CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1248/TTr-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2023, Tờ trình số 1350/TTr-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2023 và Tờ trình số 1359/TTr-BYT ngày 19 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần một số Nghị quyết do Chính phủ ban hành, Phụ lục Danh mục văn bản bãi bỏ kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX (2).vt.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ)

I. NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

2

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

3

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

4

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

5

Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

6

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

7

Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

8

Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

9

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

II. NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ MỘT PHẦN

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG BÃI BỎ

1

Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

Điểm 6 Nghị quyết số 169/NQ-CP

2

Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Mục 1 Nghị quyết số 48/NQ-CP

3

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

Mục 1 Nghị quyết số 58/NQ-CP

4

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 105/NQ-CP

 

GOVERNMENT OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 174/NQ-CP

Hanoi, October 28, 2023

 

RESOLUTION

ANNULMENT OF SOME RESOLUTIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL PROMULGATED BY THE GOVERNMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 on first session of XVth National Assembly;

Pursuant to Resolution No. 80/2023/QH15 dated January 09, 2023 on continuation in implementation of certain COVID-19 management policies and use of marketing authorization licenses of medicines or pharmaceutical materials expired from January 01, 2023 to December 31, 2024;

At the request of the Minister of Health in Report No. 1248/TTr-BYT dated September 22, 2023, Report No. 1350/TTr-BYT dated October, 17 2023 and Report No. 1359/TTr-BYT dated October 19, 2023,

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Some Resolutions promulgated by the Government shall be wholly or partially annulled. The Appendix on list of annulled Resolutions is enclosed with this Resolution.

Article 2. This Resolution comes into force from the date on which it is signed.

Article 3. Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Chairpersons of People's Committees of provinces and central- affiliated cities and relevant units shall be responsible for implementation of this Resolution./.

 

 ON BEHALF OF GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Hong Ha
 

 

APPENDIX

LIST OF ANNULLED RESOLUTIONS PROMULGATED BY THE GOVERNMENT
(Issued together with Government's Resolution No. 174/NQ-CP dated October 28, 2023)

I. WHOLLY ANNULLED RESOLUTIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.RESOLUTIONS

1

Government's Resolution No. 16/NQ-CP dated February 08, 2021 on quarantine and healthcare expenses and particular regimes in COVID-19 prevention and control.

2

Government's Resolution No. 78/NQ-CP dated July 20, 2021 on meeting of the Government about COVID-19 prevention and control.

3

Government's Resolution No. 79/NQ-CP dated July 22, 2021 on procurement of drugs, chemicals, supplies, equipment and means for COVID-19 prevention and control.

4

Government's Resolution No. 86/NQ-CP dated August 06, 2021 on urgent measures for preventing and controlling COVID-19 pandemic for implementation of Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 of the 15th National Assembly.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Government's Resolution No. 106/NQ-CP dated September 11, 2021 on tax policies applicable to imports for assistance in COVID-19 prevention and control.

6

Government's Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 on provisional regulations on “Safe, flexible adaption and effective control of COVID-19 epidemic”.

7

Government's Resolution No. 145/NQ-CP dated November 19, 2021 on adjustments and amendments to some policies on COVID-19 prevention and control.

8

Government's Resolution No. 168/NQ-CP dated December 31, 2021 on some policies on COVID-19 prevention and control.

9

Government's Resolution No. 38/NQ-CP dated March 17, 2022 on COVID-19 prevention and control program.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.NO.

RESOLUTIONS

ANNULLED CONTENTS 

1

Government's Resolution No. 169/NQ-CP dated November 11, 2020 on regular meeting of the Government – October 2020.

Point b, Resolution No. 169/NQ-CP

2

Government's Resolution No. 48/NQ-CP dated May 06, 2021 on regular meeting of the Government – April 2021.

Section 1, Resolution No. 48/NQ-CP

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Government's Resolution No. 58/NQ-CP dated June 08, 2021 on regular meeting of the Government – May 2021.

Section 1, Resolution No. 58/NQ-CP

4

Government's Resolution No. 105/NQ-CP dated September 09, 2021 on provision of assistance for enterprises, cooperatives, business households in the circumstance of COVID-19 pandemic.

Point 2, Section II Resolution No. 105/NQ-CP

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Resolutions No. 174/NQ-CP dated October 28, 2023 on annulment of Some Resolutions on COVID-19 prevention and control promulgated by the Government
Official number: 174/NQ-CP Legislation Type: Resolution
Organization: The Government Signer: Tran Hong Ha
Issued Date: 28/10/2023 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Resolutions No. 174/NQ-CP dated October 28, 2023 on annulment of Some Resolutions on COVID-19 prevention and control promulgated by the Government

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status