BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2019/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 như sau:

“5. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia bên liên quan sau thời hạn nêu tại khoản 2 Điều này, Cơ quan điều tra có quyền xem xét việc chấp thuận hoặc không chấp thuận các tổ chức, cá nhân đó là bên liên quan của vụ việc trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký của bên liên quan. Trong trường hợp không chấp thuận tổ chức, cá nhân là bên liên quan, Cơ quan điều tra nêu rõ lý do.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và tên Điều 10 như sau:

“Điều 10. Phạm vi hàng hóa xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường hoặc trong trường hợp bất khả kháng dẫn tới thiếu hụt nguồn cung của ngành sản xuất trong nước.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“1. Tổng thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại không vượt quá thời hạn có hiệu lực của biện pháp phòng vệ thương mại tương ứng. Bộ Công Thương hàng năm xem xét thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo một trong các trường hợp được nêu tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo điểm a khoản 1 Điều 16 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại không vượt quá thời hạn áp dụng của biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đó.

3. Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo điểm b khoản 1 Điều 16 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ này không vượt quá 18 tháng tính từ ngày quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó hoặc đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo.

4. Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo điểm c khoản 1 Điều 16 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ đối với các hồ sơ này không vượt quá 18 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ hoặc tính từ ngày quyết định miễn trừ có hiệu lực.

5. Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ bổ sung được Cơ quan điều tra tiếp nhận theo khoản 4 Điều 16 của Thông tư này, thời hạn miễn trừ bổ sung được tính theo thời hạn miễn trừ của quyết định miễn trừ ban đầu.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 như sau:

“4. Bộ Công Thương xem xét không miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong các trường hợp sau:

a) Việc áp dụng miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa đó có khả năng dẫn đến hành vi gian lận nhằm lẩn tránh việc bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại;

b) Tổ chức, cá nhân đã được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa đó bị kết luận không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra sau miễn trừ của cơ quan điều tra.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn trừ tại các thời điểm sau:

a) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời;

b) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại chính thức;

c) Ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9 hàng năm.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ, tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu và sử dụng hàng hóa được miễn trừ và việc tuân thủ điều kiện, nghĩa vụ được miễn trừ tới Cơ quan điều tra theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Kiểm tra sau miễn trừ nhằm mục đích xác minh, thẩm định việc tuân thủ của tổ chức, cá nhân đối với các điều kiện, quy định pháp luật về miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 26 như sau:

“c) Tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo Điều 20 Thông tư này.”

Điều 2. Bãi bỏ một số khoản tại Điều 10 của Thông tư số 37/2019/TT- BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Bãi bỏ khoản 5, khoản 6 Điều 10.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2024.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đã được tiếp nhận hoặc đã ban hành quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2019/TT-BCT.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, Đoàn thể;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương;
- Các Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PVTM (5). TuanTA (25).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----------------------

No.: 42/2023/TT-BCT

Hanoi, December 28, 2023

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 37/2019/TT-BCT DATED NOVEMBER 29, 2019 OF MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM ELABORATING ON TRADE REMEDIES

Pursuant to the Law on Foreign Trade Management dated June 12, 2017;

Pursuant to the Government’s Decree No. 10/2018/ND-CP dated January 15, 2018 on guidelines for the Law on Foreign Trade Management regarding trade remedies;

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2022/ND-CP dated November 29, 2022 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam; 

At the request of the Director of the Trade Remedies Authority of Vietnam;

The Minister of Industry and Trade of Vietnam promulgates a Circular providing amendments to the Circular No. 37/2019/TT-BCT dated November 29, 2019 of the Minister of Industry and Trade of Vietnam elaborating on trade remedies.

Article 1. Amendments to Circular No. 37/2019/TT-BCT dated November 29, 2019 of Minister of Industry and Trade of Vietnam   

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“5. If an application for registration as an interested party is submitted after the period prescribed in clause 2 of this Article, the investigating authority is entitled to decide whether or not to accept the applicant as an interested party within 07 working days from the receipt of such application. If an application is refused, the investigating authority shall clearly state reasons for such refusal.”

2. Heading of Article 10 and Clause 4 thereof are amended as follows:

“Article 10. Scope of goods to be granted exclusions from trade remedies

4. There are no sales of the like or directly competitive goods produced by the domestic industry in the ordinary course of trade in the domestic market or in force majeure circumstances resulting in short supply by the domestic industry.”  

3. Article 11 is amended as follows:

“1. The period of exclusion from application of a trade remedy shall not exceed the validity period of such trade remedy. Every year, the Ministry of Industry and Trade of Vietnam shall consider deciding the exclusion periods according to applications for exclusion from trade remedies in one of the cases in clauses 2, 3 and 4 of this Article.

2. Regarding an application for exclusion from trade remedies submitted according to point a clause 1 Article 16 of this Circular, the period of exclusion from application of a trade remedy shall not exceed the validity period of such provisional trade remedy.

3. Regarding an application for exclusion from trade remedies submitted according to point b clause 1 Article 16 of this Circular, the exclusion period shall not exceed 18 months from the effective date of the decision on imposition of trade remedies to December 31 of the same year inclusively or to December 31 of the following year.

4. Regarding an application for exclusion from trade remedies submitted according to point c clause 1 Article 16 of this Circular, the exclusion period shall not exceed 18 months from January 01 of the year in which the application for exclusion is received or from the effective date of the decision to grant exclusion from trade remedies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Clause 4 Article 13 is amended as follows:

“4. The Ministry of Industry and Trade of Vietnam shall not grant exclusions from trade remedies on certain goods subject to trade remedies in the following circumstances:

a) The grant of exclusion from trade remedies to such goods may lead to evasion of trade remedies;

b) The organization or individual granted exclusion from trade remedies on such a good is subject to the conclusion that they refuse to cooperate or fail to fully cooperate at the request of the post-exclusion inspection team established by the investigation authority.”

5. Clause 1 Article 16 is amended as follows:

“1. The investigating authority shall notify the receipt of applications for exclusion as follows:

a) within 07 working days from the day on which the Ministry of Industry and Trade of Vietnam issued a decision to impose provisional trade remedies;

b) within 07 working days from the day on which the Ministry of Industry and Trade of Vietnam issued a decision to impose official trade remedies;

c) On March 15 and September 15 each year.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“On the basis of every 06 months within the exclusion period, the organization or individual granted exclusion from trade remedies is required to submit reports on the import and use of goods excluded from trade remedies and their compliance with exclusion conditions and obligations to the investigating authority, using the form in the Appendix IV enclosed herewith.”

7. Clause 2 Article 23 is amended as follows:

“2. The inspection after granting of exclusion is aimed at verifying and appraising the compliance by the entities granted exclusion with conditions and regulations of law on exclusion from trade remedies."

8. Point c clause 1 Article 26 is amended as follows:

“c) The entity granted exclusion fails to submit periodical reports as prescribed in Article 20 of this Circular.”

Article 2. Abrogation of some clauses of Article 10 of Circular No. 37/2019/TT-BCT dated November 29, 2019 of Minister of Industry and Trade of Vietnam   

Clause 5 and Clause 6 Article 10 are abrogated.

Article 3. Implementation

1. This Circular comes into force from February 16, 2024.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Industry and Trade of Vietnam for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Sinh Nhat Tan

 

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 42/2023/TT-BCT dated December 28, 2023 on amendments to Circular No. 37/2019/TT-BCT elaborating on trade remedies
Official number: 42/2023/TT-BCT Legislation Type: Circular
Organization: The Ministry Of Industry And Trade Signer: Nguyen Sinh Nhat Tan
Issued Date: 28/12/2023 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 42/2023/TT-BCT dated December 28, 2023 on amendments to Circular No. 37/2019/TT-BCT elaborating on trade remedies

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status