Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

12 văn bản QPPL lĩnh vực công chức, viên chức hết hiệu lực

23/01/2021 08:41 AM

Ngày 21/01/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (Văn bản QPPL) hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Cao Dung

Theo đó, đối với lĩnh vực công chức – viên chức, Bộ Nội vụ ban hành danh mục 12 văn bản QPPL hết hiệu lực sau đây:

1. Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Hết hiệu lực từ 29/9/2020).

2. Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Hết hiệu lực từ 20/9/2020).

3. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực từ 20/8/2020).

4. Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Hết hiệu lực từ 20/8/2020).

5. Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (Hết hiệu lực từ 20/9/2020).

6. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

7. Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

8. Thông tư 13/2010/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

9. Thông tư 05/2012/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

10. Thông tư 03/2015/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

11. Thông tư 12/2012/TT-BNV (Hết hiệu lực từ 29/09/2020).

12. Quyết định 27/2003/QĐ-TTg (Hết hiệu lực từ 01/12/2020).

Quyết định 56/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 21/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 482

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn