09/01/2003 | 486 Lượt xem |

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 01/2003/ND-CP

Hanoi,January 9, 2003

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON SOCIAL INSURANCE, ISSUED TOGETHER WITH THE GOVERNMENT’S DECREE No. 12/CP OF JANUARY 26, 1995

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the 1994 Labor Code and the April 2, 2002 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Regulation on Social Insurance, issued together with the Government’s Decree No. 12/CP of January 26, 1995, in accordance with the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code, as follows:

1. To amend and supplement Article 3 as follows:

"Article 3.- Subject to compulsory social insurance are:

1. Laborers working under labor contracts of full 3 months or more or indefinite labor contracts in the following enterprises, agencies and organizations:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

Quy định pháp luật nổi bật năm 2015

Tổng hợp điểm mới các Luật sắp có hiệu lực


Tags: 01/2003/ND-CP