BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-TT/LB

Hà Nội , ngày 03 tháng 2 năm 1996

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI , TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/TT-LB NGÀY 3 THÁNG 2 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHỎ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THEO NGHỊ QUYẾT 120/HĐBT NGÀY 11/4/1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ CHÍNH PHỦ)

Thực hiện Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới; Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ban hành các Thông tư Liên Bộ số 10/TT-LB ngày 1/4/1994; số 03/TT-LB ngày 10/2/1995 và Thông tư số 30/LĐTBXH-TT ngày 11/11/1995 hướng dẫn về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm.

Đến nay, có những điểm quy định của các Thông tư trên không còn phù hợp, và thực hiện Nghị định 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng đãn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung và thay đổi một số điểm quy định như sau:

1. Đối tượng vay

- Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất tự tạo việc làm kể cả hộ gia đình CNVC nghỉ mất việc dài ngày, hộ gia đình lực lượng vũ trang ở ổn định tại các làng quân nhân;

- Thành viên của các tổ chức đoàn thể quần chúng;

- Các cơ sở sản xuất, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải thu hút thêm lao động, đặc biệt là nhận người lao động bị mất việc làm;

- Các cơ sở sản xuất của thương bệnh binh, người tàn tật; thanh niên xung phong; cơ sở sản xuất có kết hợp chữa trị, giáo dục cho các đối tượng tệ nạn xã hội.

Trong các đối tượng vay, cần thực hiện ưu tiên đối với hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất thuộc diện chính sách, cơ sở sản xuất thu hút nhiều người lao động là diện chính sách. Khi có nhu cầu vay vốn các đối tượng trên phải xây dựng dự án theo hướng dẫn tại Văn bản số 1979/LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 1992 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Lãi suất cho vay.

Kể từ ngày 01/3/1996, lãi suất cho vay từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ được quy định:

a. Các dự án được duyệt vay vốn với thời hạn khác nhau đều áp dụng chung một tỷ lệ lãi suất là 0,9% /tháng. Tiền lãi trả một lần theo mức tiền gốc được vay và thời gian vay thực tế; Không nhập lãi vào vốn gốc vay; Trả gốc và lãi khi hết hạn vay.

Các khoản đã cho vay trước ngày 1 tháng 3 năm 1996 áp dụng theo lãi suất quy định tại Quyết định số 364 TC/CĐTC ngày 18 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b. Lãi suất nợ quá hạn quy định bằng 200% mức lãi suất cơ bản nói trên.

Chủ dự án, người vay ngoài lãi suất, tiền nợ gốc không phải trả thêm một khoản chi phí nào khác.

3. Kinh phí quản lý, điều hành.

Một phần kinh phí quản lý, điều hành, bù đắp chi phí phục vụ cho vay của hệ thống Kho bạc, Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố, huyện, quận, chủ dự án vùng, đoàn thể, Trung ương tổ chức các đoàn thể, quần chúng và các cơ quan chỉ đạo ở Trung ương được trích từ lãi thu được.

Bộ Tài chính có văn bản quy định chi tiết, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời hạn vay:

Quy định 3 thời hạn vay: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Thời hạn vay phụ thuộc vào mục đích sử dụng vốn, đặc điểm ngành nghề sản xuất và chu kỳ sinh trưởng của từng loại cây, con. ( có phụ lục kèm theo).

Các dự án thực hiện tốt, nếu có nhu cầu vay lại, được xét cho vay lại vòng hai, hoặc kéo dài thời hạn vay đối với các dự án chu kỳ sản xuất dài hơn thời hạn đã được vay. Thủ tục và điều kiện cho vay lại vòng 2 hoặc kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên Bộ (Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước) số 12/TT-LB ngày 01/4/1994.

5. Tố chức thực hiện:

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện cho vay, thu hồi vốn theo quyết định cho vay của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hay Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đoàn thể, không tự ý gia hạn thời hạn vay.

- Hàng tháng, hàng quý Kho bạc tỉnh (thành phố) báo cáo kịp tình hình cho vay (theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước Trung ương) với Ban chỉ đạo tỉnh và Kho bạc Nhà nước Trung ương. Trên cơ sở đó Kho bạc Trung ương tổng hợp báo cáo với Liên Bộ (theo phụ lục số 2,3).

- Hàng quý và cuối năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và thủ trưởng các cơ quan Trung ương đoàn thể, tổ chức quần chúng báo cáo chi tiết tình hình cho vay giải quyết việc làm với Liên Bộ (theo phụ lục số 4 kèm Thông tư này).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế những điểm tương ứng không còn phù hợp trong các Thông tư Liên Bộ trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, các nghành, các tổ chức quần chúng phản ánh về Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, giải quyết.

(Xem các phụ lục trong các trang dưới)

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 1

QUY ĐỊNH THỜI HẠN VAY TỐI ĐA LẦN 1 ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM CÂY, CON, LOẠI HÌNH SẢN XUẤT
(Kèm theo Thông tư Liên Bộ số 03/TT-LB ngày 3 tháng 2 năm 1996)

STT

Nhóm cây, con, loại hình sản xuất

Thời hạn được vay tối đa

Ghi chú

1

Cây công nghiệp ngắn ngày: Lạc, đỗ, thuốc lá...

12 tháng

 

2

Mía, dứa quả (thơm), dâu, cây cảnh...

24 tháng

 

3

Cây ăn quả, cây công nghiệp dài cảnh

36 tháng

 

4

Chăn nuôi gia cầm, lợn thịt, tôm cua, cá, lươn, ốc, ếch...

24 tháng

 

5

Ba ba, rùa, rắn, hươu, nai, dê, bò, trâu, lợn nái...

24 tháng

 

6

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp

12 tháng

 

PHỤ LỤC 2

Bộ Tài chính

Kho bạc Nhà nước TW

CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHO VAY TỪ QUỸ QUỐC GIA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Tháng.... năm 199...

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Tỉnh, Thành phố

Kế hoạch

Thực hiện

UBND Tỉnh, thành phố

Tổng LĐLĐ VN

Đoàn TNCS HCM

Hội LHPN

Hội Nông dân

Hội người mù

Hội cựu chiến binh

Hội đồng TW

các HTX

UBTW MTTQ Việt Nam

Bộ Quốc phòng

I

Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE MINISTRY OF FINANCE
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 03-TTLB

Ha Noi , February 02,1996

INTER-MINISTERIAL CIRCULAR

GUIDING THE SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT TO THE POLICY OF GRANTING LOANS TO SMALL PROJECTS FOR JOB GENERATION ACCORDING TO RESOLUTION No.120-HDBT OF APRIL 11,1992 OF THE COUNCIL OF MINISTERS (NOW THE GOVERNMENT)

In implementation of Resolution No.120-HDBT of April 11, 1992 of the Council of Ministers (now the Government) on the policy, orientation and measures to generate jobs in the coming years, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, and the State Planning Committee (now the Ministry of Planning and Investment) issued Inter-ministerial Circulars No.10-TT/LB of July 24, 1992, No.17-TT/LB of September 9, 1992, No.06-TT/LB of May 12, 1993, No.12-TT/LB of April 1st, 1994, No.03-TT/LB of February 10, 1995, and Circular No.30-LDTBXH/TT of November 11, 1995 guiding the implementation of the policy of granting loans to small projects for job generation.

Since a number of stipulations of these Circulars are no longer suitable, and in implemention of Decree 72-CP of October 31, 1995 of the Government giving detailed stipulations and guidance on the implementation of a number of Articles of the Labor Code, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, and the Ministry of Planning and Investment provide the following detailed guidance for the implementation and modification of a number of stipulations:

1. Persons eligible to apply for loans:

- Those individuals and households that want to borrow capital to develop production to generate jobs for themselves, including households of State workers and employees who have lost employment for a long time and households of the armed forces that have settled permanently in armymen's villages;

- Members of mass organizations;

- Production establishments, small industry, handicraft, construction and transport cooperatives drawing more laborers, particularly laborers who have lost their jobs.

- Production establishments of invalid and sick armymen, disabled persons; young volunteers; establishments of production combined with medical treatment and education for social offenders.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Interest rates of loans:

From March 1st, 1996, the interest rates of loans from the National Fund for job generation for small projects are set as follows:

The loans granted before March 1st, 1996 shall bear the interest rate set in Decision No.364-TC/CDTC of June 18, 1993 of the Minister of Finance.

The project owners who receive loans shall not have to pay for any other expenses in addition to the interest and principal.

3. Expenditure on management and operation:

Part of the profits collected shall be used to cover the expenditure on management, operation and services in granting loans by the system of State Treasuries, the Leading Committees of provinces, cities, districts and precincts, owners of local projects, central organizations, mass organizations, and leading State agencies at the central level.

The Ministry of Finance shall issue a document giving detailed stipulations on this matter after consulting the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Loans are granted on three terms: 12 months, 24 months and 36 months. The term of a loan depends on the aim of capital use, the characteristics of a production branch, and the maturity cycle of each kind of plant and animal (see attached appendix).

Well-executed projects which want to borrow for another term, their application for a second term of loan shall be considered for approval. With regard to long-term production projects they shall have the term of their loan rescheduled accordingly. The procedure and conditions for approval of a second term of the loan or rescheduling of the loan shall comply with the stipulations in the Inter-ministerial Circular (of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, and the State Planning Committee) No.12-TT/LB of April 1st, 1994.

5. Organization of implementation:

- The State Treasuries in the provinces and cities shall grant loans and retrieve capital according to the decision on the granting of loans of the People's Committees of the provinces and cities, or the Heads of the State agencies at the central level. No one has the right to reschedule a loan of his own accord.

- Every month and every quarter, the State Treasuries of the provinces (cities) shall promptly report the granting of loans (according to the guidance of the Central State Treasury) to the Leading Committees of the provinces and the Central State Treasury. On this basis, the Central State Treasury shall file a general report to the Ministries concerned.

Every quarter and at year's end, the People's Committees of the provinces and cities and the Heads of central organizations and mass organizations shall file detailed reports on the granting of loans and job generation to the Ministries corcerned.

This Circular takes effect from the date of its signing and shall replace the corresponding points in the previous Inter-ministerial Circulars which are no longer suitable. In the process of implementation, if the localities, branches and mass organizations discover any problem, they should inform the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, and the Ministry of Planning and Investment for consideration and settlement.

 

FOR THE MINISTER
OF PLANNING AND INVESTMENT,
VICE-MINISTER

, Pham Gia Khiem

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF LABOR,
WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS,
VICE-MINISTER,
Nguyen Luong Trao

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Inter-ministerial circular No. 03-TTLB of February 02,1996, guiding the supplementation and amendment to the policy of granting loans to small projects for job generation according to Resolution No.120-HDBT of April 11,1992 of the Council of Ministers (now the Government)
Official number: 03-TTLB Legislation Type: Joint circular
Organization: The Ministry of Planning and Investment, The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, The Ministry of Finance Signer: Le Thi Bang Tam, Nguyen Luong Trao, Pham Gia Khiem
Issued Date: 03/02/1996 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Inter-ministerial circular No. 03-TTLB of February 02,1996, guiding the supplementation and amendment to the policy of granting loans to small projects for job generation according to Resolution No.120-HDBT of April 11,1992 of the Council of Ministers (now the Government)

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status