25/01/2024 12:02

Chi phí làm sổ đỏ lần đầu có tăng khi xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường?

Chi phí làm sổ đỏ lần đầu có tăng khi xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường?

Tôi muốn hỏi khi bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường thì chi phí làm sổ đỏ có tăng lên không? “Đức Hòa-Kiên Giang”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội thông qua Luật đất đai sửa đổi 2024. Trong đó, điểm mới đáng chú ý là bỏ khung giá đất và xây dựng bảng giá đất hàng năm, giá đất được xác định theo nguyên tắc thị trường.

1. Luật đất đai 2024: Bỏ khung giá đất và xây dựng bảng giá đất hàng năm

Tại Điều 113, 114 Luật đất đai 2013 quy định về khung giá đất và bảng giá đất, giá đất cụ thể như sau:

Điều 113. Khung giá đất

Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

….

Theo Luật đất đai 2013 thì bảng giá đất căn cứ theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất. Bảng giá đất được xây dựng 05 năm một lần và sẽ điều chỉnh đối với trường hợp có biến động về giá đất thị trường.

Tại Luật đất đai (sửa đổi) 2024 có quy định:

Điều 159. Bảng giá đất

2. Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp Bảng giá đất cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Như vậy, thay vì xây dựng bảng giá đất 05 năm/lần thì từ ngày 01/01/2026, Bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm khi có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí chứ không dựa vào khung giá đất như quy định hiện hành. Bảng giá đất từ 01/01/2026 sẽ tiệm cận với giá đất thị trường.

2. Chi phí làm sổ đỏ lần đầu có tăng khi xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường?

Theo quy định tại Luật đất đai 2024, thì khi làm sổ đỏ lần đầu người dân cần đóng các khoản tiền được tính theo giá đất trên bảng giá đất bao gồm:

- Tiền sử dụng đất;

- Tiền thuê đất (nếu có); 

- Lệ phí trước bạ.

Như vậy, nếu giá đất được xác định theo nguyên tắc thị trường và không theo khung giá đất thì các chi phí làm sổ đỏ lần đầu từ ngày 01/01/2026 có thể tăng lên.

Bùi Thị Như Ý
551

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn