30/01/2024 15:58

Sổ đỏ bị thu hồi trong các trường hợp nào theo Luật Đất đai 2024?

Sổ đỏ bị thu hồi trong các trường hợp nào theo Luật Đất đai 2024?

Theo quy định tại Luật Đất đai mới nhất thì Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ đã cấp trong các trường hợp nào? Mai Anh – Tây Ninh.

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Sổ đỏ bị thu hồi trong các trường hợp nào theo Luật Đất đai 2024?

Tại khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định về 06 trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hay còn gọi là “sổ đỏ”, bao gồm:

(1) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

(2) Trường hợp cấp đổi:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

-  Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp

(3) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

(4) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

(5) Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;

(6) Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Quy định hiện hành về các trường hợp Nhà nước thu hồi “sổ đỏ”?

Theo đó, các trường hợp Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định Luật đất đai 2013 (đang được áp dụng hiện hành) như sau:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, các trường hợp thu hồi sổ đỏ tại Luật Đất đai 2024 so với quy định Luật đất đai 2013 (hiện hành) có sự thay đổi, bao quát hầu hết các trường hợp thu hồi theo quy định hiện hành và nhằm hoàn thiện, rõ ràng hóa các quy định pháp lý liên quan đến việc thu hồi sổ đỏ.

Đồng thời, Luật Đất đai sửa đổi 2024 bổ sung thêm trường hợp thu hồi sổ đỏ đã cấp nếu bị Tòa án tuyên hủy. Đây là quy định mới nhằm tăng cường tính pháp lý của việc thu hồi sổ đỏ.

2. 02 trường hợp đính chính sổ đỏ theo Luật Đất đai sửa đổi 2024

Tại Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định về 02 trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ đính chính sổ đỏ như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật Đất đai 2024 có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

- Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Như vậy, tại Luật Đất đai 2024 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp “sổ đỏ” trong 2 trường hợp:

+ Có sai sót thông tin của người được cấp sổ đỏ so với thông tin tại thời điểm đính chính.

+ Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất…

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
842

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn