Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018

05/03/2018 09:57 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu toàn bộ quy định về chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018 để quý thành viên thuận tiện theo dõi nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Đáng chú ý, từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc để phù hợp với việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 (từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng). Cụ thể như sau:

1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Tăng từ 390.000 đồng/ngày (hiện hành) lên thành 417.000 đồng/ngày (từ 01/7/2018).

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản_Luật BHXH 2014

...

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

2. Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Tăng từ 2.600.000 đồng (hiện hành) lên thành 2.780.000 đồng (từ ngày 01/7/2018)

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi_Luật BHXH 2014

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Ngoài những nội dung mới nêu trên, trong năm 2018 chế độ thai sản vẫn được áp dụng theo các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

3. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là NLĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

- NLĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Lao động nữ mang thai;

+ Lao động nữ sinh con;

+ Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

+ NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

+ Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản;

+ Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

- Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- NLĐ đủ điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH 2014.

5. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

- Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

6. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

7.  Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

- Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật BHXH 2014; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của BHXH 2014 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

-  Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 BHXH 2014.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

- Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

8. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

- Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật BHXH 2014. Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

- Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

- Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ được quy định tại điều 5 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

9. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH 2014 thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

10. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì NLĐ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

- 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

- 15 ngày đối với NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản.

Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

11. Mức hưởng chế độ thai sản

- NLĐ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật BHXH 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

+Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật BHXH 2014 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

+ Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH 2014 được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

+ Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật BHXH 2014 thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

- Mức hưởng chế độ thai sản được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

12. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

-  Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH 2014 trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

-  Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật BHXH 2014 do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

+ Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thanh Hữu

241,621

Bình luận
167 lời bình
 • Nghỉ dưỡng sức sau sinh

  Cho mình hỏi: Nghỉ dưỡng sức theo quy định hiện hành là 390.000đ/1 ngày, vậy do BHXH chi trả hay do đơn vị sử dụng lao động chi trả? và thủ tục để được hưởng chế độ gồm những gì?

  (nguyễn thị xuốt) - 12/03/2018  Trả lời

  Do bảo hiểm chi trả bạn ơi...thủ tục giấy tờ bên kế toán của cty có mẫu sẵn . Nếu bạn có nhu cầu xin nghỉ dưỡng sức thì lên xin giám đốc nếu được chấp thuận thì cty sẽ có trách nhiệm lập danh sách nghỉ dưỡng sức gửi lên cơ quan bảo hiểm giải quyết cho bạn

  (nguyễn Quốc Khánh) - 29/03/2018  Trả lời

  Cho e hỏi: mỗi lần đi khám thai thi được nghi 1 ngày       ( tổng là 5 lần) vậy mình phải có giấy xin nghj hưởng bảo hiểm đúng không ạ. ..hay chỉ cần giấy khám thai.....và bảo hiểm trả tiền đó hay nguoi sử dụng lao động.. .

  (Nguyễn thị thức) - 26/09/2018  Trả lời

  @Nguyễn thị thức: mình phải xin giấy nghỉ hưởng BHXH bạn ơi

  (Hồ Thị Hiền) - 18/10/2018  Trả lời

  @Nguyễn thị thức: Cái này là bên bảo hiểm chi trả không phải người sử dụng vậy nên mỗi lần bạn đi khám thai bạn phải xin giấy GCN 2( giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm) thì mới được bên bảo hiểm thanh toán nhé

  (Xita Nguyễn) - 18/10/2018  Trả lời

  Cho mình hỏi, mình là cán bộ công chức cấp xã đóng bảo hiểm từ năm 2015, năm 2018 vợ mình sinh con phải mổ mà không đóng bảo hiểm xã hội thì có được hưởng chế độ gì không, nếu được hưởng thì thủ tục như nào và đơn vị nào chi trả

  (Nguyễn văn hậu) - 24/12/2018  Trả lời

  @Xita Nguyễn: có giấy chứng nhận nghĩ việc hưởng bảo hiểm thì được bên bảo hiểm thanh toán tiền hả bạn ?

  (Võ thị tuyết sương) - 31/12/2018  Trả lời

 • chế độ thai sản bảo hiểm xã hội tự nguyện

  mình đóng bảo hiệm tự nguyện từ tháng 10 năm 2011, với mức đóng thấp nhất là 166.000đ/tháng, minh là cán bộ không chuyên trách cấp xã, mình sinh con đầu lòng tháng 10 năm 2016, xin hỏi minh có được bảo hiệm xã hội tự nguyện chi trả không? mình có hỏi ở đây nhưng họ nói chỉ cán bộ công chức, viên chức đống bảo hiểm thi sinh con bảo hiểm sẻ trả tiền nghỉ sinh còn mình chỉ là cán bộ không chuyên trách đóng bảo hiệm xã hội tự nguyện nên không đựơc hưởng chế độ tiền nghỉ sinh. tải sao lại vậy? có thể giải thích cho mình được không a?

  (đoàn thị nhô) - 06/04/2018  Trả lời

  Bảo hiểm xã hội tự nguyện không bao gồm trường hợp thai sản bạn nhé.

  trên mức đóng của bảo hiểm tự nguyện chỉ được hưởng hưu trí và tử tuất thôi bạn nhé

  (Nguyễn Thùy) - 23/10/2018  Trả lời

 • hỏi chế độ thai sản khi sinh non

  Cho em hỏi là em sinh non khi thai của em được 26 tuần,vậy theo qui định thì em được hưởng chế độ mấy tháng và có được hưởng trợ cấp 2 tháng theo lương cơ sở của nhà nước không ah?

  (trần lệ chi) - 18/04/2018  Trả lời

  Bạn Chi: theo quy định "50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên." thì bạn được nghỉ tối đa 50 ngày (kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần). được hưởng 50 ngày lương theo mức đóng BHXH (50 ngày này chưa trừ ngày lễ). Ngoài ra, không được hưởng trợ cấp 2 tháng lương theo như bạn hỏi đâu  nhé. Chúc bạn mạnh khỏe. Nếu nghỉ 50 ngày xong, bạn chưa khỏe thì có thể xin cơ quan, công ty nghỉ dưỡng sức thêm 7 ngày nữa (mỗi ngày 390K), khoản này BHXH chi trả nhé, công ty chỉ kí giấy duyệt cho bạn nghỉ thôi.

  (Cọt Cà) - 22/10/2018  Trả lời

  @Cọt Cà: Cái b nói đó là chế độ cho ng bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu... rồi, còn như bài thì NLĐ nữ sinh non vẫn hưởng chế độ k khác bình thường, chỉ có chồng, nếu cũng đóng BHXH thì sẽ tăng thời gian nghỉ hưởng chế độ lên thành 7 ngày. Còn nếu hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng mà vẫn yếu thì đc xin nghỉ dưỡng sức thêm 5 ngày nữa ( mỗi ngày 390.000₫ nếu sinh trước 1/7/2018, 417.000₫ nếu sinh từ 1/7/2018).  Được hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ sở (2.600.000₫ nếu sinh trước 1/7/2018, 2.780.000₫ nếu sinh sau 1/7/2018)

  (Tiêu Anh) - 27/12/2018  Trả lời

 • trợ cấp thai sản 2018

  cho em hỏi về mức lãnh trợ cấp thai sản năm 2018, mức đóng bảo hiểm hàng tháng của em hiện tại là 382 000 vnd/ tháng, mức lương căn bản  là 4 300 000 vnd,  khi sinh con em sẽ được lãnh theo mức đóng bảo hiểm hiện tại em đóng hay theo mức quy định của luật 2018 quy định 2.780. 000 vnd.

  cảm ơn!!!

  (Trần Thị Ngọc Diệp) - 02/05/2018  Trả lời

  Cho em hỏi e tham gia bảo hiểm được 7 năm.luong hiện tại e la 3tr400 trừ tiền công đoàn và bảo hiểm e được lãnh 2tr969.000 đ.vay khi e nghỉ thai sản 6 tháng e được hưởng tổng cộng bao nhiêu tiên ah. Em xin cảm ơn.

  (phan thi bich tuyen) - 29/11/2018  Trả lời

  B chắc chắn sẽ nhận đc 2 tháng lương cơ sở là 2.600.000₫ hay 2.780.000₫ tùy theo b sinh trước hay sau 1/7/2018. Còn 6 tháng lương cơ bản sẽ tính theo mức lương trung bình của lương của 6 tháng trước khi b nghỉ sinh. Nhưng t muốn hỏi là vì sao lương cơ bản của b là 4.300.000₫ mà mức đóng BH hàng tháng chỉ có 382.000₫? NLĐ phải đóng 10,5% lương cơ bản mà, tức là ~ 451.000₫/tháng

  (Tiêu Anh) - 27/12/2018  Trả lời

 • Hỏi đáp

  Tôi muốn hỏi cả hai vợ chồng đều tham gia đóng bảo hiểm thì chồng có được hưởng chế độ nghỉ không?

  (Nguyễn Quang huy) - 17/05/2018  Trả lời

  Chồng được hưởng nghỉ 5 ngày nếu vợ sinh thường, 7 ngày nếu sinh phải phẫu thuật hoặc con dưới 32 tuần tuổi. Rồi sinh đôi, sinh 3...nữa, b nên đọc kĩ lại bài

  (Tiêu Anh) - 27/12/2018  Trả lời

 • Thời gian nghỉ thai sản

  Tôi muốn hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, tôi nghỉ hộ sản vào tháng 15/07/2018 trùng vào dịp nghỉ hè. Vậy tôi có được nghỉ thai sản cộng bù thêm vào thời gian nghỉ hè không ?

  (Lý Kim Châu) - 19/05/2018  Trả lời

  đc nghỉ bù nha chị

  (hoàng Thảo) - 12/11/2018  Trả lời

  @hoàng Thảo: ko đc nghỉ bù 2 tháng nữa bạn nhé. Đk lđ bình thường chỉ đc nghỉ thêm 12 ngày. Công tác trên năm năm thì đc + thêm 1 ngày. Mình đang buồn vì ko đc nghỉ bù. Dính trọn vẹn 3 tháng hè.

  (Cẩm Vân) - 14/11/2018  Trả lời

 • BẢO HIỂM THAI SAN

  Hi Anh/Chị

  Cho em hỏi vấn đề này nha. Công ty em đóng bảo hiểm cho chị đó từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2018 là 7 tháng. thường cty em đến ngày 15 của tháng là chốt đóng bảo hiềm của tháng xong. Nhưng chị sinh sớm ngày 23/04/2018 luôn. Vậy công ty em có đóng luôn tháng 04/2018 cho chị đó không ạ? Hay là giảm luôn tháng 4 ạ. Vậy có ảnh hưởng gì tới vấn đề nhận trợ cấp thai sản không ạ?

  (Nguyễn Mộng Huyền Trinh) - 14/06/2018  Trả lời

  theo quy định thì người lao động làm việc nghỉ làm trong 14 ngày đầu của tháng thì không phải đóng bhxh tháng đó. cho nên công ty vẫn trích đóng bhxh tháng 4 bình thường chị nhé

  (mẹ Bống) - 30/10/2018  Trả lời

  Cho em hỏi em đóng bảo hiểm tháng 6/2018 đến tháng 4/2019 em sanh vậy em có được hưởng tiền thai sản không

  (Danh huyền) - 26/02/2019  Trả lời

 • Chế độ BHXH Việt Nam

  Tôi xin hỏi. Trong trường hợp người chồng tham gia đóng BHXH bắt buộc. Vợ tham gia đóng BHXH tự nguyện. Khi người vợ sinh con thì có được hưởng chế độ gì không?

  (Hà Trung Hiếu) - 25/06/2018  Trả lời

  Khi vợ sinh thì chồng dược hưởng trợ cấp 1 lần 2.780.000đ

  (trang) - 31/07/2018  Trả lời

 • Chế độ dưỡng sức sau sinh

  Tôi xin hỏi . nếu trường hợp tôi chỉ nghỉ sinh 3 tháng do điều kiện công việc bắt buộc phải đi làm sớm hơn thời gian quy định là 6 tháng thì tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không ạ?

  (Hà hương) - 28/06/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho mình hỏi mình mới đóng bảo hiểm xã hội 7 tháng rồi giờ mình có thai cháu thứ 3 vậy mình có được huởng chế độ bảo hiểm thai sản không

  (Hương phạm) - 01/07/2018  Trả lời

 • Nghỉ dưỡng sức trước khi sanh

  Tôi có thai 8 tháng , cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ dưỡng sức mà công ty không giải quyết. Tôi phải làm thế nào để được giải quyết ?

  (Lê Thị Hoàng Yến) - 06/07/2018  Trả lời

  Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

  “Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

  Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

  Chào chị

  Trường hợp của chị thì chị đã mang thai 8 tháng, theo luật trên thì chị có thể bắt đầu sinh trước ngày dự sinh tối đa là 02 tháng.

  (Rose) - 05/09/2018  Trả lời

  @Rose: cho tôi hỏi là tôi nghỉ trước sinh hơn hai tháng thì tôi có được hưởng thai sản không ạ

  (Đồng thị hiền) - 07/12/2018  Trả lời

 • Che do nghi thai doi voi giao vien mam non khi nghi sinh vao 2 thang he

      Tôi là giáo vien mầm non sinh con vào tháng 4 năm 2814, thời gian nghỉ thai sản của tôi trùng với thời gian nghỉ hè.Vậy tôi có được nghỉ thêm bù vào 2 tháng hè không?

  (Nguyen thi trang) - 08/07/2018  Trả lời

  Tôi là gv mầm non..tôi sinh e bé vào 2.tháng hè..vạy tôi có đươc nghỉ bù không ạ

  (Trịnh thị hương) - 17/08/2018  Trả lời

 • Chế độ nghỉ thai sản khi sinh vào thời gian nghỉ hè

  Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi sinh con vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Vậy tôi có được nghỉ bù cho hai tháng hè không ạ?

  (Bon krong k nguyên) - 24/07/2018  Trả lời

  Nghỉ thêm 12 ngày theo quy định 1125

  (Huệ) - 28/01/2019  Trả lời

 • Thai sản

  Cho e hỏi e đi làm bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 6 nhưng 10/11 đã sinh vậy có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản k ạ

  (Nguyễn nguyệt) - 27/07/2018  Trả lời

 • Nghỉ dưỡng sức sau sinh

  Cho e hỏi thủ tục để làm chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh với ạ.

  (Nguyễn Dung) - 08/08/2018  Trả lời

 • chế độ thai sản

  cho em hỏi. em là giáo viên THCS em sinh con từ 7/5/2018. Vậy thời gian nghỉ thai sản trùng vào nghỉ hè, em có được nhỉ bù 2 tháng hè không?

  (nguyễn thị huệ) - 08/08/2018  Trả lời

 • Tìm hiểu chế độ thai sản

  Tôi nghĩ hậu sản từ ngày 3/2/2018.bhxh trả lương cho tôi bắt đầu từ ngày 3/3/2018-3/8/2018 theo mức lương cơ bản là 1.300.000 đ. Ngày 1/7/2018 mức lương cơ bản là 1.390.000₫ vậy tôi có được truy lãnh phần lương chênh lệch tăng không.bhxh nơi tôi làm việc trả lời không. Tôi muốn hỏi tại sao?

  (Đô thị mộng Liên) - 13/08/2018  Trả lời

  Dạ không đâu chị nhé. tiền hưởng bảo hiểm tính là tổng bình quân số tiền 6 tháng liền kề trước khi sinh, chị nghỉ sinh rồi mới lên lương thì phần chênh lệch vẫn ko đc tính chị nhé

  (Nguyá»…n Thùy) - 23/10/2018  Trả lời

 • Chế độ hưởng Thai sản

  Vợ mình nghĩ thai sản và dự định sinh trong tháng 8/2018 nhưng trong thời gian mang thai chúng tôi ko khám bảo hiểm cũng ko nghĩ 5ngay như luật BHXh hiện hành vậy mức lương tối thiểu vợ tôi hưởng là bao nhiêu vợ tôi đóng BHXh bắt buộc tháng 10/2015 đến nay lưong cơ bản là 4.015 ngàn

  (Tiết Mai hồng) - 15/08/2018  Trả lời

  Chị cho e hỏi vk e dô bảo bảo hiểm được 5 tháng mới có bầu dị được thai sản ko chị

  (Đăng Văn tú) - 23/04/2019  Trả lời

 • Chế độ làm việc sau thai sản

  Thời gian em nghỉ thai sản từ 25/10/2018 - 25/4/2019. Vậy 26/4 é bắt đầu đi làm lại, làm được 1-2 ngày là đến lễ 30/4 -1/5. Vậy khi nhận lương em có được hưởng lương của 2 ngày lễ không ạ? (vì em đi làm có mấy ngày không đủ 1 tháng).

  Em cảm ơn ạ

  (Huỳnh Thị Tiến Tới) - 16/08/2018  Trả lời

  Em ơi em nhận tiền bảo hiểm thì BHXH đã giải quyết cho em xog hết chế độ thai sản rồi. Em đi làm lại thì em hưởng lương từ người sử dụng lao động. tiền lương ngày 30/4-1/5 em vẫn đc nhận bình thường vì đó là ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của nhà nước. còn có được tiền thưởng ngày đó không thì phải hỏi người sử dụng lao động chỗ em nhé

  (thu đặng) - 15/11/2018  Trả lời

 • Em đóng bhxh vợ Em không đóng vậy có được chế độ gì Không ak.em cảm ơn

  Em đóng bhxh. Vợ Em Không đong bhxh vậy vợ Em Sinh có được hưởng chế độ j k ak

  (Lộc quang sáng) - 18/08/2018  Trả lời

  Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi_Luật BHXH 2014

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi.

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  (mẹ Bống) - 30/10/2018  Trả lời

 • NGHỈ THAI SẢN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHXH

  Mọi người cho em hỏi là Trong thời gian 6 tháng nghỉ sinh, thì sẽ không nhận được lương và đóng bảo hiểm xã hội đúng không ạ?

  (Trương Thị Thanh Xuân) - 22/08/2018  Trả lời

  Trong thời gian 6 tháng nghỉ sinh,  chị sẽ không được nhận lương và không phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ sinh con.

  (Hoàng Nga) - 24/08/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho e hỏi trong thời gian nghỉ chế độ thai sản thì fai làm việc bao nhiêu tiếng một tuần? Và nếu công ty làm thứ 7 thì người đang nuôi con nhỏ có phải làm thứ 7 ko ạ?

  (Mỵ duy chiến) - 25/08/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Dạ cho e hỏi e mới đóng bhxh lần đầu e mang thai 2 tháng mới đóng bhxh nếu e đóng đủ 6 tháng tháng e có hưởng dc tiền thai sản ko ạ

  (Lưu thị mỹ ngọc) - 26/08/2018  Trả lời

 • Trợ cấp thai sản khi nằm viện

  Ad cho e hỏi với ạ !

  Tháng 8 vừa rồi , e có bị động thai phải nằm viện 1 tuần , có giấy ra viện , được hưởng Bh 80 %

  Cho e hỏi e có được trợ cấp gì của bảo Hiểm gì không ạ ?  và cần thủ tục gì ạ ?

  EM CẢM ƠN

  (Nguyễn Thị Hoan) - 27/08/2018  Trả lời

 • Xin hỏi ad

  Cho e hỏi thủ tục làm hưởng bhxh sau sinh

  (Thức) - 27/08/2018  Trả lời

 • chê đô nghĩ hâu san

  Cho e hỏi sau khi nghỉ hết thời gian la 6th hậu sản. Thì mình có thể nghỉ thêm hai tháng nửa được không...

  (nguyen thi nhan) - 30/08/2018  Trả lời

  Mình nghỉ hết chế độ thai sản 6 tháng nhưng nghỉ tiếp không lương 2 tháng thì khi đi làm. Là được nghỉ dưỡng sức nữa không?

  (Uyên phương) - 18/10/2018  Trả lời

 • Hỏi về chế độ hưởng thai sản

  Chế độ hưởng thai sản đối với lao động nam có tham gia BHXH mà vợ hok đi làm và hok tham gia BHXH thì lao động nam có được hưởng BHTS hok , mức hương thế nào và đang nuôi vk và con dưới 1 tuổi thì có đc áp dụng hay hok.

  (Lê minh hoàng) - 05/09/2018  Trả lời

 • Chế độ nghỉ thai sản

  Ad cho e hỏi.e đã đóng bảo hiểm được 7 tháng.e sinh con trước khi nhận được quyết định trúng tuyển viên chức.như vậy e có được nghỉ thai sản không ạ?

  (Lang Thu) - 06/09/2018  Trả lời

 • Hỏi đáp

  Cho e hỏi tinh từ lúc e nộp hồ sơ thai sản lên cty va thời gian bao lâu bảo hiểm thanh toán tien cho e ak. Và làm sao để kiểm tra được bên bảo hiểm đã chi trả về cty rồi ak rất mong dc sự giải đáp ac ak

  (Trinh thi xuan) - 09/09/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Ngày dự sinh của em là 10/9/2018, do tính chất công việc áp lực nên em đã bắt đầu nghĩ thai sản từ ngày 15/7/2018. Nhưng hôm nay em đi khám lại thì bác sĩ nói em có thể sinh trễ 1 tuần, tức là thời gian nghĩ trước khi sinh của em có thể qua 02 tháng mấy ngày, vậy em có được nhận chế độ bảo hiểm nữa hay không?

  (Võ Thị Diễm Phúc) - 10/09/2018  Trả lời

 • Hưởng chế độ thai sản

  Xin chào mọi người.

  Em xin hỏi, đầu tháng 11/2018 em nghỉ thai sản. Nhưng đến tháng 01/2019 em được tăng hệ số lương. Vậy trong thời gian được nghỉ thai sản 06 tháng (kể từ tháng 11/2018) thì Bảo hiểm xã hội sẽ trả lương tiền thai sản em như thế nào.

  Xin chân thành cảm ơn.

  (Lưu Ngọc Hân) - 10/09/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản sau sinh

  Em chào a/c ạ.

  A/c cho e hỏi e nộp thủ tục giấy tờ hưởng chế độ ts mà cty báo là đã được duyệt và chờ bên bhxh chuyển tiền, cho e hỏi trong tg bao lâu có tiền và mình ktra ntn ạ chứ thấy cty hẹn 1 tháng mà h gần 2 thâng rồi ạ. E cám ơn ạ

  (Đoàn Thị Việt Hà) - 10/09/2018  Trả lời

 • hỏi đáp về nghỉ mất sức

  cho mình hỏi nghỉ dưỡng sức thì quy định làm bao lâu thì được hưởng tiền nghỉ đó. Mình sau khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, mình có làm hồ sơ nghỉ mất sức(nghỉ tiếp 5 ngày) và mình làm thêm 20 ngày thì nghỉ việc tại công ty, như vậy mình có được tiền mất sức không. mình làm hồ sơ từ cuối tháng 5 và  đi làm đến 25 tháng 6 thì mình nghỉ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền mất sức.

  (Phùng Thị Mến) - 18/09/2018  Trả lời

 • Câu hỏi

  Cho mình hỏi, vợ mình mang thai từ tháng 4, làm đến tháng 7 thì nghỉ việc, nên việc đóng bảo hiểm bị gián đoạn. Thì liệu vợ mình có được hưởng bảo hiểm thai sản ko ạ? Vợ mình đã đóng bảo hiểm được hơn 2 năm ạ.

  (Nguyễn Nam) - 18/09/2018  Trả lời

 • Hưởng tiền thai sản.

  Em chào a/c ạ.

  Cho em hỏi, e vào công ty và bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 5.2018, được khoảng 7 tuần sau thì em có bầu. Ngày dự sinh của em là ngày 4.4.2019. Vậy a/c cho e hỏi với luật hiện hành thì em có được bhxh chi trả tiền thai sản khộng ạ?

  Em cảm ơn.

  (Đỗ Thảo) - 25/09/2018  Trả lời

 • Ché đọ thai sản cho ng đi học theo phân công của cơ quan

  Chào b. Cho minh hỏi mình chưân bị sinh em bé. Nhưng cũng chuẩn bị đi học do cơ quan cử đi. Theo quy dịnh của cơ quan khi đi học viên chức vẫn đc hưởng lương do cơ quan trả. Vậy khi mình vừa học vừa đẻ như vậy thì chế độ lương và thai sản đc tính sao bạn.

  (Đặng thị hằng) - 27/09/2018  Trả lời

 • Nghỉ chế độ vợ sinh

  Cho mình hỏi. Vợ sinh mình nghỉ làm ở công ty 5 ngày. Như vậy 5 ngày đó tính vào nghỉ chế độ hay tính vào ngày nghỉ phép năm vây?

  (Nguyễn phước thắng) - 01/10/2018  Trả lời

  Tính từ ngày vợ bạn sinh thì 5 ngày đó tính vào nghỉ chế độ (Nam nghỉ việc khi vợ sinh con)  

  (Xita Nguyá»…n) - 18/10/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Thời gian nghỉ sinh 6 tháng nhưng 4 tháng tôi lam lại thi hưởng lương ntn

  (lê thị Gái) - 01/10/2018  Trả lời

 • nghỉ sau mổ chửa ngoài tử cung

  em chào a/c ạ

  cho e hỏi. tháng 9 vừa rồi e có mổ cấp cứu chửa ngoài tử cung. giấy ra viện bác sĩ ghi nghỉ 10 ngày. nhưng các chị ở cty e làm việc bảo e được nghỉ thêm 10 ngày nữa. nhưng hết 10 ngày ở giấy ra viện e lại xin nghỉ mất sức luôn liệu e có xin nghỉ được 10 ngày thai sản nữa không??

  e cảm ơm!

  (nguyễn mến) - 01/10/2018  Trả lời

 • Che do thai san

  Dạ cho e hỏi nếu như lúc trước e làm cty đã đóng được 2tháng bảo hiểm nhưng e đã nghỉ được vài năm  giờ e đi làm lại đóng thêm được 4 tháng vậy nó có cộng dồn lại không chị

  (Danh huyền) - 04/10/2018  Trả lời

 • Thuong

  Cho em hỏi  . Khi đang mang thai tháng thứ 6 nhưng vì công ty đag cần cắt giảm nhân viên. Thì  e có bị cho thôi việc đuợc hay ko ạ???

  (Hoai) - 04/10/2018  Trả lời

 • Hỏi về che đo chinh sach

  Minh xin hỏi là minh là cản bộ không chuyên trách câp xã,đầu năm 2017 mình đóng bhxh giờ mình chuẩn bị sinh con, sau khi sinh mình có dc hưởng chế độ bhxh không .và nếu minh không dc huống nhung chồng là cắn bộ nha nước chồng mình có dc hưởng không?

  (Hoang thi thu) - 04/10/2018  Trả lời

 • chế do thai sản

  Cho em hỏi am đang làm công ty, do điều kiện cơ quan cử em đi học thời gian kết thúc khóa học sau thời gian em sanh vậy nếu em không làm bảo lưu kết quả thì em có được tính thêm sau khi em sanh nghi hậu sản em đăng ký học lại không?

  (My huyen) - 04/10/2018  Trả lời

 • thai sản

  em làm mẫu C70a, lao động cong ty e đẻ mổ thì chỗ chọn  sinh con, nuôi con. em chon trường hợp sinh con thông thường hay trường hợp mẹ sinh con nghỉ duõng ạ

  (thuy) - 09/10/2018  Trả lời

 • Thai Sản

  Cho e hỏi:

  E đã nghỉ hết 06 tháng thai sản và xin nghỉ việc luôn. Vậy e có cần đóng thêm 1 tháng BHXH hay không

  (Tô Thị Kim Vân) - 09/10/2018  Trả lời

 • Thai Sản

  trường hợp này em muốn nghỉ luôn thì có cần phải đi làm đủ 30 ngày nữa sau khi nghỉ thai sản hay không.

  Vậy e có cần đóng thêm 1 tháng BHXH cho cty BHXH hay không

  (Tô Thị Kim Vân) - 09/10/2018  Trả lời

 • CHẾ ĐỘ THAI SẢN CHO NHÂN VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

  Xin chào,

  Hiện mình là nhân viên hợp đồng (không chuyên trách) ở UBND xã, mình nghe các chị nói là không có chế độ thai sản cho nhân viên hợp đồng mà được nhận lương hàng tháng như đi làm là bao nhiêu % đấy mình không nhớ. Chồng mình là cán bộ huyện đoàn thanh niên.

  Về chế độ thai sản trong trường hợp của mình thì chồng mình có được nhận tiền thai sản không?

  Và mình có được hưởng chế độ về sớm 1 tiếng khi mang thai sáu tháng và sau khi sinh như ở các công ty không?

  Xin hãy tư vấn giúp mình

  Chân thành cảm ơn.

  Ngọc Lành.

  (Phan Ngọc Lành) - 15/10/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Em là giáo viên. Sinh con tháng /5/2018

  Theo luật mới 1/7/2018 thì giáo viên sinh con nghỉ trùng với thời gian nghỉ hè thì được nghỉ bù số tháng nghỉ hè đó.như vậy em có được nghỉ bù không ạ? thủ tục thế nào? và có được trợ cấp nghỉ bù không?

  (Đặng thị thắng) - 15/10/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Cho e hỏi e là Công nhân viên Công an, e đã nghỉ sinh 6 tháng và đã đi là dc 2 tuần. E muốn nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh thì e phải làm thủ tục gì ạ. E đã hỏi về chế độ này cơ quan e bảo trước giờ không áp dụng là thế nào ạ. E đã được hưởng 2.780.000 đ. Nggir sinh 06 tháng xong e được thanh toán chế độ nào nữa không. Xin giúp e trả lời sớm ạ

  (Hoàng thị ngọc yến) - 17/10/2018  Trả lời

  Nếu bạn muốn nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh( cái này thường áp dụng với những người sinh mổ bạn nhé),bạn cần nộp giấy Phẫu thuật bản chính hoặc photo công chứng lên cơ quan của bạn( người phụ trách mảng bảo hiểm ).Nhưng dưỡng sức sau sinh chỉ áp dụng với những đơn vị có công đoàn do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

  (Xita Nguyá»…n) - 18/10/2018  Trả lời

 • thuvienphapluat.vn

  Em là giáo viên mầm non . Tham gia bảo hiểm từ tháng 01/2017 đen thang 05/2017 . Tháng 6 cắt hợp đồng nhưng em vẫn tham gia BHXH tự nguyện . Tháng 11 em thi đậu biên chế . Nhưng ngày 05/02 e sanh con . Như vậy  em có được hưởng chế độ thai sản không ? Tư vấn giúp em . Em xin cảm ơn rát nhiều

  (Nguyễn thị phương thảo) - 18/10/2018  Trả lời

  Cho mình hỏi cả vợ và chồng cùng tham gia bhxh. Khi vợ sinh con chồng được nghỉ 5 ngày mà mình ko nghỉ vậy có được bảo hiểm trả phí gì ko

  (Nguyễn định giáp) - 17/02/2019  Trả lời

 • Tiền lương

  Cho hỏi, Trường tôi có 1 GV nghỉ ốm hưởng Bhxh, vậy tiền lương của GV đó được dùng để trả tiền hợp đồng GV làm thay. Nếu còn dư thì được sử dụng vào mục đích gì?

  (Ngọc) - 19/10/2018  Trả lời

 • chế độ thai sản

  cho e hỏi, e đã chuyển công tác  3 lần ở 3 công ty khác nhau, và có thời gian ngắt  khoảng không đóng bảo hiểm, tổng thời gian đóng BH bắt buộc trong 2 năm qua là 24 tháng, nay e qua công ty mới đóng bh đc 1 tháng thì có thai, hiện tại vẫn tiếp tục đóng đến sau khi sinh, vậy e có đủ điều kiện để được hưởng tiền thai sản theo quy định không?

  (haobinh) - 19/10/2018  Trả lời

 • Chế độ nghĩ thai sản

  Cho em hỏi

  Em nghỉ sinh ngày 26/09/2018.  ngày sinh bé của em là ngày 27/9/2018

  Trên giấy khai sinh em khai ngày 18/08/2018 (tính theo ngày âm), vậy ngày nghỉ thai sản của em sẽ căn cứ vô ngày em nghỉ sinh hay ngày em sinh bé a. Nếu vậy thì chế độ tính bảo hiểm thai sản của em tính như thế nào. Mặc dù em làm tới hết ngày 26/09/2018 em mới nghỉ ạ. CHo em xin ý kiến ạ. em cám ơn

  (Nguyệt Khánh) - 19/10/2018  Trả lời

 • GV nghỉ sinh trùng hè có được bù thêm?

  Cho hỏi quý bạn: là giáo viên thời gian nghỉ sinh trùng thời gian nghỉ hè thì có được nghỉ thêm để bù hè k?

  (Mỹ Lệ) - 21/10/2018  Trả lời

 • chế độ thai sản

  Cho em hỏi

  Trường hợp lao động nam mới tham gia BH được 5 tháng có vợ không tham gia BH, khi vợ sinh con thì lao động nam đó có được hưởng chế độ thai sản không ạ

  En xin cảm ơn

  (Trang Phùng) - 22/10/2018  Trả lời

 • chế độ thai sản

  Cho em hỏi em đã sinh và nộp các giấy tờ làm bảo hiểm cho công ty. công ty nộp lên cho bên BHXH tuy nhiên bên đó không giải quyết vì bên bhxh đòi thanh tra công ty. vậy nên chế độ thai sản của em công ty không giải quyết .Cho em hỏi vậy em có thể tự đi nộp và làm thủ tục nhận chế độ thai sản cho mình tại cơ quan BHXH huyện được không ạ

  (thanh thái) - 22/10/2018  Trả lời

 • Hỏi về chế độ thai sản

  Mình lam cong ty va đã đóng bảo hiểm với mức đóng là 482.000 đồng. Thời gian bắt đầu đóng là 4/2017.

  Ngày dự kiến sinh của mình 25/4/2018

  Cho mình hỏi là mình có được hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu được thì đc tính thế nào ạ.

  (Nguyên sao mai) - 27/10/2018  Trả lời

 • Chế độ nghỉ thai sản

  a/ c cho e hỏi

  e là giáo viên tiểu học. e nghỉ thai sản từ 20/2/2018. thời gian nghỉ trùng với thời gian nghỉ hè. Vậy e có được nghỉ bù 2 tháng hè không ạ.

  (Đinh Thị Hiến) - 28/10/2018  Trả lời

 • thời gian tính hưởng thai sản

  AC cho em hỏi

  e tham gia BHXH từ tháng 5/2018, tính đến hết tháng 10/2018 thì e mới đủ 06 tháng. Nhưng e sinh con vào ngày 18/10/2018, vậy thời gian tham gia BHXH của e có được tính đủ 6 tháng hay k. Hay chỉ được tính đến ngày 18/10/2018 a.

  Em cảm ơn

  (huỳnh tâm uyên) - 30/10/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản cho phụ nữ mang bầu tại doanh nghiệp

  Cả nhà cho e hỏi với ạ. E bầu hiện đc 28 tuần theo nhân sự cũ tại cty thì e sẽ đc hưởng chế độ làm việc là 7h/ ngày. Nhưng hôm nay khi vào văn phòng nộp giấy siêu âm để đc hưởng chế độ thì phía nhân sự có trả lời là. Chế độ này chỉ áp dụng cho khu vực độc hại của cty còn bộ phận bên e làm k độc hại k bị ảnh hưởng gì nên sẽ k đc áp dụng. Nv có đúng hay k ạ. Và theo điều bao nhiêu quy định về việc phụ nữ mang bầu từ tuần 29 sẽ đc hưởng chế độ đó ạ. E xin cám ơn.

  (Dang ngo) - 03/11/2018  Trả lời

 • hưởng chế độ thai sản

  Em là giáo viên mầm non .em đóng bảo hiểm từ tháng 5 /2012 đến tháng 10/2018 hiện tại em có em bé được 1 thang và em nghỉ việc từ tháng 11/2018 liệu em có được hưởng chế độ thai sản o nếu được thì phải làm những giấy tờ gì ạ.

  (nguyen thi thom) - 05/11/2018  Trả lời

 • xin nghỉ việc luôn

  e ko hợp đồng lao động là ngày 01/08/2018 hiện tại e nộp  bảo hiểm tại Cty mới đc 3 tháng và e đang có thai đc 11 tuần nhưng vì cơ địa e yếu nên e muốn xin nghỉ việc luôn để về dưỡng thai, vậy cho e hỏi sau này e có đc hưởng chế độ thai sản k ạ, xin tư vấn giúp e với

  (Lê thị kim thoa) - 05/11/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

  Em là cán bộ hợp đồng không chuyên trách cấp xã. Được đóng BHXH từ 1/6/2016. Vậy e có được hưởng chế độ thai sản không ạ? Thời ngan nghỉ sinh có được đủ 6 tháng k ạ?

  (Bùi thị hà) - 05/11/2018  Trả lời

 • chế độ dưỡng sức

  Anh (chị) cho e hỏi là nghỉ dưỡng sức sau sinh có phải trừ trên bảng lương không ạ

  (Đinh Thị Yến Hoa) - 05/11/2018  Trả lời

 • hỏi về số tháng được hưởng chế độ thai sản

  chào anh chị

  ở công ty cũ em đóng bảo hiểm từ tháng 4/2017 đến tháng 11/2017 nhưng trong quá trình từ tháng 12 đến tháng 7 em nghỉ làm và k đóng bảo hiểm nhưng khi đi làm công ty mới e được đóng bảo hiểm từ tháng 7/2018 hiện tại dự kiến sinh của e là ngày 25/11/2018 vậy e có được hưởng chế độ thai sản không? và trong quá trình đi sinh thì em có được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế không ?

  em xin cảm ơn

  (Nguyễn Thị Mùi) - 07/11/2018  Trả lời

 • Trợ cấp 1 lần khi sinh đôi

  Cho em hỏi em sinh đôi. Theo điều 38 Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi_Luật BHXH 2014

  "Lao động nữ sinh con hoặc người lao động (NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng NLĐ nhận nuôi con nuôi."

  Thì khi tính tiền nhận trợ cấp thai sản em có được nhận 4 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con không ạ. Vì 1 con thì được nhận 2 lần. Anh chị giải đáp giúp em với ạ.

  (Nguyễn Thị Thuận) - 08/11/2018  Trả lời

 • Đóng bảo hiểm xã hội

  Em xin nghỉ thai sản từ tháng 11, tháng 10 em vẫn làm đủ 26 ngày nhưng công ty không đóng bảo hiểm cho, bảo đã báo bên bảo hiểm nghỉ từ tháng 11. Theo đúng luật t11 công ty vẫn phải đóng BHXHcho em đúng ko ạ?

  (Ngọc Liên) - 08/11/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Em xin hỏi là em đã chấm dứt hợp đồng lao động tháng 3/2017 đến tháng 09/2018 em sinh con .trước đó em đã đóng bảo hiểm từ năm 2007 đến 2017 vậy em có được hưởng chế độ thai sản theo luật mới không ạ . hiện nay em vẫn chưa lãnh trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. E xin cảm ơn.

  (Trương Thị Hà) - 09/11/2018  Trả lời

 • ai đúng ? ai sai ? trách nhiệm là của ai ?

  xin nghỉ dưỡng sức sau sinh 5 ngày nhưng không nghỉ vì không có gv khác dạy thay. như vậy có được hưởng chế độ dưỡng  sức của bhxh không ?  khi nghỉ đã có hồ sơ đầy đủ gồm đơn xin nghỉ và giấy khám sức khỏe đầy đủ.

  (bích thu) - 10/11/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Em xin hỏi ạ. Em dự kiến sinh tháng 12/2018, nhưng do sức khoẻ không đảm bảo nên em xin nghỉ, em đóng bảo hiểm xã hội từ từ tháng 7/2017-tháng 7/2018, em báo giảm , thì loeuej em về quê làm chế độ thai sản có dk ko ạ

  (Hồ thị oanh) - 10/11/2018  Trả lời

 • Tiền thai sản

  Xin chào anh/chị

  Vợ em trước làm cty cũ có tham gia bảo hiểm xã hội sau đó nghỉ 1 thời gian và đi làm lại được 5 tháng có đóng bảo hiểm vậy vợ em có được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ

  (Nguyễn Thị Nguyệt) - 12/11/2018  Trả lời

 • Quyên lợi

  Cho mình hỏi. Cả vợ và chồng đều đóng bhxh.vậy khi vợ sinh con thì người chồng hưởng những quyền lợi gì? Xin cảm ơn!

  (Nguyễn Đình Hà) - 12/11/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Cho e hỏi cách tính số ngày nghỉ thai sản.

  E ngày dự sinh la 18/9, cty cho nghỉ sinh trước 10 ngày la 28/8 e được nghỉ sinh. Nhưng vì lí do sức khỏe nên e sinh nghỉ trước 20 ngày( làm việc hết ngày 8/8). Cho e hỏi vậy thì khi nào e mới trở lại làm viêc ạ?.

  E cảm ơn!

  (Hongmao) - 13/11/2018  Trả lời

 • chế độ và trọe cấp thai sản

  bạn ơi cho mình hỏi chút nhé

  vợ mình đi làm công nhân đã đóng bhxh nhưng chưa đủ 6 tháng , mới đóng đc 5 tháng thôi có được hưởng mức chế độ thai sản nào k ạ.

  (lê ngọc phương) - 13/11/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Em có tham gia bảo hiểm xh công ty cũ được 14 tháng đến hết tháng 2-2018 đến tháng 7/2018 e bắt đầu đóng tiếp ở công ty mới và đến 15/12/2018 em xin nghỉ thai sản thì em có được hưởng bảo hiểm xh ko ah

  (Hồng) - 14/11/2018  Trả lời

 • Nghỉ chế độ thải sản

  Nghỉ chế độ thai sản. Cho mình hỏi.mình sinh bé vào ngày 6/8/2018 những mình xin nghỉ hưởng chế độ thai sản thì ngày 1/9/2018.mình qua phòng nộp thủ tục để hưởng chế độ phòng bảo hiểm nói là không giải quyết được vì ngày sinh bé và ngày xin nghỉ hưởng chế độ không khợp.vậy mình có được hưởng chế độ hay là không được hưởng..???(bách)

  (Đinh thị bách) - 15/11/2018  Trả lời

 • Nghỉ thai sản có được hưởng tiền thưởng lễ không

  Cho em hỏi: Có được hưởng tiền nghỉ lễ trong thời gian nghỉ thai sản. Công ty tôi có người lao động nghỉ thai sản từ tháng 3.2018 đến hết tháng 8/2018. Trong quãng thời gian này công ty không cho hưởng tiền nghỉ lễ 10.3, 30.4 và 1.5. Như vậy có đúng không ạ? Xin cảm ơn.

  (Phan Văn Hùng) - 15/11/2018  Trả lời

 • Có thai nghén quá nghỉ 2tháng không lương BHXH bị khoá thì bao giờ mới mở và có được nhận tiền BHXH không

  Em có bầu bị nghén quá nên xin nghỉ 2 tháng không lương BHXH của em bị khoá sau 2tháng em đi làm giờ em có bầu được  hơn 4 tháng em chưa nộp giấy siêu âm cho công ty em muốn hỏi bao giờ BHXH của em mở và sau này đẻ em có được nhận tiền BHXH không . Lần đầu nên em cũng không biết mong anh chị giúp em xin cảm ơn

  (Nguyễn Thị Ngọc Ánh) - 18/11/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Em làm ở công ty và tham gia bảo hiểm xã hội đã được 3 năm. Em có thai được 8 tuần thì xảy. Bệnh viện cho giấy nghỉ 20 ngày. Do sức khỏe yếu nên em xin công ty.nghỉ thêm mười ngày nữa. Cuối tháng công ty thông báo em không làm trong tháng qua nên không được đóng bh tháng em không làm. Như vậy là đúng hay sai.Em có được hưởng bảo hiểm những ngày em nghỉ không

  (Nguyễn thị vân an) - 19/11/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  xin Thư viện Pháp luật tư vấn giúp mình trường hợp là bố mẹ cùng công tác trong 1 đơn vị sự nghiệp, thì ngoài chế độ thai sản của mẹ, người cha có được hưởng 5 ngày nghỉ việc hưởng chế độ không( cả 2 cùng đóng BHXH). giờ con đã 6 tháng thì còn hiệu lực được nghỉ việc không? xin trân thành cảm ơn !

  (Nguyễn Anh Tuấn) - 26/11/2018  Trả lời

 • Hỏi ý kiến

  Cho em hỏi ạ .em có tham gia bhxh o cty tu năm 2016 den tháng 11 nam 2017  em có bầu va nghi cty den thang 6 va tháng 7 nam 2018  e lại đóng tiep vao bhxh o cty va ngay 9 thang 9 nam 2018 e sinh e bé thi co e hỏi e có dc hưởng chế độ thai sản không ạ

  (Đỗ thi tuyết) - 26/11/2018  Trả lời

 • Hướng dẫn thai sản

  E được hướng chế độ thai sản thì cty có đưa 1 tờ giấy có ghi là thẻ. Giấy khai sih chứng sinh giấy ra viện nếu mổ mà em không biết thẻ ở đây là số thể nhân viên hay số thẻ atm để hộ chuyển tiền vào vì e dc cty cho nghĩ trước sinh. Chổ giấy khai sinh e đem giấy trích lục giấy khai sih dc k hay lấy giấy chứng sinh photo công chứng

  (TRAN THI THANH TRUC) - 27/11/2018  Trả lời

 • Hỏi về hưởng chế độ BHXH

  Cho e hỏi là vợ e sinh em bé ngày 21/11/2018 mà trong khi đó vợ em mới chỉ tham gia đóng BHXH từ tháng 05/2018 (6thangs) thì vợ em có được hưởng trợ cấp của BHXH ko ạh? Mà nếu đc thì được hưởng mức như nào ạh

  Em xin cám ơn!

  (Mr Tuấn) - 28/11/2018  Trả lời

 • Hỏi về hưởng chế độ thai sản của BHXH

  Cho em hỏi là vợ em có đóng BHXH từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018 (6 tháng-với mức lương cơ bản là 5 triệu/tháng)  thì ngừng.

  Trong tháng 9 thì vợ em có thai và dự sinh là ngày 23/06/2019. Vậy vợ em có cần phải tiếp tục đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản không và nếu được hưởng thì được bao nhiu ạ?

  Em xin cám ơn!

  (Nguyễn Đình Thắng) - 29/11/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Cho minh hỏi: minh đang mang thai tháng thứ hai nếu giờ mình tham gia bhxh tới tháng 7/2019 zây mình có được hưởng chế độ thai sản ko

  (Yến Phương) - 02/12/2018  Trả lời

 • Bao hiểm thai sản 2018

  Cho e hỏi. E đóng bhxh tại cty vào tháng 6,7/3018. Đến t8 e chuyển cty mới. Do vào trc ngày 14 lên e đong t8,9,10,11/2018 và hiện tại vẫn đang đi làm. E dự kiến sinh vào t6/2019. Vậy e xin hỏi là sau khi sinh e có đc hưởng BHTS ko ạ. Và xin hỏi là tính đến bây giờ là t12/2018 e có đc tính là đã đóng 6thang liên tiếp ko ạ

  (Vi thị lan) - 03/12/2018  Trả lời

 • Nghỉ tgai san

  E đang làm công ty và đang mang thai tới ngày 2-12-2018 đã được 30 tuần.trong thời gian này đã và đang đóng bảo hiểm được tròn 6 tháng. Hiện giờ e muốn nghỉ đẻ thì có phải xin giấy nghỉ dưỡng sức của bác sĩ để được hưởng chế độ bảo hiểm không hay chỉ cần xin nghỉ thai sản là được ạ?? E xin chân thành cám ơn

  (Nguyen thi hoat) - 03/12/2018  Trả lời

 • Bảo hiểm mổ thai ngoài tử cung

  Đơn vị của mình có một bạn bị thai ngoài tử cung, vỡ, thai còn nhỏ, phải mổ nội soi, nằm viện 3 ngày. cho mình hỏi, trường hợp này giải quyết chế đọ thai sản như thế nào, người bệnh nghỉ mấy ngày ạ?

  Xin cảm ơn

  (vo xuan hong thu) - 03/12/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Cho em hỏi em đóng bảo hiểm từ tháng 5/2018 đến nay và e dự sinh vào 19/1/2019, vẫn còn đang đóng, như vậy em được nhận chế độ thai sản ko ak, với được trợ cấp 2 tháng lương cờ sở ko ak, e cảm ơn

  (Phan hằng) - 04/12/2018  Trả lời

 • chế độ thai sản cho nhân viên thư viện trường học

  Chào Anh/chị!

  Cho em hỏi. Em là nhân viên thư viện trường học. Em sinh con vào tháng 02 và đến tháng 8 là được nghỉ 6 tháng. Trong 6 tháng đó có thời gian nghỉ hè (nghỉ phép). Vậy em có được nghỉ bù không? Nếu có thì thời gian bao lâu và căn cứ vào các điều khoản nào? Em cảm ơn anh/chị ạ

  (Trần Thị Thanh Quyên) - 05/12/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Chào anh chị.

  A chị cho e hỏi. E đóng bảo hiểm từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018 thì e hết hợp đồng và k đóng bảo hiểm nữa. Nhưng trong trời gian này e đã bầu dc 6 tháng. Đến tháng 12 năm 2018 là e sinh con. Vậy e có dc hưởng chế độ thai sảo k ạ.

  (Bùi bình) - 08/12/2018  Trả lời

 • Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

  Em muốn hỏi điều này với ạ. Em là giáp viên tiểu học, nghỉ sinh bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 8.trong thời gian nghỉ sinh có trùng với tháng 6,7 là thời gian nghỉ hè. Vậy em có được nghỉ bù thêm thời gian đó k?có văn bản nào quynh định về điều khoản đó k cho e xin với,e cảm ơn nhiều.

  (Kim oanh) - 14/12/2018  Trả lời

 • Hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

  Cho e hỏi là e hết thời gian nghỉ thai sản đến công ty làm

  Việc xong e làm giấy nghĩ dưỡng sức vì e đẻ mổ rồi đồng thời viết đơn xin nghỉ việc luôn vì con còn nhỏ ko ai hộ trông thì có được hưởng tiền nghỉ dưỡng sức vì phẫu thuật nữa ko ạ ?

  (Mai Huong) - 14/12/2018  Trả lời

 • hỏi về vấn đề hưởng chế độ thai sản của nam giới

  trong trường hợp cả 2 vợ chồng đều tham gia đóng bhxh ở 2 doanh nghiệp mà vợ và chồng lao động thì người chồng có được hưởng tiền trợ cấp thai sản gì không ạ, Hay chỉ được hưởng số ngày nghỉ theo quy định của luật bảo hiểm xã hội mới nhất ạ.

  (nguyễn duy hiển) - 17/12/2018  Trả lời

 • Chế do thai sản

  Cho e hỏi e tham ra Bao hiểm từ tháng 4/2018 tới tháng 10/2018 tổng dk 7 tháng. Mức lương cơ bản của e là 4050.000d.và e dong bảo hiểm hang thang là 425000d  .e du kiến sinh vao 10/1/2019 Thi e dk hương chế do thai sản nhu tn ạ

  (Đinh thị huệ) - 17/12/2018  Trả lời

 • Thắc mắc

  Vợ em mới sinh mổ dc mấy ngày. Chỉ có em tham gia BHXH. Không biết là em được hưởng những quyền lợi gì và thủ tục ra sao ạ

  (Nguyễn Anh Tuấn) - 19/12/2018  Trả lời

 • BHXH

  Nhờ thư viện pháp luật giải đáp giúp! Tôi tham gia BHXH từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2017 vì điều kiện sức khỏe không bảo đảm tôi phải nằm viện để điều trị (ốm dài ngày). Đến tháng 7 năm 2018 tôi sinh con như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không ạ.

  (Hỏi đáp) - 19/12/2018  Trả lời

 • Chế độ nghỉ thai sản

  Ad cho mình hỏi: mình đã đi làm hợp đồng từ t2-t8/2018. 26/9 mình sinh con và đc hưởng trợ cấp thai sản. Sau đó mình thi và đỗ viên chức. quyết định đi làm là t1/2019. Vậy mình có đc nghỉ không lương cho đến khi con mình đủ 6 tháng không ạ?

  (Lang Thu) - 20/12/2018  Trả lời

 • Nghỉ thai sản

  Cho em hỏi: sau sinh hết chế độ thai sản 6 tháng. Do sức khoẻ k tốt em có thể xin nghỉ thêm 2 tháng để dưỡng sức k?

  Trường hợp 2: nếu nghỉ thai sản đủ 6 tháng và đi làm trở lại sau đó được 2 tháng, mà cty đơn phương chấm dứt hợp đồng thì có bồi thường hay vi phạm gì không ạ?

  Em cảm ơn!

  (Ngoc Dien) - 21/12/2018  Trả lời

 • Nghỉ thai sản

  Cho mình hỏi. Mình nghỉ thai sản từ đầu tháng 12 nhưng  từ 1/7 được tăng lương, vậy mình có được truy lĩnh tiền lương mới từ tháng 7- tháng 11 không

  (Lù Hà) - 24/12/2018  Trả lời

 • trợ cấp thai sản

  cho e hỏi trong trường hợp sinh con chỉ có người cha tham gia đóng bảo hiểm xã hội  thì người cha được 02 tháng mức lương cơ sở tại tháng sinh con .vd: bà A sinh tháng 11 sang tháng 12 có được hượng trợ cấp nữa không. co quy định thanh toán trợ cấp bao nhiêu ngày không. e xin cảm ơn..

  (DÆ°Æ¡ng Thị Hường) - 25/12/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Chào ac!

  E muốn hỏi e là nam người tham gia BHXH đã đi làm được 5 năm rồi vợ e mới sinh đẻ mổ vào ngày 17/8/2018 vợ e là người không làm gì và không tham gia BHXH. vậy vợ e có được hưởng chế độ thai sản ăn theo BHXH của e không ạ? Và được hưởng  như thế nào ạ! Cảm ơn ac

  (Nguyễn tùng) - 26/12/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Em có thai được 8 tuần nhưng bác sỹ nói thai chết lưu vậy em được nghỉ 20 ngày, vậy chồng em có được nghỉ không ạ?

  (Phạm Thị Thoại Mỹ) - 26/12/2018  Trả lời

 • Chế độ nghỉ thai sản

  Cho e hỏi e đóng bảo hiểm 7 tháng trước khi sinh con, nhưng 2 tháng là đóng ở đơn vị cũ, còn đơn vị mới đống từ tháng 5/2018 đến tháng 9/2018, e sinh con vào ngày 17/9/2018. Khi đơn vị mới e đang làm việc làm thủ tục để hưởng trợ cấp chế độ thai sản cho e thì được cơ quan bảo hiểm chưa giải quyết vì lý do: chưa tham gia đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng (17/9/2018 -16/03/2019). e phải làm thủ tục như thế nào để được hưởng chế độ ạ, em cảm ơn

  (Vũ Thúy Trang) - 29/12/2018  Trả lời

 • Hỏi chế độ thai sản

  Tôi tham gia bảo hiểm.đóng bao hiểm vợ tôi sinh ko tham gia bảo hiểm.khi đẻ cháu đầu dc gần 3nam tôi mới biết dc hưởng chế độ tiền tương đương 2thang lương cơ bản .liệu giờ tôi có thể chuy lĩnh lại dc ko.cám ơn

  (Nguyễn văn quân) - 29/12/2018  Trả lời

 • Chế độ thai sản bhxh

  Cho mình hỏi. Mình đóng bảo hiểm hồi tháng 3. lương lúc đó là 3tr8, nay tăng được 4tr2. Tháng 1 này mình sinh,  thì mình sẽ được hưởng tiền bảo hiểm bao nhiêu ạ.  tiền bảo hiểm hàng tháng là 396596

  (Mai thị ánh ly) - 29/12/2018  Trả lời

 • Thai sản

  Tôi bị lưu thai ở tuần thứ 7 tôi tới trạm y tế xã xử lý vào tháng 12/2017 trạm y tế xã đã cấp giấy ốm cho tôi tôi được bảo hiểm thành phố phủ lý đã duyệt cho tôi được hưởng 20ngày số tiền là 2.180.000 nhưng ngày 29/12/2018 bảo hiểm tỉnh hà nam gửi công văn thu hồi số tiền đó nói là cấp không đúng quy định tại sao tôi phải làm thế nào để được hưởng quyền lợi của mình

  (Nguyễn thị thu hằng) - 31/12/2018  Trả lời

 • Chế độ dưỡng sức

  Bảo hiểm cho em hỏi. Em là giáo viên mầm non. Thời gian nghỉ hết thai san đi làm là ngày 2 tháng 6. Vậy e có được hưởng nghỉ dưỡng sức không ạ.

  (Bùi Thị Dung) - 02/01/2019  Trả lời

 • tư vấn chế độ thai sản

  mình bị lưu thai tháng thứ 9.cho mình hỏi là mình dk hưởg nhữg chế độ nào ạ. cám ơn b

  (trần huệ) - 02/01/2019  Trả lời

 • Tư vấn chế độ thai sản

  Bảo hiểm cho em hỏi. Vợ em bắt đầu đi làm 2 7 2018 đến ngày 2 8 2018 vợ em mới hết 1 tháng thử việc và bắt đầu đóng bảo hiểm và sắp tới đây ngày 6 1 2019 vợ em dự kiến sinh cháu. Ngày 2 3 4 tháng 1 năm 2019 vợ em vẫn đi làm bình thường.bảo hiểm cho vợ chồng em hỏi.vợ em liệu có được hưởng chế độ thai sản hay chế độ nào không vậy ạ.  Em mong bảo hiểm tư vấn cho vợ chồng em với ạ.

  (Hồ văn hoàn) - 04/01/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Mình muốn hỏi, vợ mình có tham gia BHXH nhưng ko có chế độ thai sản (diện cán bộ không chuyên trách phường, xã) thì người chồng có được lãnh tiền thai sản không? Và thủ tục như thế nào (nếu được)?

  (Võ Hồng Thuận) - 07/01/2019  Trả lời

 • Chế độ nghỉ trước sinh

  Chào mn, em muốn hỏi . Em đang đóng bh đc hơn 1 năm và đang có bầy 14w, dự sinh giữa tháng 7/2019.Vì 1 số lí do e muốn xin nghie trước sinh( nghỉ hẳn việc ). Vậy e nghỉ trước sinh bao lâu thì vẫn được hưởng chế độ thai ạ . Em cảm ơn

  (Phạm thị thanh vân) - 08/01/2019  Trả lời

 • Luật thai sản

  Cho em hỏi từ 01/01/2019 theo luật thì thai sản từ 06 tháng hay 07 tháng mới được nghĩ trực, ra làm hành chánh?

  (Nguyễn thị kim huyền) - 09/01/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho e hỏi e đóng bảo hiểm được hơn 4 năm sau đó e ngưng đóng 1 tháng và e vô cty mới đc 2 tháng thì có bầu 5 tuần mà e bỏ không giữ lại bệnh viện cho e nghỉ 20 ngày và cty cho nghỉ thêm 1 tuần dưỡng sức như vậy e có được hưởng chế độ thai sản không ạ.

  (Nguyễn thị xuân) - 09/01/2019  Trả lời

 • Thời gian nghỉ thai sản

  Cho e hỏi là Lđ nữ bên e nghỉ và sinh vào đúng ngày nghỉ của công ty. Sáng t7 ngày 29/12/2018 vẫn làm đồng thời làm đơn xin nghỉ thai sản và chiều Thứ 7 thì vào viện và đẻ. Vậy thời gian tính nghỉ sinh bắt đầu vào ngày hôm xin nghỉ sinh hay sau những ngày nghỉ tiếp theo ạ. Vì sau đó là chủ nhật, T2, T3 nghỉ lễ tết dương

  (Nguyễn Thị Dịu) - 10/01/2019  Trả lời

 • Thời gian nghỉ khám thai

  Cho em hỏi về thời gian nghỉ khám thai ạ, cụ thể như sau: NLĐ có 5 ngày nghỉ khám thai, nhưng chỉ sữ dụng 1 ngày. Ngày 01/02, NLĐ nghỉ thai sản (sớm trước 1 tháng) và muốn sử dụng các ngày nghỉ khám thai còn lại trong thời gian từ 01/02-28/02. Vậy, về chế độ nghỉ khám thai, NLĐ có được hưởng và thanh toán lại hay không? Xin cảm ơn.

  (Huỳnh Như) - 14/01/2019  Trả lời

 • Khi biết có thai mình cũng đã được gần 3 tháng. Xin đóng bảo hiểm đến lúc sinh là được 7thang. Bây giờ làm hồ sơ xin chế độ thì cty không chịu lm cho với lí do là dưới 9 tháng cty bảo hiểm sẽ về kiểm tra, lm ảnh hưởng tới cty. Em giờ không biết phải làm sao nữa

  (Trần Thị Hương Quỳnh) - 15/01/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Anh /chị cho em hỏi !

  E đóng bảo hiểm từ 25/9/2018 đến 25/2/2019 mới được 6 tháng . Nhưng e lại sinh bé vào ngày 27-28 / 2 / 2019 thì e có đủ điều kiện để nhận nhận chế độ thai sản không ạ ?

  Mong anh chị hồi đáp !

  (Dương thị yến) - 19/01/2019  Trả lời

 • Bhxh

  Cho e hỏi ạ.  E có bầu hồi tháng 6 năm 2017 , và đến tháng 8 năm2017 e bắt đầu tham gia Bhxh , ngày 15/03/2018 e anh cháu. E đã đóng đủ theo quy định của bảo hiểm là 7 tháng liên tiếp trước sinh và đã nộp đầy đủ giấy chứng sinh.  Nhưng đến bây giờ hiện tại đã hơn 10 tháng mà e vẫn chưa được giải quyết ạ. A/c tư vấn giúp e với ạ

  (Trần Thúy) - 22/01/2019  Trả lời

 • Nghỉ trc sinh không quá 2 tháng

  Cho em hỏi rõ câu:” nghỉ trước sinh không quá 2 tháng” là 2 tháng ngay trươc ngày sinh hay 2 thâng là thời gian nghỉ trước sinh. Em ốm nghén vậy có thể dùng 2 thÁng đó trong thời gian nghén dc k?

  (Nguyễn tuyết) - 24/01/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Chị cho e hỏi. E là công chức cấp xã, e đóng bhxh đã hơn một năm. Hiện tại e đang nhỉ sinh, thì tiền bhxh e nhận dược la bao nhiêu ạ

  (Đinh thị Nú) - 28/01/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  E đang là giáo viên mầm non có tham gia bhxh được hơn 1 năm.nhưng lúc về quê sinh thì lại dùng bảo hiểm vùng cao ở nhà để sinh.vậy e có được hưởng chế độ thai sản bhxh ở nơi e lm việc k ạ.

  (Trần thị phượng) - 30/01/2019  Trả lời

 • Chế độ nghi thai sản

  Cho  e hỏi là trong 30 ngày đầu từ khi vợ sinh do người sử dụng lao động bố trí nghỉ hay mình tự nghỉ lúc nào cũng được trong 30 ngày

  (Trần nhượng) - 01/02/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho em hỏi. Em đóng BHCH liên tục từ tháng 08/2017 đến tháng 9/2018. Rồi em ngừng đóng vì lý do sức khỏe em không đi làm lại được. Và tháng 03/2019 mình sinh em bé. Vậy tromg trường hợp này mình có được hưởng chế độ thai sản không? Và nếu được thì mình cần những giấy tờ gì ạ?? Mình cám ơn

  (Anhtruong an) - 08/02/2019  Trả lời

 • Nghỉ dưỡng sau sinh

  Cho e hỏi mh nghĩ dưỡng giá bồi dưỡng 1 ngày là 417k đúng ạ. Đâu có tính theo mức lương cơ bản mh nhận hàng đúng k ạ.Vơi cho mh hỏi là lương e nhận hàng tháng là 4.4120 vậy hàng mh đóng lại cho bảo hiểm là bao nhiêu ạ.

  (Vothingocvan) - 15/02/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho e hỏi e đóng bảo hoeerm từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019 có được tiền thai sản chưa ạ

  (Cao thị mỹ duyên) - 16/02/2019  Trả lời

 • Ts

  Cho e hỏi e nghĩ thai sản 6 tháng khi đi làm lại e có đc hưởng thêm chế độ nghĩ dưỡng nữa k.bảo hiểm có chi trả thêm khoảng nghĩ dưỡng đó k

  (Huyền oanh) - 17/02/2019  Trả lời

 • Tư vấn

  Tôi dự sinh vào tháng 5/2019. Ngày 1/7/2019 sẽ tăng  mức lương cơ bản. Xin hỏi,  Vậy chế độ thai sản của tôi sẽ tính như thế nào?

  (Lê Hạnh) - 20/02/2019  Trả lời

 • Nghĩ dưỡng sức

  Theo qui định thì trong vòng 30 ngày đầu đi làm lại được nghỉ dưỡng sức.nếu vượt quá 1 ngày tính từ ngày đi làm lại đến ngày nghỉ là 31 ngày thì có được nhận tiền dưỡng sức k

  (My hạ) - 21/02/2019  Trả lời

 • Tư vấn

  Cho em hỏi bên cơ quan em có nói do vợ em sinh ba nên em (chồng) sẽ không được nghỉ có đúng không ạ.

  (Chang A thu) - 04/03/2019  Trả lời

 • Xin trợ giúp và xin sđt tư vấn

  Ad cho em hỏi : vợ em kí hợp đồng 2 năm . đến ngày 14/2/2019 hết hạn hợp đồng . vợ em sinh mổ em bé vào ngày 03/11/2018 . đc hưởng chế độ thai sản của cty may là 21 triệu hơn ... Hôm nay tổ trưởng của vợ báo không kí hợp đồng nữa bắt ra viết giấy bận con để nghỉ hợp đồng . vậy cho em hỏi có điều khoản nào chấm dứt hợp đồng trong thời kì thai sản không và quyền lợi của vợ em nghỉ như thế nào ... Cảm ơn AD

  (Đinh Lương) - 05/03/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho e hỏi vợ e đóng bảo hiểm từ 2/2018 đến 12/2018, và chấm dứt hợp đồng, mà tháng 6/2019 vợ e sinh, vậy vợ e có hưởng được chế độ thai sản ko

  (Đào Đức Luân) - 22/03/2019  Trả lời

 • Che do thai san

  E la gvmn Khi sinh con đầu lòng và trong thời gian nghỉ hậu sản e có phải đi hợp đảng k? Va co danh sách gọi học lớp đảng viên trong thời gian e mới nghĩ được 4 tháng nhà th đơn chiếc k co ai xem con hộ. Vậy có bắt buộc e phải đi k? Với sau 6 tháng nghĩ e muốn nghĩ thêm dưỡng sức th cần những thủ tục gì?

  (Lương thi ngọc sau) - 24/03/2019  Trả lời

 • Hỏi đáp

  Cho e hỏi. Vk e sinh được 1 tháng.. Sau khi sinh xong e đã nộp đủ hồ sơ cho Cty. Thì khoảng bao lâu vk e ms dc chi trả tiền sinh ạ

  (Nguyễn ngọc quý) - 31/03/2019  Trả lời

 • Chế độ thai sản

  Cho e hỏi:

  Em vào công ty làm việc chưa đến 1 năm nhưng e đóng bhxh được 8 tháng thì e có được lãnh tiền thai sản ko ạ

  (Nguyễn thùy trang) - 01/04/2019  Trả lời

 • chế độ nuôi con duoi 12 tháng tuổi

  Cho e hỏi mình có chế độ nuôi con duoi 12 tháng tuổi không ạ? e đọc trong chế độ BHXH ko thấy

  (Dương Thùy) - 11/04/2019  Trả lời

 • Thắc mắc

  Em do có thai ngoài ý muốn nên em đã đến BV để hút thai, thai của e được 9 tuần, cho e hỏi như thế e có được nghỉ theo chế độ thai sản không hay chỉ được nghỉ ốm. Bên CTY e thì bảo có được nghỉ theo chế độ là 20 ngày, bv thì họ chỉ viết cho giấy ốm là 10 ngày thui. Mong trả lời sớm giúp e!!!!

  (Dương thị dung) - 23/04/2019  Trả lời

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn