156/2013/TT-BTC

Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Trường hợp Giám đốc của Công ty là cá nhân cư trú người nước ngoài có phát sinh thu nhập ở cả Việt Nam và nước ngoài thì cá nhân này có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định và không thuộc trường hợp được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay.

Xem thêm
Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Ngày 19/6/2015, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 18/VBHN-BTC về Quản lý thuế trên cơ sở hợp nhất 06 Thông tư sau:

Xem thêm
Các khó khăn đặc biệt được gia hạn nộp thuế

Các khó khăn đặc biệt được gia hạn nộp thuế

Nhằm giải thích cho các doanh nghiệp về khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, ngày 13/10, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4462/TCT-QLN hướng dẫn các trường hợp khó khăn đặc biệt khác bao gồm:

Xem thêm
Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

(TVPL) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC… nhằm thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Xem thêm
Một số điểm mới cần lưu ý của Thông tư 156/2013/TT-BTC

Một số điểm mới cần lưu ý của Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Xem thêm
Các trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Các trường hợp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

TVPL - Theo quy định tại Luật sửa đổi Luật thuế GTGT 2013 thì cơ sở kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (trừ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)
Từ 2014 doanh thu dưới 1 tỷ không được dùng hóa đơn GTGT

Xem thêm
Ban hành biểu mẫu kê khai thuế mới 2014

Ban hành biểu mẫu kê khai thuế mới 2014

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.

Xem thêm