền thuế

07-5/HĐTV

Thông báo kết quả tư vấn về doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

07-6/HĐTV

Thông báo kết quả tư vấn về điều chỉnh tiền thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

07-7/HĐTV

Thông báo kết quả lập bộ, tính thuế và giải quyết điều chỉnh thuế

2. Mẫu biểu tiền chậm nộp, miễn tiền chậm nộp

01/TTN

Thông báo tiền thuế nợ

02/TTN

Thông báo tiền thuế nợ

03/TTN

Thông báo số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm

01/KTCN

Văn bản đề nghị không tính tiền chậm nộp

02/KTCN

Văn bản có xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán

03/KTCN

Thông báo về việc nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước

04/KTCN

Thông báo về việc không chấp thuận không tính tiền chậm nộp

05/KTCN

Thông báo về việc chấp thuận không tính tiền chậm nộp

01/MTCN

Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp

02/MTCN

Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp

03/MTCN

Thông báo về việc không chấp thuận miễn tiền chậm nộp

3. Mẫu biểu gia hạn nộp thuế

01/GHAN

Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế

02/GHAN

Quyết định về việc gia hạn nộp thuế

03/GHAN

Thông báo về việc không chấp thuận gia hạn nộp thuế

4. Mẫu biểu xử lý số tiền thuế, tiền nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

01/DNXLNT

Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

01/ĐNKHT

Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa

01/TB-XLBT

Thông báo về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo đề nghị của người nộp thuế

02/TB-KHTNT

Thông báo về việc <khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán/khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm>

01/QĐ-KHTNT

Quyết định về việc không hoàn trả khoản nộp thừa

01/DSKNT

Danh sách khoản nộp thừa

5. Mẫu biểu hoàn thuế

01/HT

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

02/HT

Giấy đề nghị hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc điều ước quốc tế khác

01-1/HT

Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào

01-2/HT

Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan

01-3a/HT

Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

01-3b/HT

Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

01-4/HT

Bảng kê chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh

01/TB-HT

Thông báo về việc tiếp nhận <hồ sơ đề nghị hoàn thuế/hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế>

02/TB-HT

Thông báo về việc <chấp nhận/không chấp nhận> <Hồ sơ đề nghị hoàn thuế/Hồ sơ đề nghị huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế>

02-1/HT

Bảng kê chứng từ nộp thuế

03/TB-HT

Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục

04/TB-HT

Thông báo về việc <hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế/không được hoàn thuế>

05/TB-HT

Thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước hoàn thuế

01/QĐHT

Quyết định về việc hoàn thuế

01/PL-HTNT

Phụ lục số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn trả

02/QĐHT

Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

01/PL-BT

Phụ lục số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp được bù trừ

03/QĐ-THH

Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế

01/ĐNHUY

Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

6. Mẫu cung cấp, xử lý sai, sót, tra soát, điều chỉnh thông tin

01/TS

Văn bản đề nghị tra soát

01/TB-TS

Thông báo về việc <điều chỉnh/không điều chỉnh> thông tin đề nghị tra soát

7. Mẫu biểu hồ sơ miễn, giảm thuế

01/MGTH

Văn bản đề nghị miễn (giảm thuế)

02/MGTH

Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản

03/MGTH

Quyết định về việc miễn giảm thuế

03-1/MGTH

Thông báo về việc <người nộp thuế thuộc diện/không thuộc diện được miễn (giảm) thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần và điều ước quốc tế khác>

04/MGTH

Thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

05/MGTH

Thông báo về việc miễn thuế cho người nộp thuế theo danh sách

06/MGTH

Văn bản đề nghị miễn thuế tài nguyên

01/HTQT

Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và....(tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết)

02/HTQT

Giấy đề nghị khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam

01/TNKDCK

Giấy xác nhận hoạt động mua bán chứng khoán (thu nhập kinh doanh chứng khoán)

01-1/HKNN

Bảng kê thu nhập Vận tải quốc tế trường hợp bán vé tại Việt Nam

01-2/HKNN

Bảng kê thu nhập Vận tải quốc tế trường hợp hoán đổi, chia chỗ.

01/TBH-TB

Hồ sơ dự kiến: Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

01-1/TBH-TB

Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết

02/TBH-TB

Hồ sơ chính thức: Văn bản đề nghị miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và...(tên vùng, lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

02-1/TBH-TB

Phụ lục bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã thực hiện

01/DTA-MAP

Đề nghị thủ tục thỏa thuận song phương (MAP)

01/DUQT

Văn bản đề nghị miễn (giảm) thuế theo Điều ước quốc tế

8. Mẫu biểu xóa nợ tiền thuế

01/XOANO

Văn bản đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

02/XOANO

Thông báo không thuộc trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

03/XOANO

Thông báo bổ sung hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

04/XOANO

Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của UBND

05/XOANO

Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của TCT

06/XOANO

Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của BTC

07/XOANO

Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của Thủ tướng Chính phủ

9. Mẫu biểu nộp dần tiền thuế nợ

01/NDAN

Văn bản đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

02/NDAN

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

03/NDAN

Thông báo về việc không chấp thuận nộp dần tiền thuế nợ

04/NDAN

Quyết định về việc nộp dần tiền thuế nợ

05/NDAN

Xác minh thư bảo lãnh

10. Mẫu biểu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

01/ĐNXN

Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

01/TB-XNNV

Thông báo về việc <xác nhận/không xác nhận> việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước

03/HTQT

Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài

04/HTQT

Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

05/HTQT

Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lãi cổ phần, lãi tiền cho vay, tiền bản quyền, phí dịch vụ kỹ thuật

06/HTQT

Giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam

07/HTQT

Giấy chứng nhận cư trú

11. Kiểm tra thuế

01/KTT

Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu lần 1

02/KTT

Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu

03/KTT

Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu lần 2

04/KTT

Quyết định về việc kiểm tra thuế

05/KTT

Quyết định gia hạn

06/KTT

Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra

07/KTT

Biên bản công bố Quyết định kiểm tra

08/KTT

Thông báo về việc hoãn thời gian kiểm tra

09/KTT

Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn kiểm tra

10/KTT

Quyết định điều chỉnh thành viên đoàn kiểm tra

11/KTT

Quyết định về việc điều chỉnh nội dung, thời kỳ kiểm tra

12/KTT

Biên bản kiểm tra thuế

13/KTT

Biên bản công khai và bàn giao dự thảo biên bản kiểm tra

14/KTT

Phụ lục biên bản kiểm tra

15/KTT

Kết luận Kiểm tra

12. Thanh tra thuế

01/TTrT

Quyết định về việc thanh tra thuế

02/TTrT

Quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

03/TTrT

Biên bản về việc công bố quyết định Thanh tra

04/TTrT

Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế

05/TTrT

Biên bản đối thoại, chất vấn

06/TTrT

Quyết định về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

07/TTrT

Biên bản về việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

08/TTrT

Quyết định về việc xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ

09/TTrT

Biên bản về việc trả lại tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ

10/TTrT

Quyết định về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

11/TTrT

Biên bản Về việc niêm phong tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế

12/TTrT

Quyết định về việc mở (hoặc hủy) niêm phong tài liệu

13/TTrT

Quyết định về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động thanh tra

14/TTrT

Biên bản về việc kiểm kê tài sản liên quan đến hoạt động Thanh tra

15/TTrT

Quyết định về việc hủy bỏ kiểm kê tài sản

16/TTrT

Biên bản xác nhận số liệu thanh tra

17/TTrT

Biên bản thanh tra

18/TTrT

Phụ lục biên bản thanh tra

19/TTrT

Báo cáo kết quả thanh tra

20/TTrT

Kết luận về việc thanh tra thuế

21/TTrT

Quyết định về việc ủy quyền công bố công khai kết luận thanh tra thuế

22/TTrT

Biên bản công bố kết luận thanh tra

23/TTrT

Quyết định về việc gia hạn thanh tra thuế

24/TTrT

Quyết định về việc bãi bỏ quyết định thanh tra

25/TTrT

Quyết định về việc bổ sung nội dung thanh tra

26/TTrT

Quyết định về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra

27/TTrT

Quyết định về việc điều chỉnh thành viên Đoàn thanh tra

28/TTrT

Văn bản chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Điều tra

29/TTrT

Biên bản giao, nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

13. Mẫu biểu dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài

01/NCCNN

Tờ khai đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài

01-1/NCCNN

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài

02/NCCNN

Tờ khai (điều chinh) số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quý dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài tự khai

03/NCCNN

Tờ khai số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo tháng dành cho ngân hàng khấu trừ thay nhà cung cấp ở nước ngoài

04/NCCNN

Danh sách theo dõi số tiền chuyển cho các nhà cung cấp ở nước ngoài

2. Tải về toàn bộ biểu mẫu Thông tư 80/2021/TT-BTC (Phụ lục II)

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,888

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn