8355/BTC-TCT

Công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế

Công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế

(TVPL) - Ngày 28/06/2013 Bộ Tài Chính đã ban hành công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại luật sửa đổi bổ sung một số điều luật quản lý thuế như:

Xem thêm