23/09/2016 03:27 PM

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề).

Những lỗi dễ bị đánh trượt nhất trong bài thi sa hình

Những lỗi dễ bị đánh trượt nhất trong bài thi sa hình

Bài thi sa hình khi nghe có vẻ đơn giản thế nhưng trên thực tế, áp lực cộng tâm lý trường thi khiến nhiều học viên rất dễ bị đánh trượt. Chỉ cần quên tắt xi-nhan khi xuất phát hay buông phanh sớm ngang dốc là học viên đã nắm chắc cơ hội thi thêm lần nữa. Có một số lỗi dễ khiến học viên mất điểm không đáng có khi thi bằng lái xe.
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 15
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 14

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 15

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 15

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 15
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 14
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 13

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 14

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 14

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 14
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 13
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 12

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 13

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 13

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 13
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 12
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 11

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 12

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 12

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 12
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 11
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 10

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 11

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 11

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 11
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 10
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 09

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 10

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 10

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 10
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 09
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 08

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 09

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 09

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 09
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 08
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 07

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 08

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 08

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 08
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 07
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 06

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 07

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 07

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 07
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 06
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 05

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 06

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 06

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 06
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 05
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 04

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 05

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 05

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 05
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 04
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 03

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 04

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 04

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 04
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 03
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 02

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 03

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 03

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 03
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 02
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 01

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 02

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 02

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 02
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 01

Xem thêm
Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 01

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 01

Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, VnExpress, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu trang trắc nghiệm Luật giao thông mới nhất với 15 đề thi cho bằng B2 (thời gian làm bài 20 phút/Bộ đề). Toàn văn File Word Bộ đề 01

Xem thêm