Danh sách chương trình đào tạo bắt buộc hàng năm đối với cán bộ, công chức

08/11/2017 08:47 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, những chương trình, khóa bồi dưỡng tập huấn được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm bao gồm:

1. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, gồm:

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, gồm:

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý;

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

3. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

- Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

4. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, gồm:

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV;

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III;

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II;

- Chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng I.

5. Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần, gồm:

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương;

- Chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương.

6. Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần.

7. Chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, thời gian thực hiện tối đa là 01 tuần.

8. Các khóa tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ;

9. Các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài.

Thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn nêu trên được cộng dồn để tính thời gian thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành  bắt buộc hàng năm.

Ví dụ: Năm 2017, công chức A tham gia 01 khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm trong 03 ngày; tham gia 01 khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên ngành với thời gian 02 ngày.  Tổng cộng công chức A đã tham gia 02 khóa bồi dưỡng, tập huấn với thời gian là 05 ngày.

Như vậy, công chức A đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc năm 2017.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,508

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn