Biểu mẫu 06/05/2023 09:12 AM

Mẫu sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
06/05/2023 09:12 AM

Ngày 04/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNV Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, trong đó có quy định về mẫu sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Mẫu sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV (Hình từ Internet)

1. Mẫu sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức theo Thông tư 06/2023/TT-BNV

Tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức thì thống nhất sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch tại Phụ lục kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV để chuẩn hóa thông tin đầu vào, quản lý thông tin, dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

>> Tải mẫu sơ yếu lý lịch với cán bộ, công chức, viên chức tại đây:

Mẫu sơ yếu lý lịch

2. Nguyên tắc thực hiện cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức

Nguyên tắc thực hiện cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức theo Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNV như sau:

- Công tác xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương là trách nhiệm của Bộ Nội vụ, bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức; được thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kể từ khi được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước; 

Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan và phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; 

Quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật. Dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận, mã hóa một số trường thông tin để bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin trong công tác cán bộ. 

Việc xác định độ hạn chế tiếp cận của dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Người được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng ý bằng văn bản mới được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật, trừ thông tin của cá nhân người đó hoặc pháp luật có quy định khác.

- Không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

Không yêu cầu khai báo lại các thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, trừ trường hợp phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu.

Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 05/5/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,360

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn