Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau to trinh xet nang luong truoc thoi han "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118540 văn bản

1

Quyết định 287/QĐ-TCLN-VP năm 2011 về Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn của Tổng cục Lâm nghiệp Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

kèm theo các quyết định khen thưởng, quyết định nâng bậc lương gần nhất (bản sao) của các cá nhân được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo mẫu Phụ lục 2 và báo cáo danh sách lao động của đơn vị tại thời điểm đề nghị xét nâng bậc lương theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm. Điều 9. Tổ chức thực hiện 1. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2011

2

Quyết định 1040/QĐ-BCT năm 2010 ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cơ quan Bộ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế

Ban hành: 27/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

3

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên

nâng bậc lương trước thời hạn Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện gửi hồ sơ đề nghị về Sở Nội vụ để thẩm định, xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định. Hồ sơ gồm: a) Công văn của cơ quan, đơn vị kèm danh sách đề nghị các trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn (theo mẫu). b) Biên bản cuộc họp xét nâng bậc lương trước

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

4

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Yên Bái

viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 283/TTr-SNV ngày 30/5/2014, QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

5

Hướng dẫn 03-HD/BTCTU năm 2007 về việc nâng bậc lương trước thời hạn vì có thành tích xuất sắc do Ban tổ chức thành ủy ban hành

thời động viên những cán bộ, công chức, viên chức vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng vẫn phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và thông qua đúng quy trình, thủ tục. 6.5. Khi có nhiều người đạt tiêu chuẩn và điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn thì áp dụng nguyên tắc: Xét hết đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước thời

Ban hành: 19/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

6

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNV ngày 13/02/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

7

Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

hạn: 1. Biên bản họp xét của đơn vị có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận. 2. Danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc xếp thứ tự ưu tiên. 3. Bản chụp các minh chứng thành tích (Bằng khen, Huân chương, …). III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Việc xét nâng bậc lương trước thời

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

8

Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

huyện phối hợp với cấp ủy, công đoàn cùng cấp tổ chức họp bình xét trong tập thể đơn vị để lựa chọn công chức, viên chức và người lao động đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn, lập Tờ trình kèm theo danh sách gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ). b) Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định trình Giám đốc Bảo hiểm

Ban hành: 16/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

9

Thông tư 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

làm căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Bản quy định này phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để quản lý và kiểm tra trong quá trình thực hiện. 1 2 . Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp hiện hành

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

10

Quyết định 1295/QĐ-BTP năm 2011 về Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức Bộ Tư pháp

xét, thẩm định hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của công chức, viên chức trình Bộ trưởng quyết định. 2. Thư ký Hội đồng: Thư ký Hội đồng là công chức của Vụ Tổ chức cán bộ. Thư ký Hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ Hội đồng và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng. Điều 11. Trình

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

11

Quyết định 2302/QĐ-BTC năm 2012 về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công, viên chức, hợp đồng lao động 68 thuộc Bộ Tài chính

cấp và tương đương được xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: căn cứ vào kết quả xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do các đơn vị báo cáo, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ ký công văn gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi ban hành Quyết định. 3. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

12

Quyết định 1270/QĐ-BNV năm 2011 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 8. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn 1. Các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phổ biến quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện Quyết định này. a) Người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ) căn cứ vào quy định này

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2011

13

Quyết định 193/QĐ-BNV năm 2006 về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất. Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 8. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn 1. Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ phổ biến quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện Quyết định này. Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ căn cứ

Ban hành: 26/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

14

Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu, thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất. Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 8. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn 1. Các tổ chức, đơn vị thuộc Cục phổ biến quán triệt cho công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện Quyết định

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

15

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

nghị gồm: a) Tờ trình đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; b) Biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị; c) Danh sách cán bộ, công chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn; d) Bản phô quyết định lương hiện hưởng; các quyết định khen thưởng, công nhận danh

Ban hành: 18/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

16

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái

phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 122/TTr-SNV ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

17

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức hành chính sự nghiệp tỉnh Bắc Giang

HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng

Ban hành: 05/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2012

18

Quyết định 311/2006/QĐ-UBND về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NÐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức viên chức; Xét đề nghị của Sở Giáo dục và dào tạo tại

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

động ngoài thành tích được dùng làm căn cứ để xét nâng bậc lương trước thời hạn còn đạt được nhiều thành tích khác hơn; d) Công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận);

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2014

20

Quyết định 3159/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

tương đương được xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc: căn cứ vào kết quả xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do các đơn vị báo cáo, Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ ký công văn gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi ban hành Quyết định. 3. Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ