Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nội dung hợp nhất Thông tư 38/2015 với 39/2018 về Thuế và TTHQ

23/07/2018 15:34 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất nội dung còn hiệu lực thi hành của Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quý thành viên tham khảo áp dụng.

Nội dung hợp nhất Thông tư 38/2015/TT-BTC với 39/2018/TT-BTC

Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng nội dung hợp nhất này:

1. Nội dung có chữ màu đỏ là được sửa đổi, bổ sung; nội dung có chữ màu xanh là được bổ sung; nội dung bị gạch ngang là bị bãi bỏ bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Ảnh chụp một phần của nội dung hợp nhất

2. Phụ lục II, Phụ lục V, Phụ lục VI Thông tư 38/2015/TT- BTC được thay thế bằng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III Thông tư tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Bổ sung Phụ lục IIa và Phụ lục X Thông tư 38/2015/TT-BTC bằng Phụ lục IV, Phụ lục V tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

3. Điều khoản chuyển tiếp

- Trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố hoặc chưa có chức năng đáp ứng yêu cầu truyền nhận thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục có liên quan trên hồ sơ giấy.

- Đối với các quy định liên quan đến hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và DNCX:

+ Đối với các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực, tổ chức cá nhân thông báo thông tin về hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đối với những tờ khai hải quan phát sinh sau khi Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC;

+ Đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực nhưng kỳ báo cáo quyết toán sau khi Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sau khi Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực, tổ chức cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

- Nội dung quy định tại điểm b.3 khoản 2 Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thực hiện theo điểm b khoản 2 Điều 30 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

- Các nội dung quy định tại các Điều 103, 104, 105, 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nếu đã được quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hoặc trái với quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn