Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 107/2021/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HẢI - TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 107/2021/DS-ST NGÀY 29/10/2021 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ĐH xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 157/2021/TLST-DS ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 146/2021/QĐXXST-DS ngày 15 tháng 9 năm 2021 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT Địa chỉ: số 266 – 268, NKKN, phường VTS, quận 3, thành phố HCM.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức Thạch D – Chức vụ Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hữu Ph, chức vụ Phó Trưởng phòng giao dịch ĐH Ngân hàng TMCP SGTT (theo giấy ủy quyền số 610/2021/GUQ - CNBL ngày 10/5/2021)

Bị đơn: Anh Nguyễn Hoàng Nh, sinh năm 1994 Địa chỉ: ấp 2, thị trấn GH, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu (Đại diện Ngân hàng có đơn xin vắng mặt, anh Nh vắng mặt không có lý do)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 10/5/2021, biên bản ghi lời khai tại Tòa án, đại diện cho nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) trình bày: vào ngày 18/6/2018 ông Nguyễn Hoàng Nh có ký kết với Ngân hàng TMCP SGTT (phòng giao dịch ĐH, Bạc Liêu) (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) hợp đồng thẻ tín dụng (bao gồm giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và điều khoản, điều kiện phát hành thẻ và sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP SGTT – các tài liệu này được gọi chung là hợp đồng). Căn cứ thu nhập của ông Nguyễn Hoàng Nh, ngày 20/6/2018 Ngân hàng đã đồng ý cấp thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 15.000.000 đồng với mục đích tiêu dùng cá nhân. Sau khi được cấp thẻ tín dụng, ông Nguyễn Hoàng Nh đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 23.500.000 đồng.

Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ đến ngày 26/4/2021 ông Nguyễn Hoàng Nh đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền 20.800.000 đồng. Qua Nhều lần làm việc, nhắc nhở nhưng ông Nh vẫn không có thiện chí trả nợ. Do ông Nh vi phạm nghĩa vụ thanh toán, ngày 23/4/2021 Ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn. Tính đến ngày 26/4/2021 ông Nh còn nợ các khoản sau: Nợ gốc 17.581.891 đồng, lãi quá hạn: 91.424 đồng. Mặc dù Ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc và yêu cầu ông Nh có trách Nhệm thanh toán ngay khoản nợ quá hạn, đồng thời Ngân hàng cũng tạo điều kiện về mặt thời gian để ông Nh trả nợ. Tuy Nhên ông Nh vẫn chưa thanh toán khoản nợ vay quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm các điều khoản đã quy định tại hợp đồng vay đã ký.

Nay Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Hoàng Nh có nghĩa vụ thanh toán trả cho Ngân hàng số tiền 17.673.315 đồng (trong đó vốn 17.581.891 đồng, lãi quá hạn 91.424 đồng) tính đến hết ngày 26/4/2021 và tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 27/4/2021 cho đến khi trả dứt nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Đối với bị đơn anh Nguyễn Hoàng Nh: Mặc dù anh Nguyễn Hoàng Nh đã được Tòa án tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập làm việc và thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng anh Nh không đến Tòa án để làm việc theo nội dung giấy triệu tập của Tòa án, và cũng không có lý do chính đáng. Do đó, Tòa án sẽ tiến hành giải quyết vắng mặt đối anh Nh theo đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và đại diện nguyên đơn đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Riêng đối với bị đơn là chấp hành chưa nghiêm theo giấy triệu tập của Tòa án.

Về nội dung vụ án: Căn cứ hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa Ngân hàng với anh Nguyễn Văn Nhạt, căn cứ điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự căn cứ Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng thì đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP SGTT với anh Nguyễn Hoàng Nh.

Án phí buộc anh Nguyễn Hoàng Nh phải nộp theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử nhận định:

Về thủ tục tố tụng: Ngân hàng Thương mại cổ phần SGTT khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với anh Nguyễn Hoàng Nh; bị đơn anh Nguyễn Hoàng Nh có địa chỉ cư trú tại huyện ĐH. Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện ĐH.

Ông Nguyễn Hữu Ph là người đại diện theo ủy quyền cho Ngân hàng TMCP SGTT có đơn yêu cầu được vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Căn cứ khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận và tiến hành xét xử vắng mặt đối với ông Nguyễn Hữu Ph.

Anh Nguyễn Hoàng Nh đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm, nhưng anh Nguyễn Hoàng Nh vắng mặt mà không có lý do chính đáng. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với anh Nguyễn Hoàng Nh.

Về nội dung vụ án: theo hợp đồng tín dụng thẻ do Ngân hàng TMCP SGTT cung cấp thì vào ngày 18/6/2018 ông Nguyễn Hoàng Nh có ký kết với Ngân hàng TMCP SGTT (phòng giao dịch ĐH, Bạc Liêu) (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) hợp đồng thẻ tín dụng (bao gồm giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng và điều khoản, điều kiện phát hành thẻ và sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP SGTT – các tài liệu này được gọi chung là hợp đồng). Căn cứ thu nhập của ông Nguyễn Hoàng Nh, ngày 20/6/2018 Ngân hàng đã đồng ý cấp thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 15.000.000 đồng với mục đích tiêu dùng cá nhân. Sau khi được cấp thẻ tín dụng, ông Nguyễn Hoàng Nh đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền là 23.500.000 đồng.

Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ đến ngày 26/4/2021 ông Nguyễn Hoàng Nh đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền 20.800.000 đồng. Qua Nhều lần làm việc, nhắc nhở nhưng ông Nh vẫn không có thiện chí trả nợ. Do ông Nh vi phạm nghĩa vụ thanh toán, ngày 23/4/2021 Ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư nợ còn thiếu sang nợ quá hạn. Tính đến ngày 26/4/2021 ông Nh còn nợ các khoản sau: Nợ gốc 17.581.891 đồng, lãi quá hạn: 91.424 đồng. Mặc dù Ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc và yêu cầu ông Nh có trách Nhệm thanh toán ngay khoản nợ quá hạn, đồng thời Ngân hàng cũng tạo điều kiện về mặt thời gian để ông Nh trả nợ. Tuy Nhên ông Nh vẫn chưa thanh toán khoản nợ vay quá hạn cho Ngân hàng, vi phạm các điều khoản đã quy định tại hợp đồng vay đã ký.

Nay Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Hoàng Nh có nghĩa vụ thanh toán trả cho Ngân hàng số tiền 17.673.315 đồng (trong đó vốn 17.581.891 đồng, lãi quá hạn 91.424 đồng) tính đến hết ngày 26/4/2021 và tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 27/4/2021 cho đến khi trả dứt nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Xét thấy yêu cầu của Ngân hàng là phù hợp với quy định tại Điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự, Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng nên được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng đối với anh Nguyễn Hoàng Nh.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự và đường lối giải quyết vụ án là phù hợp, được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận.

Do yêu cầu của Ngân hàng được chấp nhận toàn bộ nên Ngân hàng không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT số tiền tạm ứng án phí đã đóng là 441.000 đồng theo biên lai thu số 0001635 ngày 31/5/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện ĐH.

Anh Nguyễn Hoàng Nh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 882.000 đồng nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH.

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39;

khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng Điều 463, 466 và 468 của Bộ luật dân sự năm 2015;

Áp dụng Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017; Áp dụng vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên Xử:

1/. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT đối với anh Nguyễn Hoàng Nh về tranh chấp hợp đồng vay tài sản.

2/. Buộc anh Nguyễn Hoàng Nh có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT số tiền 17.673.315 đồng (trong đó vốn 17.581.891 đồng, lãi quá hạn 91.424 đồng) tính đến hết ngày 26/4/2021và tiền nợ lãi phát sinh từ ngày 27/4/2021 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ vay theo lãi suất quy định tại hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3/. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Hoàn lại cho Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT số tiền tạm ứng án phí đã đóng là 441.000 đồng theo biên lai thu số 0001635 ngày 31/5/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện ĐH.

Anh Nguyễn Hoàng Nh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 882.000 đồng nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện ĐH.

Án xử sơ thẩm công khai báo Ngân hàng thương mại cổ phần SGTT, anh Nguyễn Hoàng Nh được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

134
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 107/2021/DS-ST

Số hiệu:107/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đông Hải - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 29/10/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về