BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỐI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cNghị định s 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phquy định v chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tchức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đi với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưng Bộ Nội vụ, Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định về thành lập, giải thể, tchức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn,

MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định việc thành lập, giải thể, tchức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tt là Đội tình nguyện).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư liên tịch này, một số từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Đội tình nguyện là một tchức tự nguyện gồm những người tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã, phường, thị trấn, được thành lập, tchức và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch này và các văn bản quy phạm pháp lut khác có liên quan.

2. Thành viên của Đội tình nguyện là những công dân đang cư trú hoc làm việc trên địa bàn xã, phường, thị trn tự nguyện tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

1. Đội tình nguyện, thành viên của Đội tình nguyện.

2. Tchức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của Đội tình nguyện.

Điều 4. Tiêu chuẩn đối với thành viên Đội tình nguyện

1. Người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, đảm bảo sức khoẻ, có đnăng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có thời gian cư trú tại xã, phường, thị trấn từ 06 (sáu) tháng trở lên hoặc đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn cấp xã nơi Đội tình nguyện hoạt động (không bao gồm công chức).

2. Tự nguyện tham gia Đội tình nguyện.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Đội tình nguyện và chế độ, chính sách đối với thành viên Đội tình nguyện

1. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Đội tình nguyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện được btrí trong dự toán chi thường xuyên ca ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tài trợ, huy động ca các tchức, cá nhân và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. THÀNH LẬP, GIẢI THỂ; TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TÌNH NGUYỆN VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

Điều 6. Thẩm quyền thành lập, giải thể Đội tình nguyện

Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quyết định thành lập, giải thể Đội tình nguyện.

Điều 7. Thủ tục thành lập Đội tình nguyện

1. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp xã) lập hồ sơ đề nghị thành lập Đội tình nguyện theo quy định tại khoản 3 Điều này gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hồ sơ trình Chtịch Ủy ban nhân dân cp huyện ra Quyết định thành lập Đội tình nguyện. Trường hợp không được thành lập, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải có văn bản nêu rõ lý do gửi Chtịch Ủy ban nhân dân cp xã.

3. Hồ (01 bộ) đề nghị thành lập Đội tình nguyện gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập Đội tình nguyện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp xã, nội dung nêu rõ sự cần thiết của việc thành lập Đội tình nguyện, số lượng và cơ cu thành viên của Đội tình nguyện.

b) Dự thảo Quy chế hoạt động của Đội tình nguyện.

Điều 8. Thủ tục giải thể Đội tình nguyện

1. Đội tình nguyện giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Có sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc quản lý, tchức và hoạt động của Đội tình nguyện. Có 2/3 (hai phần ba) s thành viên của Đội tình nguyện vi phạm pháp luật bị xlý vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hoạt động của Đội không đúng với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch này.

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, ktừ ngày nhận được báo cáo có svi phạm pháp luật của thành viên Đội tình nguyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét đnghị giải th ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại đim a khoản 1 Điều này, hoặc kim tra, đánh giá mức độ vi phạm theo quy định tại đim b khoản 1 Điều này làm văn bn (01 bộ) trình Chủ tịch y ban nhân dân cp huyện.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, ktừ ngày nhận được văn bản ca Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định giải thể Đội tình nguyện.

Điều 9. Tổ chức của đội tình nguyện

1. Mỗi xã phường, thị trấn chỉ thành lập 01 (một) Đội tình nguyện; số lượng thành viên tối thiu là 05 (năm) người, tối đa không quá 10 (mười) người.

2. Cơ cấu Đội tình nguyện gồm: 01 (một) Đội trưng, 01 (một) hoặc 02 (hai) Đội phó và các thành viên.

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của Đội tình nguyện

1. Đội tình nguyện htrợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn; hoạt động theo Quy chế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Nhiệm vụ cụ thể của Đội tình nguyện:

a) Tchức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, htrợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng;

b) Tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma tuý cai nghiện; người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng;

c) Phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người đbáo cho các cơ quan chức năng xlý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm;

d) Tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn như xóa đói giảm nghèo, dạy ngh, tạo việc làm, bình đng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đi xử, tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về ổn định đời sng, hòa nhập cộng đồng;

đ) Tham gia thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng xã, phường, thị trn lành mạnh không có tệ nạn xã hội và các phong trào khác trên địa bàn.

Điều 11. Chính sách hỗ trợ đối với thành viên của Đội tình nguyện

1. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thcủa địa phương, thành viên của Đội tình nguyện được hưng các chính sách hỗ trợ sau:

a) Tham dự các khoá tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, phòng chống mua bán người do các cấp, các ngành tchức;

b) Cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và phòng, chống mua bán người;

c) Tham gia các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn liên quan đến nhiệm vụ.

2. Thành viên của Đội tình nguyện bị tai nạn khi làm nhiệm vụ dẫn đến thiệt hại về sức khỏe thì được hỗ trợ về chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút như sau:

a) Trường hợp thành viên ca Đội tình nguyện bị tai nạn có tham gia bo him y tế được Quỹ bảo him y tế thanh toán theo quy định ca Luật Bảo him y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Trường hợp thành viên của Đội tình nguyện bị tai nạn không tham gia bảo hiểm y tế: kinh phí hỗ trợ chi phí y tế cho việc cu chữa, phục hồi chức năng bị mất hoặc giảm sút đối vi người tham gia Đội tình nguyện bị tai nạn do ngân sách nhà nước đm bảo trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp xã.

3. Thành viên của Đội tình nguyện nếu bị thương hoặc hy sinh thuộc một trong những trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được công nhận là thương binh hoặc liệt sĩ.

4. Thành viên của Đội tình nguyện tham gia hoạt động trong Đội liên tục từ 03 (ba) năm trlên, trong đó có ít nhất 01 (một) năm được cấp giấy khen hoặc bằng khen của các ban, ngành, đoàn thhoặc chính quyền thì được ưu tiên học nghề, vay vốn sản xuất, kinh doanh từ các chương trình, đề án, dự án dạy nghề hoặc phát trin kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Điều 12. Kinh phí hỗ trợ đối với hoạt động của Đội tình nguyện và chế độ thù lao đối với thành viên Đội tình nguyện

1. Đội tình nguyện được htrợ kinh phí đm bảo hoạt động thường xuyên để chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn cho đối tượng, văn phòng phẩm, sơ kết, tng kết.

2. Thành viên của Đội tình nguyện được hưng các chế độ sau:

a) Được hưởng thù lao hàng tháng. Mức thù lao hàng tháng tối đa đối với: đội trưng là 0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương tối thiểu chung ca Nhà nước; đội phó là 0,5 (không phẩy năm) lần; thành viên của Đội tình nguyện là 0,4 (không phẩy bốn) lần. Mức cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phù hợp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế của từng địa phương;

b) Được hỗ trợ 01 (một) ln tiền mua trang phục với mức tối đa là 500.000 (năm trăm nghìn) đồng.

3. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí của Đội tình nguyện, chế độ hỗ trợ đối với Đội tình nguyện, thành viên của Đội tình nguyện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điu này, y ban nhân dân cp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách xã hàng năm đ trình cp có thm quyn quyết định.

MỤC 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tnh căn cvào tình hình thực tế ở địa phương quyết định chủ trương, kế hoạch thành lp mạng lưới Đội tình nguyện trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện chđạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổ chức kim tra, đánh giá hoạt động của mạng lưới Đội tình nguyện tại địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đng của Đội tình nguyện; định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả hoạt động của Đội tình nguyện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội tình nguyện;

b) Htrợ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên của Đội tình nguyện và thực hiện chi trả chế độ đối với thành viên của Đội tình nguyện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch này;

c) Định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả hoạt động của Đội tình nguyện.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Ch trì phối hợp với Sở Nội vụ, STài chính xây dựng quy hoạch mạng lưới Đội tình nguyện trình Chtịch y ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện triển khai các hoạt động: tchức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên của Đội tình nguyện; định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạng lưới Đội tình nguyện, đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàn tchức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội tình nguyện.

3. Tchức hướng dẫn, kim tra, đánh giá việc thành lập, giải th, tổ chức hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với thành viên của Đội tình nguyện.

4. Định kỳ 06 (sáu) tháng, 01 (một) năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình và kết quả hoạt động của Đội tình nguyện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2012.

2. Thông tư liên tịch này thay thế Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, y ban Trung ương Mặt trận T quc Việt Nam hướng dẫn về tchức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

3. Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này các mẫu sau:

a) Mu tờ trình của Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã về việc đề nghị thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện (Phụ lục 1);

b) Mu Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện (Phụ lục 2);

c) Mu Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện về việc giải thể Đội công tác xã hội tình nguyện (Phụ lc 3);

d) Mu Quy chế về tchức và hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cp xã (Phụ lục 4);

đ) Mu Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cp xã (Phụ lục 5).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kiến nghị về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Duy Thăng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Nơi nhận
- Ban Bí thư TƯ Đng; VPTƯ Đảng; các Ban của Đảng;
- Thtướng Chính phủ; các Phó Thtướng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ, VP Tổng bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính ph;
- Văn phòng Ban chđạo TW về phòng, chng tham nhũng;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kim toán Nhà nước;
- Thành viên UBQG phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại đâm;
- Cơ quan TƯ của các đoàn th, tchức chính trị - xã hội;
- SLao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính các tnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra Văn bn QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo, vvebsite Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Lưu VT: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

 

PHỤ LỤC 1

Y BAN NHÂN DÂN XÃ....
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Số:       /Ttr-UBND

….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

Tờ trình Ủy ban nhân dân huyện về
thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện xã …………….

1. Sự cần thiết thành lập:

- Tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn và yêu cầu của công tác phòng chống tệ nạn xã hội....

- Thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phòng, chống tệ nạn xã hội..........

- Thực hiện Thông tư liên tịch số:           /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày   tháng    năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưng Bộ Nội vụ, Bộ trưng Bộ Tài chính quy định việc thành lập, giải th, tchức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

- Đội công tác xã hội tình nguyện tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn.

2. Số lưng thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện:

- Số lượng thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã (phường, thị trn) là ……………………

3. Tchức của Đội tình nguyện:

- Đội công tác xã hội tình nguyện xã (phường, thị trấn) ………. gồm (danh sách Đội trưởng, Đội phó, thành viên Đội tình nguyện kèm theo).

- Đội tình nguyện được htrợ kinh phí hoạt động, thành viên của Đội tình nguyện được hưng chính sách, chế độ hỗ trợ theo quy định.

4. Hoạt động của Đội tình nguyện:

- Hoạt động htrợ phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chng lây nhiễm HIV/AIDS, htrợ nạn nhân bị mua bán theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã.

- Đội tình nguyện hoạt động theo quy chế được chtịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

 

 

CHỦ TỊCH
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2

Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN ….
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Số:     /QĐ-UBND

….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện xã …………………

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …………….

Căn cứ1 …………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Thông tư liên tịch số:      /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày   tháng    năm 2012 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưng Bộ Tài chính quy định việc thành lập, giải th, tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã …………….. về việc thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện xã (phường, thị trấn) ................. gồm các thành viên (danh sách kèm theo).

Đội công tác xã hội tình nguyện được tchức và hoạt động theo Quy chế kèm theo Quyết định này.

Đội công tác xã hội tình nguyện được htrợ kinh phí hoạt động thường xuyên, thành viên của Đội được hưng chế độ, chính sách theo quy định,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chtịch Ủy ban nhân dân xã …………. Đội công tác xã hội tình nguyện xã …………….. và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Lưu: VT, ………….

CHỦ TỊCH
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

____________

1 Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện

 

PHỤ LỤC 3

Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN ….
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Số:     /QĐ-UBND

….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v giải thể Đội công tác xã hội tình nguyện xã ………………………….

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN2 ……………………….

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Thông tư liên tịch số:       /2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày   tháng    năm 2012 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưng Bộ Tài chính quy định việc thành lập, giải th, tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã …………….. về việc giải thể Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Đội công tác xã hội nh nguyện xã (phường, thị trấn)…………………………..

Điu 2. Chtịch Ủy ban nhân dân xã …………… và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hin chính sách, chế độ đi với thành viên Đội tình nguyn theo quy định đến hết ngày tháng năm 201 ………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chtịch Ủy ban nhân dân xã và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Lưu: VT, …….

CHỦ TỊCH
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

QUY CHẾ MẪU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ
(Ban hành theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày ….. tháng.... năm …………..của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ……………………)

MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho Đội công tác xã hội tình nguyện xã1 ……………. được thành lập theo Quyết định số: …………./QĐ/UBND ngày ……. tháng .... năm ……… của Chtịch y ban nhân dân huyện2 ………………………).

Điều 2. Vị trí và chức năng

Đội công tác xã hội tình nguyện xã …………………. (sau đây gọi tắt là Đội tình nguyện) là một tchức tình nguyện gồm một số hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các cá nhân tự nguyện tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đội tình nguyện hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã trong việc thực hiện công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, giúp đnạn nhân bị mua bán, người mại dâm, nghiện ma tuý cha trị, cai nghiện và qun lý sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Điều 3. Nhiệm vụ của Đội tình nguyện

1. Hoạt động theo Quy chế tchức và hoạt động của Đội do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Tham gia thực hiện kế hoạch, chương trình hành động theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, cụ th:

a) Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

b) Tham gia quản lý, tiếp cận tư vấn, giáo dục, cm hóa, vận động người nghiện ma túy cai nghiện, người mại dâm chữa trị tái hòa nhập cộng đồng.

c) Phát hiện các hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm, làm lây nhim HIV/AIDS, mua bán người đthông báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.

d) Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chính sách, các chương trình kinh tế - xã hi trên địa bàn như xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, bình đẳng giới, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử giúp đngười nghiện ma túy sau cai nghiện, người mại dâm sau cha trị, nạn nhân bị mua bán trở về tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, n định đời sống, hòa nhập cộng đng.

đ) Cùng với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện lồng ghép công tác phòng, chng tệ nạn xã hội vi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận Tquốc chủ trì và các phong trào khác trên địa bàn.

MỤC 2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 5. Tchức Đội tình nguyện

Cơ cấu của Đội tình nguyện gồm: 1 (một) Đội trưng, 1-2 (một hoặc hai) Đội phó và ....... thành viên3.

Điều 6. Nhân sự

1. Đội trưng, Đội phó:

a) Thủ tục công nhận, nhiệm kỳ:

Đội trưởng, đội phó được Ủy ban nhân dân cấp xã đề cvà ra quyết định công nhận trên cơ stham khảo ý kiến của tình nguyện viên (2/3 (hai phần ba) số tình nguyện viên của Đội nht trí.

Nhiệm kỳ của đội trưởng, đội phó là 1 (một) năm, trường hợp đặc biệt phải kéo dài thì không quá 6 (sáu) tháng. Đội trưởng, đội phó phải tự đánh giá kết quả hoạt động và được Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá năng lực điu hành Đội làm cơ sở cho việc đề cử.

b) Nhiệm vụ của Đội trưng:

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Đội tình nguyện trước Chtịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Đội tình nguyện cấp xã.

- Gương mu, tạo điều kiện cho các thành viên trong Đội tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ.

- Qun lý, điều hành hoạt động của Đội tình nguyện theo Quy chế này, thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm với Chtịch Ủy ban nhân dân cấp xã về kết quả hoạt động của Đội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Quyền hạn của Đội trưởng

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động, chế độ chính sách theo quy định, phân công thành viên thực hiện nhiệm vụ và tham gia các hoạt động khác của Đội tình nguyện.

- Đxuất với Chtịch y ban nhân dân cấp xã các biện pháp giải quyết tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng và công tác xã hội khác trong phạm vi, nhiệm vụ của Đội.

- Định kỳ hoặc đột xuất đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng thành viên Đội thực hiện tt nhiệm vụ hoặc đề nghị xử lý đối với thành viên vi phạm Quy chế tchức và hoạt động của Đội.

d) Nhiệm vụ và quyền hạn của Đội phó: là người giúp việc cho Đội trưng và thay mặt Đội trưởng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên khi được Đội trưng ủy quyền.

2. Thành viên của Đội tình nguyện:

a) Thủ tục công nhận:

Thành viên Đội tình nguyện do đội trưởng đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.

- Việc cho thôi giữ nhiệm vụ Đội trưởng, Đội phó và thành viên theo trình tự và thm quyền như quyết định công nhận.

b) Nhiệm vụ của tình nguyện viên

- Hoạt động theo Quy chế của Đội tình nguyện và phân công nhiệm vụ của đội trưởng.

- Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Qun lý, tiếp cận tư vấn, tham vn, giáo dục, cảm hóa, vận động, giúp đngười nghiện ma tuý cai nghiện, người sau cai nghiện, người mại dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS chữa trị tái hòa nhập cộng đồng.

- Phát hiện các hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm, làm lây nhiễm HIV/AIDS, mua bán người để thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm.

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật

1. Hàng năm thành viên Đội tình nguyện được xét khen thưng theo quy định của pháp luật. Nội dung khen thưng, mức chi thực hiện theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Người tham gia Đội tình nguyện vi phạm quy chế của Đội tình nguyện, vi phạm pháp luật thi tùy theo tính cht, mức độ vi phạm mà bị xử lý kluật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

MỤC 3. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Độí tình nguyện, chế độ, chính sách đối vi thành viên của Đội tình nguyện

Đội tình nguyện được htrợ kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên, thành viên của Đội tình nguyện được hưng các chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 11, Điều 12 của Thông tư liên tịch số:       /2012/TTLT-BLĐTB&XH-BNV-BTC ngày   tháng    năm 2012 của Bộ trưng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ trưởng Bộ Nội vụ- Bộ trưng Bộ Tài chính quy định về thành lập, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tại xã phường, thị trn.

Điều 9. Quan hệ công tác

1. Đội tình nguyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Đội tình nguyện chịu sự giám sát và được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tchức chính trị xã hội xã phường, thị trấn.

3. Đội tình nguyện phối hợp hoạt động và được sự hỗ trợ của các ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tại xã, phường, thị trấn.

Điều 10. Chế độ báo cáo

Hàng tháng, quý, năm, Đội tình nguyện báo cáo thường kỳ hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã. Báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã theo yêu cầu.

MỤC 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tchức thc hiện

Đội trưởng Đội tình nguyện căn cứ vào bản Quy chế này và kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm được Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt cụ thhóa nhiệm vụ của từng thành viên Đội tình nguyện.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành. Đội trưng, Đội phó và các thành viên của Đội tình nguyện, các đơn vị liên quan của y ban nhân dân xã4 ……… có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

________________

1 Tên xã nơi đề nghị thành lập Đội tình nguyện

2 Tên huyện quyết định thành lập Đội tình nguyện

3 Ghi cụ thể cơ cấu của Đội tình nguyện theo Quyết định thành lập của Chủ tịch UBND cấp huyện

4 Ghi rõ tên xã nơi thành lập Đội tình nguyện

 

PHỤ LỤC 5

UBND TỈNH1……….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC …………..

…..,, ngày ….. tháng ….. năm ……….

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN

Kính gửi: ………………………………………………

1. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS và mua bán người trên địa bàn ………………………

- Tình hình tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy.

- Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS

- Tình hình tệ nạn mua bán người

2. Triển khai xây dựng Đội công tác xã hội tình nguyện

- Kết quả hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động của Đội tình nguyện tại các huyện thị trong tỉnh.

- Công tác tập huấn nâng cao năng lực, thực hiện chế độ chính sách đối với thành viên Đội tình nguyện.

3. Kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện

- Công tác tuyên truyền giáo dục tại cộng đồng: Nội dung, hình thức tuyên truyền, số lượng người tham gia, nhận xét, đánh giá.

- Công tác tư vấn, tham vấn cho đối tượng là người sau cai, mại dâm sau chữa trị, nạn nhân bị buôn bán trvề: Hình thức, slượng người được tư vấn, tham vấn, nhn xét, đánh giá.

- Công tác phối hợp qun lý địa bàn, quản lý đối tượng, phát hiện hành vi vi phạm: số lượng đối tượng được qun lý, hình thức, biện pháp quản lý. Phát hiện hành vi vi phạm: slượng, hình thức, biện pháp ngăn chặn.

- Công tác phối hợp thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, giảm kỳ thị giúp người cai nghiện, mại dâm sau cha trị, nạn nhân bị mua bán trvề tái hòa nhập cộng đồng: Nội dung phi hợp, biện pháp thực hiện, số người được vay vốn, số người được tạo việc làm.

- Thực hiện lồng ghép công tác phòng chống tệ nạn xã hội với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng khu dân cư do MTTQVN chủ trì.

4. Đxuất kiến nghị:

 

 

GIÁM ĐC
(Họ, tên, chữ ký, đóng du)

____________

1 Tên tnh, thành phố trực thuộc TW.

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS -  THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS – THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 24/2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC

Hanoi, October 22, 2012

 

THE JOINT CIRCULAR

PROVIDING ON ESTABLISHMENT, DISSOLUTION, OPERATION ORGANIZATION AND REGIME, POLICY FOR VOLUNTARY SOCIAL WORK TEAMS IN COMMUNES, WARDS AND TOWNSHIPS

Pursuant to the Government’s Decree No. 186/2007/ND-CP, of December 25, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;  

Pursuant to the Government’s Decree No. 61/2012/ND-CP, of August 10, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Home Affairs; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP, of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;  

Pursuant to the Government’s Decree No. 61/2011/ND-CP, of July 26, 2011, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 135/2004/ND-CP, of June 10, 2004, providing on regime of application of the measure of consignment to disease treatment establishments, organization and operation of disease treatment establishments under the Ordinance on handling of administrative violations, and the regime applicable to minors and volunteers to come to disease treatment establishments;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Finance promulgate the Joint Circular providing on establishment, dissolution, operation organization and regime, policy for voluntary social work teams in communes, wards, townships,

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Joint Circular provides on establishment, dissolution, operation organization and regime, policy for voluntary social work teams in communes, wards and townships (hereinafter abbreviated to Voluntary Teams).

Article 2. Interpretation of terms

In this Joint Circular, the following terms are construed as follows:

1. Voluntary team means a voluntary organization including persons participating in prevention and combat from social vices in communes, wards and townships, which is establishes, organized and operated as prescribed in this Joint Circular and relevant other legal documents. 

2. Members of Voluntary team are citizens who are residing or working in communes, wards and townships voluntarily participate in prevention and combat from social vices.

Article 3. Subjects of application

1. Voluntary teams and members of Voluntary teams.

2. Organizations, individuals related to establishment, organization and operation of Voluntary teams.

Article 4. Standards for members of Voluntary teams

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Voluntarily participating in the Voluntary teams.

Article 5. Operational funds of Voluntary teams and regime, policy for members of Voluntary teams

1. Funds cover for activities of Voluntary teams and implementation of regime, policy for members of Voluntary teams are allocated in regular expenditure estimation of local budget under decentralization of Law on the State budget and documents guiding implementation.

2. Amount financed, mobilized from organizations, individuals and other sources as prescribed by law.

SECTION 2. ESTABLISHMENT, DISSOLUTION; ORGANIZATION, OPERATION OF VOLUNTARY TEAMS AND REGIME, POLICY FOR MEMBERS OF VOLUNTARY TEAMS

Article 6. Competence for establishment, dissolution of Voluntary teams

The Chairpersons of the People’s Committee of districts, towns, provincial cities (hereinafter abbreviated to provincial People’s Committee) shall decide establishment, dissolution of Voluntary team.

Article 7. Procedures for establishment of Voluntary teams

1. Based on practical situation, requirements of prevention and combat from social vices in communes, wards and townships, People’s Committees of communes, wards and townships (hereinafter abbreviated to communal People’s Committee) shall make dossier requesting for establishment of Voluntary teams as prescribed in clause 3 of this Article and directly send or by post office to the district-level Division of Labor, War Invalids and Social Affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Dossier (01 set) requesting for establishment of Voluntary teams includes:

a) Report on requesting for establishment of Voluntary team of the Chairperson of communal-level People’s Committee, of which content clearly state the necessity of establishment of voluntary team, quantity and structure of members of voluntary team.

b) Draft of Regulation on operation of Voluntary team.

Article 8. Procedures for dissolution of Voluntary teams:

1. A voluntary team is dissolved in the following cases:

a) At the request of the Chairperson of communal-level People’s Committee;

b) There is serious violation in management, organization and operation of the Voluntary team. There are 2/3 (two-thirds) of members of voluntary team violating law and being administratively sanctioned, examined for penal liability or activities of team are inconsistent with functions, tasks specified in Article 10 of this Joint Circular.

2. Within 05 (five) working days, after receiving report on detecting violation of member of voluntary team, chief of the division of Labor, War Invalids and Social Affairs shall consider the proposal on dissolution of the chairperson of the communal People’s Committee as prescribed in point a clause 1 of this Article, or inspect, assess extent of violation as prescribed in point b clause a of this Article and make a written report (01 set) to submit the Chairperson of the district-level People’s Committee.

3. Within 05 (five) working days, after receiving written report of chief of the division of Labor, War Invalids and Social Affairs, the chairperson of the district-level People’s Committee shall issue Decision on dissolution of Voluntary team.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Each commune, ward or township establish only 01 (one) Voluntary team; minimum quantity of members is 05 (five) persons, and maximally not more than 10 (ten) persons.

2. Structure of a Voluntary team includes: 01 (one) chief of team, 01 (one) or 02 (two) deputy chief of team and other members.

Article 10. Functions and tasks of Voluntary teams

1. Voluntary teams support communal People’s Committees in prevention and combat of social vices in their localities, and operate under Regulation approved by the Chairpersons of district People’s Committee.  

2. Specific tasks of Voluntary teams:

a) Organizing activities to inform, propagate, educate for the prevention of drug abuse, prostitution vices, reduction of HIV/AIDS infection and harm, support for victims trafficked in communities;    

b) Participating in management, advisory, education, convert, mobilization and support for drug addicts in order to perform the detoxification, prostitutes in order to reform their life, victims of human trafficking in order to integrate into the community;c) Detecting violations of law on prevention and combat of drug abuse, prostitution, HIV/AIDS and human trafficking vices in order to report to functional agencies for handling and having measures to prevent and stop violations;

d) Participating in implementation of socio-economic programs in localities such as hunger elimination, poverty reduction, vocational teaching, creating jobs, gender equality, reduction of stigma and discrimination, accessing to health and social services, helping drug addicts after detoxification, prostitutes to be reformed, victims trafficked to come back and stabilize life, integrate into community;   

e) Participating in integration of social vice prevention and combat with the campaign “The entire people unify to build cultural life in residential areas”, building health communes, wards and townships without social vices and other movements in localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on specific situation and conditions of localities, members of Voluntary teams are enjoyed the following support policies:

a) Participating in courses of coaching, training and improving knowledge, conferences, workshops, going sightseeing and study, forums sharing experiences on HIV/AIDS prevention and combat, prevention and combat of drug abuse, prostitution vices and prevention and combat of human trafficking, which are organized by levels, sectors. 

b) Supplying documents and information related to HIV/AIDS prevention and combat, prevention and combat of drug abuse, prostitution vices and prevention and combat of human trafficking;

c) Participating programs, projects implemented in localities related to their mission.

2. Member of Voluntary team who meets with an accident when doing task and suffers health damage will be supported the health costs for treatment, recovery of health and lost or diminished functions as follows:

a) In case member of Voluntary who meets with an accident participated in health insurance, he/she will be paid by the Health insurance Fund as prescribed by Law on Health insurance and documents guiding implementation;

b) In case member of Voluntary who meets with an accident has not yet participated in health insurance: Funds to support for health costs used in health treatment and recovery of lost or diminished functions for the member of voluntary team, who meets with an accident, shall be paid by the State budget in regular expenditure estimation of communal budget.

3. Member of voluntary in case of being injured or die which is one of cases specified in the Ordinance on preferential treatment for people with meritorious services to the revolution, he/she will be recognized as war invalids of fallen heroes.

4. Member of Voluntary team who has participated in team continuously for 03 (three) years or longer, in which at least has 01 (one) year to be granted certificate of merit of sectors, mass or authorities, he/she will be prioritized to participate in vocational training courses, to borrow money for business and production from programs, schemes, projects on vocational teaching or socio-economic development in communal localities. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Voluntary team is supported funds to assure for regular activities, in order to spend on information, propagation, advisory for subjects, stationeries, preliminary and final reviews.    

2. Member of Voluntary team is enjoyed the following benefits:

a) To be enjoyed monthly remunerations. The maximum monthly remuneration for: Chief of team is 0.6 (zero point six) times of the state’s general minimum wage; deputy chief of team is 0.5 (zero point five) times; member of Voluntary team is 0.4 (zero point four) times.   The People’s Councils of provinces and centrally-run cities shall decide the specific levels in conformity with budget capacity and actual situation of each local;

b) Being supported 01 time (once) for purchase of uniform with the maximum level of 500,000 (five hundred thousand) dong.

3. Based on the operation plan and budget estimation of Voluntary team, support regime for Voluntary team, member of Voluntary team specified in clause 1, clause 2 this Article, communal People’s Committee shall make estimation together with the annual expenditure estimation of communal budget in order to submit to competent authorities for decision.

SECTION 3. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 13. Responsibilities of People’s Committees at all levels

1. Provincial People’s Committees shall, based on actual local situation, decide policies, plans to establish network of voluntary teams in localities.

2. District-level People’s Committees shall direct the district-level Divisions of Labor, War invalids and Social Affairs to inspect, assess activities of network of voluntary team in localities; train, improve professional skills aiming to enhance effectiveness of activities of Voluntary team; periodically 06 (six) months, 01 (one) year report operation result of Voluntary team to the provincial People’s Committees and irregularly report upon required.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Direct the formulation of action plan of Voluntary team;

b) Support funds in order to assure for regular activities of Voluntary team and implement payment of regime allowances for members of Voluntary team as prescribed in Article 12 of this Joint Circular;

c) Periodically 06 (six) months, 01 (one) year, report operation result of Voluntary team to district People’s Committee.

Article 14. Responsibilities of provincial Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with provincial Departments of Home Affairs, the Service of Finance in formulation of planning on network of Voluntary teams in order to submit the President of the provincial People’s Committee for approval.

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant sectors in directing the district-level agencies of Labor, War Invalids and Social Affairs in order to carry out activities: Training, improving professional skills for members of Voluntary team; periodically inspecting, assessing activities of network of Voluntary teams, proposing solutions for consolidation of organization, enhancing the effectiveness of activities of Voluntary teams.

3. Guiding, inspecting, assessing establishment, dissolution, organizing activities and implementing regimes, policies for members of Voluntary team.

4. Periodically 06 (six) months, 01 (one) year, reporting on situation and operation result of Voluntary teams to provincial People’s Committees, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and report irregularly as required.

Article 15. Implementation provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Joint Circular replaces the Joint Circular No. /2003/TTLT-BLDTBXH-BTC-UBTUMTTQVN, of December 18, 2003 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, Central Committee of Vietnam Fatherland Front  guiding on organization and activities of Teams of voluntary social operating of communal level.   

3. To promulgate together with this joint Circular the following forms:

a) Form of report of the chairpersons of communal People’s Committee on requesting for establishment of the Voluntary social work team (Annex 1);

b) Form of Decision of the chairpersons of district People’s Committee on establishment of the Voluntary social work team (Annex 2);

c) Form of Decision of the chairpersons of district People’s Committee on dissolution of the Voluntary social work team (Annex 3);

d) Form of Regulation on organization and operation of the Voluntary social work team at communal level (Annex 4);

e). Form of periodically report on operation result of the Voluntary social work team at communal level (Annex 5);

In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and settlement.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF
HOME AFFAIRS
DEPUTY MINISTER

Nguyen Duy Thang

FOR THE MINISTER OF
LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTER
Nguyen Trong Dam

 

ANNEX 1

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF ……COMMUNE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------------

No.:       /Ttr-UBND

….., date ….. month ….. year ………

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The necessity of establishment:

- The situation of local social vices and requirement of social vice prevention and combat

- In furtherance of policies on socialization of social vice prevention and combat

- In furtherance of the Joint Circular No.        /2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC, of date          month        year 2012 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Minister of Home Affairs, Minister of Finance providing on establishment, dissolution, organization of activities and regimes, policies for Voluntary social work teams in communes, wards and townships.  

- The social work team voluntarily participates in social vice prevention and combat, and HIV/AIDS infection prevention and combat, support for victims trafficked living in local.

2. Quantity of members of voluntary social work team:  

- Quantity of members of voluntary social work team in commune (ward or township) is: ………

3. Organization of Voluntary team:

- The voluntary social work team in …….. commune (ward or township) includes (list of chief, deputy chief, members of Voluntary team enclosed)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Activities of Voluntary team:

- Activities to support for the social vice prevention and combat, HIV/AIDS infection preventionand combat, support for victims trafficked under plans of communal People’s Committee.

- The Voluntary team operates under Regulation approved by the Chairperson of the communal People’s Committee.

 

 

THE CHAIRPERSON OF THE COMMUNAL PEOPLE’S COMMITTEE
(Full name, signature, seal)

 

ANNEX 2

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF DISTRICT ……
------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.:     /QD-UBND

….., date ….. month ….. year ………

 

DECISION

Regarding establishment of voluntary social work team in commune …….

THE CHAIRPERSON OF PEOPLE’S COMMITTEE OF DISTRICT .....

Pursuant to1 ………………………………………………………………………………………………..

Pursuant to the Joint Circular No.    /2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC, of date     month    year 2012 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Minister of Home Affairs, Minister of Finance providing on establishment, dissolution, organization of activities and regimes, policies for Voluntary social work teams in communes, wards and townships. 

At the proposal of the chairperson of People’s Committee of commune ... for establishment of the communal Voluntary social work team;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To establish the voluntary social work team of commune (ward or township) ….. includes members (see list enclosed).

The Voluntary social work team is organized and operated under the Regulation enclosed with this Decision;

The voluntary social work team is supported regular operational funds, members of team are enjoyed regimes and policies in accordance with regulation.

Article 2. This Decision takes effect on the day of its signing.  The chairperson of people’s committee of commune ..... The voluntary social work team of commune …… and relevant organizations, individuals shall implement this Decision.

 

 

THE CHAIRPERSON OF THE DISTRICT PEOPLE’S COMMITTEE
(Full name, signature, seal)

____________

1 Name of document regulating functions, tasks, powers of district People’s Committee

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 3

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF DISTRICT .....
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------------

No.:     /QD-UBND

….., date ….. month ….. year ………

 

DECISION

Regarding dissolution of voluntary social work team of commune …….

THE CHAIRPERSON OF PEOPLE’S COMMITTEE OF COMMUNE2 .....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Joint Circular No.  /2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC, of date   month  year 2012 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Minister of Home Affairs, Minister of Finance providing on establishment, dissolution, organization of activities and regimes, policies for Voluntary social work teams in communes, wards and townships.

At the proposal of the chairperson of People’s Committee of commune ... for dissolution of the communal Voluntary social work team;

DECIDES:

Article 1. To dissolve the voluntary social work team of commune (ward or township)  ………

Article 2. The Chairperson of People’s Committee of commune ……. and relevant agencies shall implement policies, regimes for members of the Voluntary team in accordance with regulation until the end of date      month      year 201 ……..

Article 3. This Decision takes effect on the day of its signing.  The Chairperson of People’s Committee of commune and relevant organizations, individuals shall implement this Decision.

 

 

THE CHAIRPERSON OF THE DISTRICT PEOPLE’S COMMITTEE
(Full name, signature, seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ANNEX 4

FORM OF REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE COMMUNAL VOLUNTARY SOCIAL WORK TEAM
(Promulgated together with the Decision No. ........../QD-UBND, of date ......month ....... year.........., of the Chairperson of district People’s Committee)

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Regulation applies to the Voluntary social work team of commune1……….. that is established under the Decision No. :  …………./QD/UBND date ……. month .... year ……… of the chairperson of People’s Committee of district2 ………………………).

Article 2. Position and function

The voluntary social work team of commune …….  (hereinafter abbreviated to the Voluntary team) is a voluntary organization including a few of members of socio-political organizations, individuals who voluntarily participate in social vice prevention and combat in locality

The Voluntary team supports for the communal People’s Committee in implementation of prevention and combat of drug abuse, prostitution vices, HIV/AIDS infection, helping victims trafficked, prostitutes, drug addicts in treatment, performing the detoxification and management after detoxification and the reintegration into community.

Article 3. Tasks of Voluntary team:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Participating in plans, action programs under allocation of the communal People’s Committee relating to prevention and combat of HIV/AIDS, drug abuse and prostitution vices, support for victims trafficked to come back, specifying:

a) Implementing activities of information, propagation, education on prevention and combat of drug abuse and prostitution vices, reduction of HIV/AIDS infection and harm, support for victims trafficked to come back.

b) Participating in management, approaching for advisory, education, conversion and mobilization for drug addicts to perform the detoxification, for prostitutes to be treated and re-integrate into community.

c) Detecting violations relating to drug abuse and prostitution vices causing HIV/AIDS infection, human trafficking in order to report to functional agencies for handling and having measures to prevent violations.

d) Coordinating with sectors, mass organizations to implement policies, socio-economic programs in locality such as hunger elimination, poverty reduction, vocational teaching, creating jobs, gender equality, reduction of stigma and discrimination, helping drug addicts post-detoxification, prostitutes post-treatment, victims trafficked to come back and approach with health and social services, stabilize life, integrate into community.

e) Together with sectors, mass organizations in integrating social vice prevention and combat with movement "The entire people unify to build cultural life in residential areas" which are presided over by the Fatherland Front and other movements in locality.

SECTION 2. ORGANIZATION AND PERSONNEL

Article 5. Organization of Voluntary team

Structure of Voluntary team includes: 1 (one) chief, 1-2 (one or two) deputy chief(s) and ......... members3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Chief, deputy chief:

a) Procedures for recognition and term:

Chief, deputy chief (s) of team are recommended by communal People’s Committee and communal People’s Committee shall issue decision on recognition of them on the basis of consulting volunteers with unanimity of (2/3 (two-thirds) quantity of volunteers. 

Term of chief and deputy chief are 1 (one) year, in special case whether it have to prolong, it does not prolong exceeding 6 (six) months. The chief, deputy chief must self-assess result of their activities and be assessed on capacity of team administration by the communal People’s Committee in order to do as basis for nomination.

b) Tasks of chief:

- Being responsible for all activities of the Voluntary team before the chairperson of communal People’s Committee.

- Building, organizing the programs and plans on operation of the communal-level Voluntary team;

- Being exemplary, facilitating for members in the voluntary team in finishing tasks.

- Managing, operating activities of Voluntary team under this Regulation, implementing the monthly, quarterly, annual report regime with the communal chairperson of the People’s Committee, regarding result of activities of team under the assigned functions and tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Participating in formulation of programs, action plans, budget estimations for operation, regimes, policies in accordance with regulation, assigning members implementation of tasks and participating in other activities of Voluntary team.

- Proposing to the communal chairperson People’s Committee for measures to solve drug abuse and prostitution vices, HIV/AIDS infection, support victims trafficked for integration into community and other social work within scope and task of team. 

- Periodically or irregularly propose competent authorities for the rewarding members of team who well implement tasks or propose handling with members who violate Regulation on organization and operation of Team.

d) Tasks and powers of team deputy chief: Being assistant for team chief and on behalf of team chief in implementing tasks and powers above when is authorized by the team chief.

2. Members of Voluntary team:

a) Procedures for recognition:

Member of voluntary team is proposed by team chief and the communal People’s Committee shall issue decision on recognition.

- The dismissal of team chief, deputy chief and members are complied with the process and competence such as decision on recognition.

b) Tasks of volunteers:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Implementing activities of information, propagation, education on prevention and combat of drug abuse and prostitution vices, reduction of HIV/AIDS infection and harm, support for victims trafficked to come back.

- Managing, approaching for advisory, education, conversion, mobilization and help for drug addicts post-detoxification, for prostitutes to reform their life, persons infected with HIV/AIDS to be treated and reintegrated into community.

- Detecting acts relating to drug abuse and prostitution vices causing HIV/AIDS infection, human trafficking in order to report to functional agencies for handling and having measures to prevent violations.

Article 7. Commendation and discipline

1. Annual members of voluntary team are considered for commendation as prescribed by law.  Content of commendation, expenditure levels are complied with provisions of Law on Emulation and Commendation and documents guiding implementation.

2. Person who participating in Voluntary team and violating regulation of voluntary team, violating law, depending on nature and seriousness of violations, shall be disciplined, administratively handled or criminally prosecuted as prescribed by law.

SECTION 3. FUNDING FOR OPERATION, REGIMES, POLICIES, TASK RELATIONSHIPS AND REPORT REGIME

Article 8. Funding for activities of Voluntary team, regimes, policies for members of Voluntary team

The voluntary team is supported funding to cover regular activities, members of voluntary team are enjoyed regimes, policies as prescribed in Article 11, Article 12 of the Joint Circular No.   /2012/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC, of date  month year 2012 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, Minister of Home Affairs, Minister of Finance providing on establishment, dissolution, organization of activities and policy regimes for Voluntary social work teams in communes, wards and townships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The voluntary team is directly managed by the communal People’s Committee.

2. The voluntary team is supervised and supported by the Committee of Father Front, social-political organizations in commune, ward or township.

3. The voluntary team coordinates in operation and is supported by sectors, mass organizations and officer specialized in charge of Labor - War Invalids and Social Affairs in commune, ward or township.

Article 10. Report regime

Monthly, quarterly, yearly, the voluntary team reports periodical activities to the communal People’s Committee.  Irregularly report to the communal People’s Committee at the request.

SECTION 4. Implementation provisions

Article 11. Organization of implementation

Chief of voluntary team shall, based on this Regulation and monthly, quarter, yearly work plans approved by the communal People’s Committee, specify tasks for each member of voluntary team.

Article 12. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

________________

1 Name of commune where proposing for establishment of voluntary team

2 Name of district where deciding establishment of voluntary team

3 Specifying structure of Voluntary team under the decision on establishment of the chairperson of district-level People’s Committee.  

4 Specifying name of commune where the voluntary team is established. 

 

ANNEX 5

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF PROVINCE1……….
PROVINCIAL DEPARTMENT OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness

---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

….., date ….. month ….. year ………

 

REPORT ON OPERATION RESULT OF THE VOLUNTARY SOCIAL WORK TEAMS

Respectfully to: ………………………………………………

1. Situation of drug abuse, prostitution, HIV/AIDS infection and human trafficking vices in locality

- Situation of prostitution and drug abuse vices

- Situation of HIV/AIDS infection

- Situation of human trafficking vices

2. Building of the voluntary social work team

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Supply of training and improving capability, implementation of policy regimes for members of Voluntary team.  

3. OPERATION RESULT OF THE VOLUNTARY SOCIAL WORK TEAMS

- Propagation and education in community: Content, method of propagation, quantity of persons participating in, comments, appraisals.

- Advisory work for subjects being person of post-detoxification, prostitutes of post-treatment, victims trafficked came back:  Method, the quantity of persons receiving advisory, comments and appraisals.

- Coordinating in management of localities, subjects, detecting violations: Quantity of subjects managed, forms and measures of management. Detecting violations: Quantity, forms, preventive measures.

- Coordinating in implementation of programs on hunger elimination, poverty reduction, vocational teaching, creating jobs, reduction of stigma, helping drug addicts, prostitutes post-treatment, and victims trafficked to come back and integrate into community: Content of coordination, measures of implementation, quantity of persons who are borrowed money, quantity of persons who are created jobs.

- Integration of prevention and combat against social vices with the campaign “The entire people unify to build cultural life in residential areas” presided over by the Vietnam Fatherland Front.

4. Proposals:

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR OF PROVINCIAL DEPARTMENT OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

(full name, signature, seal)

____________

1 Name of province or centrally-run city

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Joint circular No. 24/2012/TTLT/BLDTBXH-BNV-BTC of October 22, 2012, providing on establishment, dissolution, operation organization and regime, policy for voluntary social work teams in communes, wards and townships
Official number: 24/2012/TTLT/BLDTBXH-BNV-BTC Legislation Type: Joint circular
Organization: The Ministry of Home Affairs, The Ministry of Finance, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Signer: Nguyen Trong Dam, Nguyen Duy Thang, Nguyen Thi Minh
Issued Date: 22/10/2012 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Joint circular No. 24/2012/TTLT/BLDTBXH-BNV-BTC of October 22, 2012, providing on establishment, dissolution, operation organization and regime, policy for voluntary social work teams in communes, wards and townships

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status